Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Research and development of innovative technology for the pin hole detection in the metal strip

Supported by Ministry of industry and trade

Project number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024287

Automated design of control systems by methods of industry 4.0 with the support of virtual technologies

Supported by OP PIK aplikace

Project number: cZ.01.1.02/0.0/0.0/17_147/0020565

Modular camera TQC tester with elements of fartificial intelligence

Supported by OP PIK APLIKACE

Project number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020003

New modular platform for biometric wearable devices with enhanced physiological variables analysis

Supported by OP PIK APLIKACE

Project number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0025155

Geothermal Energy in Special Underground Structures

Supported by H2020

WIDESPREAD-03-2018 - Twinning

Research and development of the intelligent steam valve

Supported by Ministry of industry and trade

Project number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024367

Robotic experimental workplace for accurate evaluation of product quality

Supported by TAČR TREND
Project number: FW01010103

E-Town Development of super-light, long-range small electric vehicles for intergenerational, urban e-mobility concepts powered by smart infrastructure

Supported by Ministry of Education Youth and Sports

Project INTER-EXCELLENCE, INTER-EUREKA

Project number: LTE220001

Komplexní systém pro rozvoj oblasti neinvazivního monitorování plodového EKG

Poskytovatel: TAČR TREND

Čislo projektu: FW03010392

Automated system for calibrating end gauges up to 100 mm

Supported by OP PIK APLIKACE

Project number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026776

In Line Measurement

Contracted research project

Intelligent neuro-rehabilitation system for patients with acquired brain damage in early stages of treatment

Supported by TAČR ÉTA

Project number: TL02000313

Vývoj komplexního senzorického systému pro efektivní řízení snímkování magnetické rezonance

Poskytovatel OP PIK APLIKACE

Čislo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020242

Development of a System for Monitoring and Evaluation of Selected Risk Factors of Physical Workload in the Context of Industry 4.0

Supported by TAČR TREND

Project number: FW03010194

Průběžná údržba monitorovacího systému kontinuálního měření teplot na odvale Heřmanice

Projekt smluvního výzkumu

Dodání a instalace monitorování koncentrace kyslíku na COVIDových jednotkách FNO

Projekt smluvního výzkumu

Development of an autonomous off-grid system for bidirectional communication with wireless nodes

Supported by MPO TRIO

Project number:  FV40132

Development and implementation of complex monitoring systems for the stability conditions of rock massif and building structures located below the water surface

Supported by: OP PIK APLIKACE

Project number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024338

Název projektu
Biomedicínské inženýrské systémy XIV
Kód
SP2018/164
Řešitel
Školitel řešitele projektu
prof. Ing. Martin Černý, Ph.D.
Období řešení projektu
01. 01. 2018 - 31. 12. 2018
Předmět výzkumu
Projekt navazuje na vědecko-výzkumnou činnost realizovanou v předchozích letech v rámci interních grantů Biomedicínské inženýrské systémy. Řešitelská skupina má tedy dostatek zkušeností s realizací a kvalitními výstupy projektů tohoto typu. Řešiteli projektu byli vždy doktorandi a nadějní studenti magisterského studia, kteří v rámci těchto projektů realizovali své disertační, diplomové práce. V rámci projektu garantovaného školitelem doktorandů je Doc. Ing. Marek Penhaker, Ph.D. jsou vytvořeny pracovní skupiny řešící dílčí úkoly projektu, které jsou složeny vždy z jednoho doktoranda či zaměstnance ve funkci vedoucí skupiny, případně zaměstnance ve funkci zodpovědného vedoucího skupiny, mladší doktorandi ve funkci řešitel a v neposlední řadě studenti ve funkci řešitelů dílčích problémů projektu. Projekt jednoznačně vede k výchově nadějných VaV pracovníků od analýzy konkrétních problémů, přes návrhy řešení a realizace až po presentaci výstupů dle aktuální vydané metodiky VaV MŠMT. Průkaznost kvality podávaného projektu je, že byly v předchozích letech vždy řešeny aktuální vědecko-výzkumné problémy vycházející především z praxe. Dokladem toho je i řešením projektu, kde v minulém roce 2017 bylo publikováno přes 26 publikací, z toho čtyři v impaktovaných žurnálech, 22 na konferencích uvedených v ISI WOK a SCOPUS. Výsledky řešení byly následně transformovány do Ochrany duševního vlastnictví v roce 2017, kde jsou dva podané patenty v ČR. Souhrnně projekt splnil předpokládané výsledky projektu dle evidence vědy a výzkumu metodiky MŠMT. Na projektu se podílejí 100 % pouze pracovníci s nenulovým výkonem v RIV 2016. V roce 2017 vytvořil tým 393RIV bodů. V průběhu řešení projektu budou řešeny tyto dílčí úkoly: 1.Diagnostika extrapyramidových poruch hybnosti s využitím inerciálních senzorů. - V rámci úzké spolupráce s Neurologickou klinikou FN Ostrava bude provedena sada experimentálních měření pacientů s extrapyramidovými onemocněními s využitím inerciálních senzorů. Naměřená data budou poté vyhodnocována a analyzována za účelem detekce projevů daných nemocnění a také za účelem analýzy vývoje daného onemocnění. Další součástí výzkumného záměru je aplikace inovovaných rehabilitačních pomůcek za účelem zvýšení účinku terapie u těchto typů onemocnění. 2.Digitalizace oftalmologických cvičení III - Projekt se zabývá digitalizací diagnostických metod v oftalmologii a také digitalizaci HW trenažerů pro rehabilitaci očních poruch u dětí a dospělých. Jedná se o matematické modelování retinálních struktur s cílem extrakce oblasti optického disku, retinálních lézí a retinálního cévního systému. 3.VectoCariography V – Vytvoření algoritmů a modelů pro moderní metody zpracování, sdílení a vyhodnocení elektrofyziologických dat. Dílčí aktivity si klade za cíl konstrukci vektorkardiografu s se stejnosměrným měřením složky EKG signálu, Frankovými svody a metody optimalizace rozložení elektrod pro dlouhodobé měření vektokardiografie. 4.Analýzy a modelování RTG záření – předpokládá se řešení problému analýzy a modelování efektu rozptýleného RTG záření na kvalitu skiagrafických záznamů v klinických podmínkách. Cílem je určit životnost a vliv počtu ozáření kazety na kvalitu snímků. 5.BioSensation V – Předmětem výzkumu budou nové možnosti elektrochemických materiálů využitelných pro měření a stimulaci biologických objektů a objektivizace vlivů měření. Výzkum bude směřován do možnosti diagnostiky a terapie s využitím ionizujícího záření a eliminace artefaktů při použití zobrazovací techniky. 6.Metody diagnostiky kardiovaskulárního systému – Předmětem výzkumu bude návrh nové elektrody pro měření srdečního výdeje založený na dilučním principu s ohledem na existující model cévního řečiště. Vývoj senzorických řešení pro model kardiovaskulárního systému za účelem zvýšení přesnosti realizovaného modelu. Optimalizace algoritmů pro určení hodnot krevního tlaku ze zpoždění pulsní vlny a její další závislosti na variabilitě tepové frekvence.
Členové řešitelského týmu
doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
Ing. Vladimír Kašík, Ph.D.
prof. Ing. Martin Augustynek, Ph.D.
Ing. Lukáš Peter, Ph.D.
MUDr. František Jurek
Ing. Jan Kubíček, Ph.D.
Ing. Iveta Bryjová
prof. Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
Bc. Jaroslav Adzima
Ing. Radek Halfar, Ph.D.
Ing. Jan Foltyn
Ing. Daniel Barvík, Ph.D.
Ing. Karel Fojtík
Ing. David Oczka, Ph.D.
Ing. Lenka Plačková
Ing. Klára Bajgarová
Ing. Daniel Bielčik
Ing. Iveta Fajtová
Bc. Jan Polomík
Bc. Matouš Procházka
Bc. Jan Suchánek
Ing. Jaroslav Vondrák, Ph.D.
Bc. Pavel Stolbenko
Bc. Tereza Kunová
Bc. Lucie Slaninová
Bc.Ing. Karolína Danišová
Bc. Miriam Zwierzyna
Bc. Barbora Šulyová
Antonino Proto
prof. Ing. Martin Černý, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)
Příprava a návrh řešení dílčích úkolů se opírá o dlouhodobou dílčí spolupráci založenou jak na osobních kontaktech tak institucionální spolupráci subjektů VŠB – TUO, FN Ostrava a Městské Nemocnice Ostrava v minulosti. Tato spolupráce je nyní zastřešena nejen formálně. Globálním cílem je úspěšně aplikovat znalosti a dovednosti řešitelů v oblasti Biomedicínského inženýrství do řešení reálných praktických problémů z klinické praxe a zvýšit a podpořit vědecko-výzkumné aktivity studentů doktorských a magisterských studijních programů ve spolupráci s akademickými pracovníky. Harmonogram řešení je následující: Analytická fáze proběhla v rámci přípravy žádosti projektu a všichni řešitelé mají jasnou představu, jaké problémy a s jakými kroky bude potřeba řešit. Fáze přípravy řešení zahrnuje období leden až březen – kdy bude zprovozněno měření v dílčích částech projektu a dokoupeny senzory a prostředky pro měření tak, aby byl připraven HW k měření a zprovozněny snímače pro snímání dat. Ve druhé fázi duben – srpen proběhnou testy a první měření na realizovaném HW. Data budou otestována na správnost a započne fáze předzpracování dat a odladění problémů v měřicích řetězcích a případně nespolehlivosti měření. Ve třetí fázi červenec až září, budou publikovány první dílčí výsledky měření a zpracování dat a současně budou řešeny problémy analýzy a vyhodnocení biosignálů a měřených dat. Současně budou magisterští studenti finalizovat realizační části diplomových prací. Ve čtvrté fázi září – prosinec budou k dispozici finální výsledky a hotové algoritmy a metodiky zpracování, optimalizace dat tak, aby byly podány patenty, užitné vzory, funkční vzorky, presentovány finální výsledky řešení a zpracovávaná závěrečná zpráva projektu.
Dílčí cíle projektu vyplývají z jeho částí a to:
1.Diagnostika extrapyramidových poruch hybnosti s využitím inerciálních senzorů - výsledkem výzkumného záměru je využití inerciálních senzorů a pokročilých metod zpracování signálů za účelem diagnostiky vývoje neurodegenerativních onemocnění, které se projevují poruchami hybnosti.
2.Digitalizace oftalmologických cvičení III- V rámci projektu budou navrženy SW algoritmy pro digitalizaci jednotlivých cvičení (Lancasterovo plátno, nácvik a prohlubování stereopse, aj..), které budou nasazeny k testování na oční klinice. Dílčí částí projektu je zpracování obrazu očního pozadí předčasně narozených dětí, které trpí retinopatií. Návrh algoritmu pro vyhodnocení obrazů a následné zpracování a vyhodnocení pokroku léčby.
3.VectoCariography V – Výstupem výzkumu v této oblasti by mělo být definování algoritmy a modely podpory diagnostiky na základě klasifikace prostorového pohybu vektoru u dílčích signálů. Současně bude výstupem optimalizace rozložení elektrod pro dlouhodobý monitoring vektokardiografických záznamů.
4.Analýzy a modelování RTG zářen – výsledkem výzkumu bude návrh a realizace měření a ověřovacích postupů pro zjištění stálosti kvalitativních záznamů ze skiagrafie v klinických podmínkách. Zjištění povede k definování objektivní použitelnosti ozařovací kazety v provozu.
5.BioSensation V - Výstupem bude výzkumu možnosti elektrochemických materiálů pro měření a přenos bioelektrických signálů. Budou realizovány klinické zkoušky a validační experimenty s cílem ověřit možnost použití nekovových materiálů pro stimulaci a měření biologických objektů s využitím zobrazovacích technik.
6.Metody diagnostiky kardiovaskulárního systému – Výsledkem bude návrh a realizace nového elektrochemického snímače pro kontinuální měření obsahu rozpuštěné glukózy v tekutině. Bude realizovaný prototypové zkoušky a měření na kalibrovaných systémech spektrofotometrie. Výstupem bude přihláška patentu a publikace objevů. Výstupem budou nové senzory pro měření průtoku v modelu kardiovaskulárního systému, s tím souvisejícím vývojem inovovaných diagnostických přístupů k odhadu kontinuální měření krevního tlaku a žurnálové publikace.

Rozpočet projektu - uznané náklady

Návrh Skutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,- 0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek) 0,- 0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 0,- 0,-
2. Stipendia 300000,- 300000,-
3. Materiálové náklady 0,- 0,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek 340000,- 309114,-
5. Služby 270000,- 280062,-
6. Cestovní náhrady 170000,- 190824,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory 120000,- 120000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory) 0,- 0,-
9. Pořízení investic 0,- 0,-
Plánované náklady 1200000,-
Uznané náklady 1200000,-
Celkem běžné finanční prostředky 1200000,- 1200000,-
Zpět na seznam