Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Research and development of innovative technology for the pin hole detection in the metal strip

Supported by Ministry of industry and trade

Project number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024287

Automated design of control systems by methods of industry 4.0 with the support of virtual technologies

Supported by OP PIK aplikace

Project number: cZ.01.1.02/0.0/0.0/17_147/0020565

Modular camera TQC tester with elements of fartificial intelligence

Supported by OP PIK APLIKACE

Project number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020003

New modular platform for biometric wearable devices with enhanced physiological variables analysis

Supported by OP PIK APLIKACE

Project number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0025155

Geothermal Energy in Special Underground Structures

Supported by H2020

WIDESPREAD-03-2018 - Twinning

Research and development of the intelligent steam valve

Supported by Ministry of industry and trade

Project number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024367

Robotic experimental workplace for accurate evaluation of product quality

Supported by TAČR TREND
Project number: FW01010103

E-Town Development of super-light, long-range small electric vehicles for intergenerational, urban e-mobility concepts powered by smart infrastructure

Supported by Ministry of Education Youth and Sports

Project INTER-EXCELLENCE, INTER-EUREKA

Project number: LTE220001

Komplexní systém pro rozvoj oblasti neinvazivního monitorování plodového EKG

Poskytovatel: TAČR TREND

Čislo projektu: FW03010392

Automated system for calibrating end gauges up to 100 mm

Supported by OP PIK APLIKACE

Project number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026776

In Line Measurement

Contracted research project

Intelligent neuro-rehabilitation system for patients with acquired brain damage in early stages of treatment

Supported by TAČR ÉTA

Project number: TL02000313

Vývoj komplexního senzorického systému pro efektivní řízení snímkování magnetické rezonance

Poskytovatel OP PIK APLIKACE

Čislo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020242

Development of a System for Monitoring and Evaluation of Selected Risk Factors of Physical Workload in the Context of Industry 4.0

Supported by TAČR TREND

Project number: FW03010194

Průběžná údržba monitorovacího systému kontinuálního měření teplot na odvale Heřmanice

Projekt smluvního výzkumu

Dodání a instalace monitorování koncentrace kyslíku na COVIDových jednotkách FNO

Projekt smluvního výzkumu

Development of an autonomous off-grid system for bidirectional communication with wireless nodes

Supported by MPO TRIO

Project number:  FV40132

Development and implementation of complex monitoring systems for the stability conditions of rock massif and building structures located below the water surface

Supported by: OP PIK APLIKACE

Project number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024338

Název projektu
Vývoj algoritmů a systémů pro řídicí, monitorovací a bezpečnostní aplikace VI
Kód
SP2020/42
Řešitel
Období řešení projektu
01. 01. 2020 - 31. 12. 2020
Předmět výzkumu
Projekt je zaměřen na aplikovaný výzkum v oblasti využití mikroprocesorových systémů pro zpracování signálů a implementaci řídicích systémů, systémů pro robotiku a funkčně bezpečné aplikace, implementaci řídicích algoritmů a jejich simulace. Projekt navazuje na problematiku řešenou v předcházejícím projektu (Vývoj algoritmů a systémů pro řídicí, monitorovací a bezpečnostní aplikace V, SP2019/107) a dále ji rozšiřuje.
Členové řešitelského týmu
doc. Ing. Štěpán Ožana, Ph.D.
doc. Ing. Radovan Hájovský, Ph.D.
Ing. Zdeněk Macháček, Ph.D.
Ing. Zdeněk Slanina, Ph.D.
prof. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
Ing. Blanka Filipová, Ph.D.
Ing. Martin Pieš, Ph.D.
doc. Ing. Michal Prauzek, Ph.D.
doc. Ing. Jaromír Konečný, Ph.D.
Ing. Martin Mikolajek, Ph.D.
Ing. Martin Stankuš, Ph.D.
Ing. Tomáš Dočekal
Ing. Matěj Golembiovský
Ing. Jan Velička, Ph.D.
Ing. Miroslav Mikuš
Ing. Antonín Gavlas
Ing. Tomáš Ondraczka
Ing. Tomáš Dadok
Ing. Adam Vůjtek
Ing. Karolína Gaiová
Ing. Monika Adamíková, Ph.D.
Ing. Filip Krupa
Ing. Jakub Němčík
Bc. Radek Petráš
Ing. Ondřej Petr
Ing. Miroslav Schneider
Ing. Tereza Kučová
Ing. Ivo Pergl
Ing. Daniel Kajzar
Bc. Ondřej Ondryáš
Ing. Lukáš Tatarin
Ing. Akshaya Raj
Ing. Alfons Václavík
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)
Základním úkolem navrženého projektu je podpora doktorandů při zapojení se do výzkumné činnosti v některé z cílových oblastí projektu s cílem přechodu k pozdějšímu samostatnému řešení grantových projektů a realizaci smluvního výzkumu.

Předložený projekt si klade za úkol rozvoj výzkumných aktivit zvláště v následujících oblastech:

1. Zpracování signálů v průmyslových řídicích systémech
2. Výzkum a vývoj v oblasti senzorových sítí a technologií IoT
3. Výzkum a vývoj v oblasti vestavěných a průmyslových řídicích systémů

Cílem projektu je rozvoj aktivit aplikovaného výzkumu v oblasti průmyslových a vestavěných měřicích/řídicích systémů. Důraz bude kladen na zapojení studentů magisterského a doktorského studia do řešení specifikovaných témat s cílem motivace talentovaných studentů k spolupráci na VaV činnosti. Kromě realizace dále uvedených výstupů bude vedlejším cílem projektu také personální rozvoj a rozšíření odborné skupiny tak, aby byla schopna řešit připravované projekty aplikovaného výzkumu ve spolupráci s průmyslovými partnery.

Rozpočet projektu - uznané náklady

Návrh Skutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
47000,- 46926,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek) 35075,- 35072,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 11925,- 11854,-
2. Stipendia 300000,- 302000,-
3. Materiálové náklady 165000,- 164770,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek 10000,- 11737,-
5. Služby 150000,- 148093,-
6. Cestovní náhrady 30000,- 28474,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory 78000,- 78000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory) 0,- 0,-
9. Pořízení investic 0,- 0,-
Plánované náklady 780000,-
Uznané náklady 780000,-
Celkem běžné finanční prostředky 780000,- 780000,-
Zpět na seznam