Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Research and development of innovative technology for the pin hole detection in the metal strip

Supported by Ministry of industry and trade

Project number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024287

Automated design of control systems by methods of industry 4.0 with the support of virtual technologies

Supported by OP PIK aplikace

Project number: cZ.01.1.02/0.0/0.0/17_147/0020565

Modular camera TQC tester with elements of fartificial intelligence

Supported by OP PIK APLIKACE

Project number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020003

New modular platform for biometric wearable devices with enhanced physiological variables analysis

Supported by OP PIK APLIKACE

Project number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0025155

Geothermal Energy in Special Underground Structures

Supported by H2020

WIDESPREAD-03-2018 - Twinning

Research and development of the intelligent steam valve

Supported by Ministry of industry and trade

Project number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024367

Robotic experimental workplace for accurate evaluation of product quality

Supported by TAČR TREND
Project number: FW01010103

E-Town Development of super-light, long-range small electric vehicles for intergenerational, urban e-mobility concepts powered by smart infrastructure

Supported by Ministry of Education Youth and Sports

Project INTER-EXCELLENCE, INTER-EUREKA

Project number: LTE220001

Komplexní systém pro rozvoj oblasti neinvazivního monitorování plodového EKG

Poskytovatel: TAČR TREND

Čislo projektu: FW03010392

Automated system for calibrating end gauges up to 100 mm

Supported by OP PIK APLIKACE

Project number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026776

In Line Measurement

Contracted research project

Intelligent neuro-rehabilitation system for patients with acquired brain damage in early stages of treatment

Supported by TAČR ÉTA

Project number: TL02000313

Vývoj komplexního senzorického systému pro efektivní řízení snímkování magnetické rezonance

Poskytovatel OP PIK APLIKACE

Čislo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020242

Development of a System for Monitoring and Evaluation of Selected Risk Factors of Physical Workload in the Context of Industry 4.0

Supported by TAČR TREND

Project number: FW03010194

Průběžná údržba monitorovacího systému kontinuálního měření teplot na odvale Heřmanice

Projekt smluvního výzkumu

Dodání a instalace monitorování koncentrace kyslíku na COVIDových jednotkách FNO

Projekt smluvního výzkumu

Development of an autonomous off-grid system for bidirectional communication with wireless nodes

Supported by MPO TRIO

Project number:  FV40132

Development and implementation of complex monitoring systems for the stability conditions of rock massif and building structures located below the water surface

Supported by: OP PIK APLIKACE

Project number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024338

Název projektu
Řízení technologických soustav s OAZE 2019
Kód
SP2019/165
Řešitel
Období řešení projektu
01. 01. 2019 - 31. 12. 2019
Předmět výzkumu
V souvislosti s tématem byly řešeny tyto problémové okruhy: • Energetické zdroje pro RD s alternativními zdroji energie (tepelná čerpadla, kogenerační soustavy, telemetrie a analýza provozu). • Elektromobilita, elektromobily, akumulátory, jejich řízení a nabíjecí technologie. Návrh a dílčí realizace systémů pro odběr/dodávku elektrické energie ve veřejném prostoru a systémů pro nabíjení/vybíjení akumulátorů elektrické energie pro rodinné domy a malé komunity. • Alternativní akumulační systémy, vodíkové technologie, sequestrace CO2 z metalurgických procesů a demonstrace vodíkových technologií. • Rozšíření spolupráce na lokální i globální úrovni.
Členové řešitelského týmu
Ing. David Vala, Ph.D.
Ing. Daniel Minařík, Ph.D.
Bc. Jan Svoboda
doc. Ing. Bohumil Horák, Ph.D.
Ing. Vladan Geryk
Ing. Jan Haščin
Ing. Kateřina Gecová
Ing. Rostislav Pokorný
Bc. Radim Kula
Kishore Kumar Chandra
Sarnendu Subhendu Jati
Mohammed Navas Korath Ellathvalappil
Giulia Poggesi
Ing. Jiří Kalus
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)
Předpokládané / realizované výsledky projektu:
1. Výsledkem projektu bude rozpracování výše uvedené problematiky tak, aby mohly být i jeho dílčí výstupy použity jako základ pro budoucí rozsáhlé projekty nebo nabídky komerční spolupráce. Předpokládá se uzavření HS s AM Ostrava a.s. a KAIPAN sro (inovační voucher) a příprava projektu EEA ČR-Polsko-Island. HS s LSO (dříve AMO) v procesu VŠB-TUO, realizován projekt s KAIPAN sro, projekt s TNG AIR v realizaci, podána žádost INTERREG CZ-PL, připravován projekt s podáním EEA 2/2020
2. Témata řešení budou zahrnuta do nabídky témat a případně přípravy diplomových a disertačních prací (budou vypsána 3 témata pro studenty Bc. Studia, 3 témata pro studenty Mgr. Studia a 1 téma pro studenty PhD studia). Témata byla vypsána.
3. Řešitelé zorganizují a zúčastní se exkurzí, stáží, letní školy (Budou vypsána 2 témata na stáže studentů v rámci ERASMUS či jiných podpůrných projektů, budou realizovány 2 mezinárodní letní školy INTERREG, Energy). Stáže Poggesi, Murugan realizovány, 2 letní školy realizovány, exkurse/studijní/výukové pobyty realizovány (UI Reykjavík, Island, UOM Madeira Portugalsko).
4. Řešitelé uplatní dílčí výsledky formou příspěvků na konferencích (PDeS, Wofex, RESRB, AIR, PCPT-ZZE, NZEE (8) či v impaktovaných časopisech z databáze SCOPUS či časopisech s nenulovým IF (2).
Konferenční příspěvky zaslány a publikovány (3) příspěvky s nenulovým IF připravovány k publikaci (2)
[1] Vala, D., Horak, B.: FPGA base gold code generator for AMR sensor magnetisation.
[2] Horak, B., Svoboda, J., Vala, D.: Modular electronic for electric vehicle educational platform.
, zorganizován workshop (1).
5. Praktické výsledky řešení budou případně průmyslově chráněny a nabídnuty ke komerčnímu využití (2 užitné/průmyslové vzory). Užitné/průmyslové vzory / funkční vzorky jsou připravovány k realizaci (2+2)
[1] Univerzální bateriový modul elektromobilu (užitný vzor)
[2] Pouzdro displeje provozních údajů elektromobilu (průmyslový vzor)
[3] Univerzální modul řídicího systému elektromobilu (funkční vzorek)
[4] Displeje provozních údajů elektromobilu (funkční vzorek)

Rozpočet projektu - uznané náklady

Návrh Skutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,- 0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek) 0,- 0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 0,- 0,-
2. Stipendia 52000,- 52000,-
3. Materiálové náklady 54000,- 54000,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek 54000,- 54000,-
5. Služby 35000,- 35000,-
6. Cestovní náhrady 30000,- 30000,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory 25000,- 25000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory) 0,- 0,-
9. Pořízení investic 0,- 0,-
Plánované náklady 250000,-
Uznané náklady 250000,-
Celkem běžné finanční prostředky 250000,- 250000,-
Zpět na seznam