Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Research and development of innovative technology for the pin hole detection in the metal strip

Supported by Ministry of industry and trade

Project number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024287

Automated design of control systems by methods of industry 4.0 with the support of virtual technologies

Supported by OP PIK aplikace

Project number: cZ.01.1.02/0.0/0.0/17_147/0020565

Modular camera TQC tester with elements of fartificial intelligence

Supported by OP PIK APLIKACE

Project number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020003

New modular platform for biometric wearable devices with enhanced physiological variables analysis

Supported by OP PIK APLIKACE

Project number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0025155

Geothermal Energy in Special Underground Structures

Supported by H2020

WIDESPREAD-03-2018 - Twinning

Research and development of the intelligent steam valve

Supported by Ministry of industry and trade

Project number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024367

Robotic experimental workplace for accurate evaluation of product quality

Supported by TAČR TREND
Project number: FW01010103

E-Town Development of super-light, long-range small electric vehicles for intergenerational, urban e-mobility concepts powered by smart infrastructure

Supported by Ministry of Education Youth and Sports

Project INTER-EXCELLENCE, INTER-EUREKA

Project number: LTE220001

Komplexní systém pro rozvoj oblasti neinvazivního monitorování plodového EKG

Poskytovatel: TAČR TREND

Čislo projektu: FW03010392

Automated system for calibrating end gauges up to 100 mm

Supported by OP PIK APLIKACE

Project number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026776

In Line Measurement

Contracted research project

Intelligent neuro-rehabilitation system for patients with acquired brain damage in early stages of treatment

Supported by TAČR ÉTA

Project number: TL02000313

Vývoj komplexního senzorického systému pro efektivní řízení snímkování magnetické rezonance

Poskytovatel OP PIK APLIKACE

Čislo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020242

Development of a System for Monitoring and Evaluation of Selected Risk Factors of Physical Workload in the Context of Industry 4.0

Supported by TAČR TREND

Project number: FW03010194

Průběžná údržba monitorovacího systému kontinuálního měření teplot na odvale Heřmanice

Projekt smluvního výzkumu

Dodání a instalace monitorování koncentrace kyslíku na COVIDových jednotkách FNO

Projekt smluvního výzkumu

Development of an autonomous off-grid system for bidirectional communication with wireless nodes

Supported by MPO TRIO

Project number:  FV40132

Development and implementation of complex monitoring systems for the stability conditions of rock massif and building structures located below the water surface

Supported by: OP PIK APLIKACE

Project number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024338

Název projektu
Pokročilé metody zpracování signálů
Kód
SP2019/85
Řešitel
Období řešení projektu
01. 01. 2019 - 31. 12. 2019
Předmět výzkumu
Obecnou motivací výzkumného projektu je skutečnost, že v současné době je problematice pokročilých metod zpracování a analýzy signálů (např. různé soft computingové metody jako: adaptivní metody, neuro-fuzzy interferenční systémy, umělé neuronové sítě, ekvalizační metody, apod.) věnovaná velká pozornost, jelikož řada moderních aplikací vyžaduje tento progresivní přístup v rámci řešeného systému. Aktuálnost zkoumané problematiky koresponduje s nárůstem výkonnosti mikroprocesorové techniky (vícejádrové procesory, programovatelná hradlová pole – FPGA, apod.). Právě nedostačující výpočetní výkonnost byla v minulosti hlavním limitujícím faktorem pro využití některých komplexních metod zpracování a analýzy signálů. S přihlédnutím k vývoji v několika posledních letech lze konstatovat, že nyní přichází doba změn, která je evokována dosahovanými výkonnostními parametry dostupných prostředků výpočetní techniky a je charakterizována novými trendy ve zpracování a analýze signálů. Základní téma projektu koreluje s probíhajícími výzkumnými aktivitami na Katedře kybernetiky a biomedicínského inženýrství a Katedře telekomunikační techniky. Jedná se o multidisciplinární projekt, který se primárně zaměřuje na aplikovaný výzkum pokročilých metod zpracování signálů v různých aplikačních oblastech: • Neinvazivní medicína (zpracování biologických signálů; monitorování plodu; návrh a realizace nových typů senzorů pro měření vitálních funkcí lidského těla v oblasti radiodiagnostiky; např. magnetické rezonance; modelování biologických signálů; redukce rušení v rámci EKG, PKG a BKG; apod.). • Smart technologie (návrh a realizace nových typů senzorů pro dopravní aplikace a inteligentní města; inteligentní veřejné osvětlení, hlasové ovládání; senzorické sítě pro vnitřní i venkovní použití; spolupracující senzory; apod.). • Průmyslu 4.0 (návrh a realizace nových typů senzorů pro průmyslové aplikace; rozšířená realita – hlasové ovládání v průmyslu; prediktivní údržba pomocí pokročilých metod zpracování signálů pro Průmysl 4.0; analýza zvuku a vibrací mechanických zařízení pro detekci a predikci poruch; automatická audio diagnostika v průmyslových zařízeních; problematiky kvality elektrické energie – vývoj a optimalizace řídících algoritmů aktivních výkonových filtrů; apod.). • Moderní komunikační systémy nové generace (návrh a realizace přenosových systémů na bázi softwarově definovaného rádia; sítě páté generace (5G); softwarová ekvalizace přenosového kanálu; komunikace viditelným světlem – VLC; digitální modulace, komunikace mezi vozidly (V2V); komunikace mezi vozidly a infrastrukturou (V2I); pokročilé metody zpracování pro komunikační systémy; apod.).
Členové řešitelského týmu
Ing. Marek Dvorský, Ph.D.
Ing. Petr Koudelka, Ph.D.
Ing. Marcel Fajkus, Ph.D.
doc. Ing. Jan Nedoma, Ph.D.
Ing. Petr Blaha
Ing. Jakub Kolařík, Ph.D.
Ing. Jan Baroš
Ing. Martin Novák
doc. Ing. Radana Vilímková Kahánková, Ph.D.
Ing. Stanislav Žabka
doc. Ing. René Jaroš, Ph.D.
Bc. David Škandera
Ing. Michaela Recmanik
Ing. Kristýna Cholevová
Ing. Michal Kostelanský
Ing. Lukáš Danys, Ph.D.
Ing. Martina Ládrová
Ing. Kateřina Barnová
Bc. Michal Skácel
Ing. Norbert Brečkay
Bc. Jaroslav Rzidky
Bc. Veronika Vicianová
prof. Ing. Radek Martinek, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)
Cílem projektu byly:

1) Aplikovaný výzkum a experimentální vývoj optovláknových a akustických senzorů pro aplikační oblast biomedicínského inženýrství (MRI), dopravy, stavitelství a perimetrických aplikací.

2) Aplikovaný výzkum a experimentální vývoj v oblasti neinvazivního monitorování plodu.

3) Základní výzkum v oblasti pokročilých metod zpracování jednorozměrných biologických signálů.

4) Aplikovaný výzkum a experimentální vývoj nových typů inteligentních senzorů pro Smart technologie.

5) Základní výzkum v oblasti využití pokročilých metod zpracování signálů v rámci senzorické sítě.

6) Aplikovaný výzkum a experimentální vývoj v oblasti návrhu a realizace nových typů senzorů pro průmyslové aplikace.

7) Základní výzkum v oblasti pokročilých metod zpracování signálů pro redukci šumu ve zvukových signálech.

8) Aplikovaný výzkum a experimentální vývoj v oblasti komunikace viditelným světlem (VLC).

9) Základní výzkum v oblasti softwarové kanálové ekvalizace.

Rozpočet projektu - uznané náklady

Návrh Skutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,- 5933,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek) 0,- 4391,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 0,- 1542,-
2. Stipendia 400000,- 400000,-
3. Materiálové náklady 25000,- 25049,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek 0,- 0,-
5. Služby 73656,- 121656,-
6. Cestovní náhrady 114000,- 60016,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory 68072,- 68073,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory) 0,- 0,-
9. Pořízení investic 0,- 0,-
Plánované náklady 680728,-
Uznané náklady 680727,-
Celkem běžné finanční prostředky 680728,- 680727,-
Zpět na seznam