Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Research and development of innovative technology for the pin hole detection in the metal strip

Supported by Ministry of industry and trade

Project number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024287

Automated design of control systems by methods of industry 4.0 with the support of virtual technologies

Supported by OP PIK aplikace

Project number: cZ.01.1.02/0.0/0.0/17_147/0020565

Modular camera TQC tester with elements of fartificial intelligence

Supported by OP PIK APLIKACE

Project number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020003

New modular platform for biometric wearable devices with enhanced physiological variables analysis

Supported by OP PIK APLIKACE

Project number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0025155

Geothermal Energy in Special Underground Structures

Supported by H2020

WIDESPREAD-03-2018 - Twinning

Research and development of the intelligent steam valve

Supported by Ministry of industry and trade

Project number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024367

Robotic experimental workplace for accurate evaluation of product quality

Supported by TAČR TREND
Project number: FW01010103

E-Town Development of super-light, long-range small electric vehicles for intergenerational, urban e-mobility concepts powered by smart infrastructure

Supported by Ministry of Education Youth and Sports

Project INTER-EXCELLENCE, INTER-EUREKA

Project number: LTE220001

Komplexní systém pro rozvoj oblasti neinvazivního monitorování plodového EKG

Poskytovatel: TAČR TREND

Čislo projektu: FW03010392

Automated system for calibrating end gauges up to 100 mm

Supported by OP PIK APLIKACE

Project number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026776

In Line Measurement

Contracted research project

Intelligent neuro-rehabilitation system for patients with acquired brain damage in early stages of treatment

Supported by TAČR ÉTA

Project number: TL02000313

Vývoj komplexního senzorického systému pro efektivní řízení snímkování magnetické rezonance

Poskytovatel OP PIK APLIKACE

Čislo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020242

Development of a System for Monitoring and Evaluation of Selected Risk Factors of Physical Workload in the Context of Industry 4.0

Supported by TAČR TREND

Project number: FW03010194

Průběžná údržba monitorovacího systému kontinuálního měření teplot na odvale Heřmanice

Projekt smluvního výzkumu

Dodání a instalace monitorování koncentrace kyslíku na COVIDových jednotkách FNO

Projekt smluvního výzkumu

Development of an autonomous off-grid system for bidirectional communication with wireless nodes

Supported by MPO TRIO

Project number:  FV40132

Development and implementation of complex monitoring systems for the stability conditions of rock massif and building structures located below the water surface

Supported by: OP PIK APLIKACE

Project number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024338

Název projektu
Virtuální instrumentace pro oblast měření a testování II
Kód
SP2015/181
Řešitel
Školitel řešitele projektu
doc. Ing. Jan Žídek, CSc.
doc. Ing. Ludvík Koval, Ph.D.
prof. Ing. Petr Bilík, Ph.D.
Období řešení projektu
01. 01. 2015 - 31. 12. 2015
Předmět výzkumu
Základním tématem projektu je aplikovaný výzkum využití virtuální instrumentace pro oblast automatizovaného testování a vývoj měřicích systémů. Projekt navazuje a dále rozvíjí problematiku řešenou v projektech zaměřených na automatizované testování speciální měřicí techniky pro elektroenergetiku v rámci SGS2011 až SGS2013 a dále v projektu Virtuální instrumentace pro oblast měření a testování 2014. Řešitelský tým v těchto předchozích letech dosáhl v uvedené oblasti řadu výsledků, které vedly k vytvoření množství výsledků hodnocených v RIVu (viz. Zkušenosti řešitelského týmu). Druhou částí projekt hodlá podpořit oblast strojového vidění pro automatizaci testování výrobků, což je oblast, která se v průmyslové praxi prudce rozvíjí. Hlavním úkolem projektu je podpora nadějných studentů a doktorandů při zapojení do výzkumu v této oblasti a jejich postupný přechod k řešení grantových projektů a realizaci smluvního výzkumu. Předložený projekt má za cíl rozvoj výzkumných aktivit ve dvou oblastech: 1) Testování přístrojové techniky využívané v oblasti distribuce a přenosu elektrické energie. Jedná se o testování analyzátorů kvality elektrické energie, jednotek pro vyhodnocení synchronních fázorů a statických elektroměrů. Zmiňované přístroje jsou stále potřebnější vzhledem k rozvoji obnovitelných zdrojů, které způsobují dosud neexistující potíže. Tématika projektu se na pracovišti K450 řeší již od roku 2011, kdy byl vybudován základ pracoviště, které se neustále zdokonaluje jak po HW, tak i po SW stránce. Minulé projekty SGS v této oblasti umožnily značný rozvoj výzkumných aktivit a podání několika výzkumných projektů. Na pracovišti byla vyřešena řada vědeckých úkolů i problémů pro praxi. Dva studenti doktorského studia v roce 2013 díky usilovné práci na tomto pracovišti úspěšně vykonali státní doktorskou zkoušku a dva studenti v roce 2014 obhájili doktorskou práci. Z uvedených důvodů je nanejvýš důležité navázat na výsledky řešení z minulých let a oblast dále rozvíjet. Systém budovaný od roku 2011 je a dále bude využíván pro vědeckou práci na katedře 450 i dalších katedrách FEI. Členové řešitelského týmu se oblastí speciální měřicí techniky pro elektroenergetiku dlouhodobě zabývají a tým má předpoklady dále rozvíjet výzkumné aktivity v této oblasti a mimo jiné dokončit výchovu 1 doktoranda v roce 2015. Podpora projektu umožní další rozvoj oblasti, která je zajímavá i pro zahraniční partnerská pracoviště, s jejichž pracovníky se setkáváme na odborných konferencích. Jedná se zejména o TU-Dresden, Žilinská univerzita v Žilině, Hunan University, Changsha, Hunan province, China. Oblast testování PMU je vysoce aktuální neboť například Český metrologický institut nedisponuje takovým pracovištěm a v případě podpory tímto projektem to bude mít velmi pozitivní vliv na prestiž pracoviště a potažmo celé fakulty. Jedná se o oblast, která přes svou aktuálnost je velmi málo prozkoumaná a zabývá se jí pouze několik pracovišť na světě. Skupina měření K450 je personálně a částečně i technicky vybavena pro rozvoj výše uvedených oblastí. 2) Testování v průmyslu za pomocí strojového vidění. V libovolném odvětví průmyslu při velkých výrobních sériích není v lidských silách každý výrobek manuálně nebo mechanicky zkontrolovat. Pro takovéto případy používají průmyslové kamery a technika nazývaná Machine Vision, česky pak obvykle překládáno jako „Strojové vidění“, Strojové zpracování obrazu“ případně „Průmyslové zpracování obrazu“. Tato oblast byla na katedře dosud rozvíjena jen pro jednodušší a časově nenáročné aplikace na bázi mikroprocesorových systémů. S prudkým rozvojem tohoto typu testování výrobků v průmyslové praxi za použití virtuální instrumentace přichází potřeba seznamovat studenty s touto oblastí a současně je zde nezpochybnitelný potenciál pro výzkumnou činnost. Jedná se tedy o počátek rozvoje výchovy doktorandů a výzkumu v této perspektivní oblasti. V této oblasti byla v roce 2014 navázána spolupráce formou rámcové smlouvy o smluvním výzkumu s průmyslovým partnerem a dva studenti se touto oblastí zabývají formou diplomové práce u průmyslového partnera. 3) Aplikace adaptivních filtrů za užití virtuální instrumentace Rozvíjí se také široká oblast zpracování číslicových signálů formou adaptivních filtrů pro různé oblasti praxe. Dva členové týmu již v této oblasti publikovali velmi nadějné výsledky.
Členové řešitelského týmu
prof. Ing. Pavel Santarius, CSc.
Ing. Richard Velička, Ph.D.
prof. Ing. Radek Martinek, Ph.D.
prof. Ing. Petr Bilík, Ph.D.
Ing. Michal Kelnar
Ing. Miloslav Holba
Ing. Jan Velička, Ph.D.
Ing. Blažej Kuhajda
Bc. Dalibor Brunclík
Ing. Lukáš Šoustek
Ing. Josef Navrátil
doc. Ing. Jan Žídek, CSc.
doc. Ing. Ludvík Koval, Ph.D.
prof. Ing. Petr Bilík, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)
Cílem projektu je rozvoj aplikovaného výzkumu v oblasti automatizovaného testování přístrojové techniky, v oblasti kamerových inspekcí výrobků a v oblastech praxe kde lze využít zpracování signálů adaptivními filtry. Primárním cílem je vytvořit platformu pro vědeckou práci, kdy bude možné zkoumat vlastnosti komerčně dostupných přístrojů. Sekundárním cílem je využití ve výuce, kdy studenti budou moci prakticky vyzkoušet automatizaci měření a testování a výzkum v této oblasti. Důraz bude kladen na motivaci studentů doktorského a magisterského studia k zapojení se do výzkumné a publikační činnosti. Předpokládá se vytvoření potřebného odborného zázemí pro přípravu grantových projektů a smluvního výzkumu. Cílem jsou publikace na kvalitních konferencích a žurnálech:
•Publikace na tuzemských konferencích (ISI WoK, SCOPUS), min. 4 články
•Publikace na zahraniční konferenci, min. 3 články
•Priorita: publikace v žurnálech s IF

Rozpočet projektu - uznané náklady

Návrh Skutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,- 0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek) 0,- 0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 0,- 0,-
2. Stipendia 140000,- 140000,-
3. Materiálové náklady 62000,- 93000,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek 240000,- 189000,-
5. Služby 100000,- 143000,-
6. Cestovní náhrady 70000,- 47000,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory 68000,- 68000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory) 0,- 0,-
9. Pořízení investic 0,- 0,-
Plánované náklady 680000,-
Uznané náklady 680000,-
Celkem běžné finanční prostředky 680000,- 680000,-
Zpět na seznam