Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Research and development of innovative technology for the pin hole detection in the metal strip

Supported by Ministry of industry and trade

Project number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024287

Automated design of control systems by methods of industry 4.0 with the support of virtual technologies

Supported by OP PIK aplikace

Project number: cZ.01.1.02/0.0/0.0/17_147/0020565

Modular camera TQC tester with elements of fartificial intelligence

Supported by OP PIK APLIKACE

Project number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020003

New modular platform for biometric wearable devices with enhanced physiological variables analysis

Supported by OP PIK APLIKACE

Project number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0025155

Geothermal Energy in Special Underground Structures

Supported by H2020

WIDESPREAD-03-2018 - Twinning

Research and development of the intelligent steam valve

Supported by Ministry of industry and trade

Project number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024367

Robotic experimental workplace for accurate evaluation of product quality

Supported by TAČR TREND
Project number: FW01010103

E-Town Development of super-light, long-range small electric vehicles for intergenerational, urban e-mobility concepts powered by smart infrastructure

Supported by Ministry of Education Youth and Sports

Project INTER-EXCELLENCE, INTER-EUREKA

Project number: LTE220001

Komplexní systém pro rozvoj oblasti neinvazivního monitorování plodového EKG

Poskytovatel: TAČR TREND

Čislo projektu: FW03010392

Automated system for calibrating end gauges up to 100 mm

Supported by OP PIK APLIKACE

Project number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026776

In Line Measurement

Contracted research project

Intelligent neuro-rehabilitation system for patients with acquired brain damage in early stages of treatment

Supported by TAČR ÉTA

Project number: TL02000313

Vývoj komplexního senzorického systému pro efektivní řízení snímkování magnetické rezonance

Poskytovatel OP PIK APLIKACE

Čislo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020242

Development of a System for Monitoring and Evaluation of Selected Risk Factors of Physical Workload in the Context of Industry 4.0

Supported by TAČR TREND

Project number: FW03010194

Průběžná údržba monitorovacího systému kontinuálního měření teplot na odvale Heřmanice

Projekt smluvního výzkumu

Dodání a instalace monitorování koncentrace kyslíku na COVIDových jednotkách FNO

Projekt smluvního výzkumu

Development of an autonomous off-grid system for bidirectional communication with wireless nodes

Supported by MPO TRIO

Project number:  FV40132

Development and implementation of complex monitoring systems for the stability conditions of rock massif and building structures located below the water surface

Supported by: OP PIK APLIKACE

Project number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024338

Název projektu
Pokročilé metody zpracování signálů III
Kód
SP2021/32
Řešitel
Období řešení projektu
01. 01. 2021 - 31. 12. 2021
Předmět výzkumu
Tento projekt plynule navazuje na projekt „Pokročilé metody zpracování signálů I (2019)“, který se primárně věnoval adaptivní a neadaptivním metodám. Dále pak na projekt „Pokročilé metody zpracování signálů II (2020), který se věnoval hybridním metodám. Aktuální předkládaný projekt s názvem „Pokročilé metody zpracovánísignálů III“ si klade za cíl dále rozvíjet tyto progresivní směry do dalších aplikačních oblastí technické kybernetiky a biomedicínského inženýrství a také se věnovat implementaci a optimalizaci nových hybridních metod. Tyto progresivní hybridní metody umožňují využít výhody obou dříve zmíněných skupin, tj. adaptivního a neadaptivního přístupu ke zpracování signálů. Hybridní algoritmy, se začínají prosazovat v celé řadě různorodých aplikačních oblastí. Obecnou motivací výzkumného projektu je skutečnost, že v současné době je problematice pokročilých metod zpracování a analýzy signálů (např. různé soft computingové metody jako: adaptivní metody, neuro-fuzzy interferenční systémy, umělé neuronové sítě, ekvalizační metody, apod.) věnovaná velká pozornost, jelikož řada moderních aplikací vyžaduje tento progresivní přístup v rámci řešeného systému. Aktuálnost zkoumané problematiky koresponduje s nárůstem výkonnosti mikroprocesorové techniky (vícejádrové procesory, programovatelná hradlová pole – FPGA, apod.). Právě nedostačující výpočetní výkonnost byla v minulosti hlavním limitujícím faktorem pro využití některých komplexních metod zpracování a analýzy signálů. S přihlédnutím k vývoji v několika posledních letech lze konstatovat, že nyní přichází doba změn, která je evokována dosahovanými výkonnostními parametry dostupných prostředků výpočetní techniky a je charakterizována novými trendy ve zpracování a analýze signálů.
Členové řešitelského týmu
Ing. Zdeněk Slanina, Ph.D.
Ing. Petr Koudelka, Ph.D.
doc. Ing. Radana Vilímková Kahánková, Ph.D.
doc. Ing. René Jaroš, Ph.D.
Ing. Martina Paličková Mikolášová
prof. Ing. Radek Martinek, Ph.D.
Ing. Matěj Golembiovský
Ing. Jakub Kolařík, Ph.D.
Ing. Jan Baroš
Ing. David Stanovský
Bc. David Galář
Ing. Michaela Recmanik
Bc. Kamila Smičková
Ing. Lukáš Danys, Ph.D.
Bc. Klaudia Ježíková
Ing. Martina Ládrová
Ing. Kateřina Barnová
Bc. Jaroslav Rzidky
Ing. Martin Podstawka
Ing. Jakub Dostal
Bc. Daniel Kadura
Ing. Veronika Dziedzicová
Bc. Alžběta Bystroňová
Ing. Zdeňka Dostálová
Ing. Martin Dratnal
Bc. Martin Vybíral
Bc. Filip Barvík
Ing. Akshaya Raj
Ing. Jiří Koutný
Bc. Lukáš Ligocki
Bc. Karolína Uhlířová
Bc. Petra Vondálová
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)
1) Výzkum v oblasti nových typů akustických, pneumatických a hydraulických senzorů pro aplikační oblast magnetické rezonance (MR) s využitím pokročilých metod zpracování číslicových signálů. Problematika synchronizace MR s využitím FPGA (spolupráce FN a LF Ostrava, CEITEC Brno).
2) Výzkum v oblasti elektronického monitorování plodu (neinvazivní plodový elektrokardiogram, plodová fonokardiografie, kardiotokografie apod.). Úzká spolupráce s University of Texas at Arlington v USA, Łukasiewicz Research Network – Institute of Medical Technology and Equipment společně s Department of Cybernetics, Nanotechnology and Data Processing, Silesian University of Technology, Poland, dále pak s FN Brno.
3) Výzkum v oblasti nových typů akustických, pneumatických a hydraulických senzorů a následného zpracování číslicových signálů pro různé aplikační oblasti, např.: veterinární praxe (spolupráce s VFU Brno), dopravy – inteligentní město (spolupráce s DPO + testovací polygon VO), stavitelství (spolupráce s FAST), průmyslu (spolupráce s Brose CZ spol. s r.o., Maxion Wheels Czech s.r.o. apod.).
4) Výzkum v dalších aplikačních oblastech pokročilých metod zpracování jednorozměrných biologických signálů EEG, BCG, SCG apod.), úzká spolupráce s Faculty of Electrical Engineering, Automatic Control and Informatics, Opole University of Technology.
5) Výzkum v oblasti komunikace viditelným světlem (VLC), softwarově definovaného rádia (SDR), komunikace mezi vozidly (V2X) na bázi VLC/SDR, softwarové kanálové adaptivní ekvalizace apod.

Rozpočet projektu - uznané náklady

Návrh Skutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
37660,- 37660,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek) 30000,- 30000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 7660,- 7660,-
2. Stipendia 462500,- 462500,-
3. Materiálové náklady 40000,- 40000,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek 60000,- 60000,-
5. Služby 65384,- 65384,-
6. Cestovní náhrady 70000,- 70000,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory 68000,- 68000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory) 0,- 0,-
9. Pořízení investic 0,- 0,-
Plánované náklady 803544,-
Uznané náklady 803544,-
Celkem běžné finanční prostředky 803544,- 803544,-
Zpět na seznam