Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Research and development of innovative technology for the pin hole detection in the metal strip

Supported by Ministry of industry and trade

Project number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024287

Automated design of control systems by methods of industry 4.0 with the support of virtual technologies

Supported by OP PIK aplikace

Project number: cZ.01.1.02/0.0/0.0/17_147/0020565

Modular camera TQC tester with elements of fartificial intelligence

Supported by OP PIK APLIKACE

Project number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020003

New modular platform for biometric wearable devices with enhanced physiological variables analysis

Supported by OP PIK APLIKACE

Project number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0025155

Geothermal Energy in Special Underground Structures

Supported by H2020

WIDESPREAD-03-2018 - Twinning

Research and development of the intelligent steam valve

Supported by Ministry of industry and trade

Project number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024367

Robotic experimental workplace for accurate evaluation of product quality

Supported by TAČR TREND
Project number: FW01010103

E-Town Development of super-light, long-range small electric vehicles for intergenerational, urban e-mobility concepts powered by smart infrastructure

Supported by Ministry of Education Youth and Sports

Project INTER-EXCELLENCE, INTER-EUREKA

Project number: LTE220001

Komplexní systém pro rozvoj oblasti neinvazivního monitorování plodového EKG

Poskytovatel: TAČR TREND

Čislo projektu: FW03010392

Automated system for calibrating end gauges up to 100 mm

Supported by OP PIK APLIKACE

Project number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026776

In Line Measurement

Contracted research project

Intelligent neuro-rehabilitation system for patients with acquired brain damage in early stages of treatment

Supported by TAČR ÉTA

Project number: TL02000313

Vývoj komplexního senzorického systému pro efektivní řízení snímkování magnetické rezonance

Poskytovatel OP PIK APLIKACE

Čislo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020242

Development of a System for Monitoring and Evaluation of Selected Risk Factors of Physical Workload in the Context of Industry 4.0

Supported by TAČR TREND

Project number: FW03010194

Průběžná údržba monitorovacího systému kontinuálního měření teplot na odvale Heřmanice

Projekt smluvního výzkumu

Dodání a instalace monitorování koncentrace kyslíku na COVIDových jednotkách FNO

Projekt smluvního výzkumu

Development of an autonomous off-grid system for bidirectional communication with wireless nodes

Supported by MPO TRIO

Project number:  FV40132

Development and implementation of complex monitoring systems for the stability conditions of rock massif and building structures located below the water surface

Supported by: OP PIK APLIKACE

Project number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024338

Název projektu
Testování vlastností PQA a PMU pro účely SmartGrids II.
Kód
SP2012/144
Řešitel
Školitel řešitele projektu
doc. Ing. Daniel Kaminský, CSc.
Období řešení projektu
01. 01. 2012 - 31. 12. 2012
Předmět výzkumu
Předmětem projektu je další rozvoj HW a vývoj SW nástrojů pro zpřesnění a automatizaci testovacího pracoviště pro testování přístrojové techniky využívané v oblasti distribuce a přenosu elektrické energie. Jedná se o testování přístrojů pro analýzu kvality elektrické energie, přístrojů pro monitorování synchronních fázorů. Velmi důležitým faktorem je skutečnost, že přístroje jsou velmi aktuální pro budování tzv. SmartGrids. Náplň projektu byla řešena již v roce 2011, kdy byl vybudován HW a SW základ pracoviště, kde si všichni zainteresovaní ověřili řadu zákonitostí a nedokonalostí prvotní koncepce. Navržená koncepce je poplatná dostupným finančním prostředkům a má řadu nedokonalostí, nicméně je to nezbytná platforma pro postupné přiblížení se k ideálnímu stavu. Projekt navazuje na řešení projektu s podobným zaměřením v rámci SGS2011, který umožnil značný rozvoj výzkumných aktivit v této oblasti a podání několika výzkumných projektů. Proto je důležité navázat na výsledky řešení z roku 2011 a oblast dále prohloubit. Systém vybudovaný v roce 2011 je a dále bude využíván pro vědeckou práci na Katedře měřicí a řídicí techniky. Pro účely spolupráce napříč katedrami bude systém v případě potřeby k dispozici také dalším katedrám Fakulty elektrotechniky a informatiky, které se oblastí SmartGrids zabývají nebo hodlají zabývat. Členové řešitelského týmu se touto problematikou dlouhodobě zabývají a tým má předpoklady dále rozvíjet výzkumné aktivity v této oblasti. Pokud bude projekt podpořen, umožní to další rozvoj oblasti, která je zajímavá i pro TU-Dresden, jejíž dva pracovníci přijeli na pozvání řešitele tohoto projektu na pracovní schůzku, která se uskutečnila v listopadu 2010 na FEI, VŠB-TUO. TU-Dresden hledá partnera se zkušenostmi z oblasti testování PQA pro získání Evropských projektů řešených napříč univerzitami. Další kontakty pro potenciální spolupráci byly řešitelem navázány na konferenci EPQU2011 v Portugalsku, kdy uvedená oblast byla diskutována se zástupci těchto institucí: Universitat Politécnica de Catalunya Barcelona Španělsko, Universitatea Tehnic Cluj-Napoca Rumunsko. Oblast testování PMU je vysoce aktuální a v případě podpory tímto projektem to bude mít velmi pozitivní vliv na prestiž pracoviště a potažmo fakulty. Jedná se o oblast, která přes svou aktuálnost je velmi málo prozkoumaná a zabývá se jí pouze několik pracovišť na světě. Statické vlastnosti PMU a komunikace jsou popsány ve standardu IEEE C37.118, nelze zde však nalézt požadavky na chování během dynamických dějů na síti. K tomu je připravován nový standard IEEE, který vyjde v roce 2012. V oblasti PMU je řešitel tohoto projektu aktivní ve vztahu ke společnosti ČEPS, kdy se zůčastnil několika jednání jak v Ostravě, tak v Praze a je předjednáno nasazení PMU na bázi virtuální instrumentace v ČEPS. Pro zmíněné dvě oblasti je rovněž velmi důležitá oblast softwarových nadstaveb pro zpracování, koncentraci a vyhodnocení dat z přístrojů PQA a PMU. V rámci možností bude rozvíjena i oblast softwarových nadstaveb, které je zapotřebí rovněž testovat jak bylo možné slyšet na výše zmíněných konferencích. Skupina měření Katedry měřicí a řídicí techniky je personálně a částečně i technicky vybavena pro rozvoj výše uvedených oblastí. V navrhovaném tématu bude, stejně jako v roce 2011, aktivně využita kooperace s průmyslovým partnerem, který má dlouholeté zkušenosti v oblasti vývoje měřicí techniky pro oblast analýzy kvality elektřiny a v oblasti monitoringu synchronních fázorů. Průmyslový partner dodává na světový trh produktovou řadu analyzátorů kvality elektřiny, prostředky pro vyhodnocení fázorů a má rozsáhlé tuzemské i zahraniční kontakty v této oblasti. Průmyslový partner disponuje dlouhodobě budovaným know-how a také potřebnou kalibrační technikou, kterou katedra nemá. Testovací technologie budou vyvíjeny ve dvou paralelních větvích odlišujících se typem testované techniky: •Testy souladu vlastností s mezinárodními standardy pro PQA (analyzátory kvality elektrické energie) •Testy souladu vlastností s mezinárodními standardy pro PMU (jednotky vyhodnocení synchronních fázorů)
Členové řešitelského týmu
prof. Ing. Pavel Santarius, CSc.
doc. Ing. Jan Žídek, CSc.
doc. Ing. Ludvík Koval, Ph.D.
Ing. Tomáš Wittassek, Ph.D.
prof. Ing. Petr Bilík, Ph.D.
Ing. Pavel Řepka
Ing. Jakub Maňas
Ing. Petr Pětvaldský
Ing. Marek Hořínek
Bc. Petr Silber
doc. Ing. Daniel Kaminský, CSc.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)
Cílem projektu je vytvořit unifikované automatizované testovací postupy pro testování přístrojové techniky využívané v oblasti distribuce a přenosu elektrické energie.
Primárním cílem je vytvořit platformu pro vědeckou práci, kdy bude možné zkoumat vlastnosti komerčně dostupných přístrojů a následně také navrhovat algoritmy, které poskytnou přesnější a rychlejší data tak aby výsledky byly přínosné pro oblast měřicí techniky pro SmartGrids. Sekundárním cílem je využití ve výuce, kdy studenti budou moci prakticky vyzkoušet automatizaci měření a testování na praktických komerčně dostupných výrobcích.
• Publikace na konferenci CIRED Tábor – 11/2012
• Publikace na tuzemských konferencích (ISI WoK), min. 4 články
• Publikace na zahraniční konferenci, min. 4 články
• Užitný vzor: 2x
• Priorita: publikace v žurnálech s IF

Rozpočet projektu - uznané náklady

Návrh Skutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,- 0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek) 0,- 0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 0,- 0,-
2. Stipendia 50000,- 68000,-
3. Materiálové náklady 20000,- 38000,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek 20000,- 27000,-
5. Služby 70000,- 55000,-
6. Cestovní náhrady 65000,- 37000,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory 25000,- 25000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory) 0,- 0,-
9. Pořízení investic 0,- 0,-
Plánované náklady 250000,-
Uznané náklady 250000,-
Celkem běžné finanční prostředky 250000,- 250000,-
Zpět na seznam