Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Research and development of innovative technology for the pin hole detection in the metal strip

Supported by Ministry of industry and trade

Project number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024287

Automated design of control systems by methods of industry 4.0 with the support of virtual technologies

Supported by OP PIK aplikace

Project number: cZ.01.1.02/0.0/0.0/17_147/0020565

Modular camera TQC tester with elements of fartificial intelligence

Supported by OP PIK APLIKACE

Project number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020003

New modular platform for biometric wearable devices with enhanced physiological variables analysis

Supported by OP PIK APLIKACE

Project number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0025155

Geothermal Energy in Special Underground Structures

Supported by H2020

WIDESPREAD-03-2018 - Twinning

Research and development of the intelligent steam valve

Supported by Ministry of industry and trade

Project number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024367

Robotic experimental workplace for accurate evaluation of product quality

Supported by TAČR TREND
Project number: FW01010103

E-Town Development of super-light, long-range small electric vehicles for intergenerational, urban e-mobility concepts powered by smart infrastructure

Supported by Ministry of Education Youth and Sports

Project INTER-EXCELLENCE, INTER-EUREKA

Project number: LTE220001

Komplexní systém pro rozvoj oblasti neinvazivního monitorování plodového EKG

Poskytovatel: TAČR TREND

Čislo projektu: FW03010392

Automated system for calibrating end gauges up to 100 mm

Supported by OP PIK APLIKACE

Project number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026776

In Line Measurement

Contracted research project

Intelligent neuro-rehabilitation system for patients with acquired brain damage in early stages of treatment

Supported by TAČR ÉTA

Project number: TL02000313

Vývoj komplexního senzorického systému pro efektivní řízení snímkování magnetické rezonance

Poskytovatel OP PIK APLIKACE

Čislo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020242

Development of a System for Monitoring and Evaluation of Selected Risk Factors of Physical Workload in the Context of Industry 4.0

Supported by TAČR TREND

Project number: FW03010194

Průběžná údržba monitorovacího systému kontinuálního měření teplot na odvale Heřmanice

Projekt smluvního výzkumu

Dodání a instalace monitorování koncentrace kyslíku na COVIDových jednotkách FNO

Projekt smluvního výzkumu

Development of an autonomous off-grid system for bidirectional communication with wireless nodes

Supported by MPO TRIO

Project number:  FV40132

Development and implementation of complex monitoring systems for the stability conditions of rock massif and building structures located below the water surface

Supported by: OP PIK APLIKACE

Project number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024338

Název projektu
Integrace zdravotně handicapovaných studentů do studia na VŠB-TU Ostrava
Kód
ROZP2008/CSM20
Řešitel
Rok zahájení
2008
Rok ukončení
2008
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
Obecná forma
Typ
Rozvojové projekty MŠMT
Předmět výzkumu
Systematická péče o zdravotně handicapované a znevýhodněné studenty má na VŠB-TU v Ostravě dlouhou tradici. Po skončení civilní služby začala jednotlivá pracoviště budovat střediska poskytující asistenční a poradenskou činnost zdravotně handicapovaným studentům. Příkladem tohoto přístupu může být zřízení nového pracovního místa na Fakultě elektrotechniky a informatiky - FEI díky financování z rozvojového projektu před třemi lety. Činnost koordinátorky působící na tomto místě je věnována zejména poskytování asistenčních a poradenských služeb umožňujících integraci zdravotně handicapovaných studentů do studia na FEI. Systematičnost v poskytování asistenčních a poradenských služeb se fakultě zúročuje v nárůstu počtu handicapovaných studentů ( v současné době se jedná o 14 studentů) a v nárůstu úspěšnosti jejich studia. Základním principem v práci koordinátorky studia zdravotně handicapovaných studentů na FEI je jejich integrace do standardních studijních skupin a poskytnutí individuální asistenční a poradenské služby. Pomocí finančních prostředků z rozvojových programů systematicky eliminujeme rovněž bariéry, které znemožňují plnohodnotné studium zdravotně handicapovaným studentům. Postupně se činnost tohoto střediska propojovala s dalšími centry poskytujícími obdobné služby na jiných útvarech univerzity. Vloni a letos v rámci společného rozvojového projektu zastřešujícího služby zdravotně handicapovaným a znevýhodněným studentům na FEI a katedře jazyků byla rozšířena působnost poskytovaných služeb na výuku němčiny – na katedře jazyků byly zpracovány speciální studijní podklady pro studenty se zdravotním handicapem (dyslexie, dysgrafie). V příštím roce by mělo dojít k dalšímu kvalitativnímu posunu tím, že v rámci předkládaného společného rozvojového projektu bude propojena i činnost Centra pro handicapované studenty Slunečnice působícího na Ekonomické fakultě VŠB-TU v Ostravě. Stávající pracoviště na FEI budou pokračovat v poskytovaných službách zdravotně handicapovaným studentům. Na katedře jazyků budou využity zkušenosti z letošního roku pro přípravu speciálních studijních materiálů pro výuku angličtiny. Tímto způsobem bude zajištěna služba studijních osobních asistentů, tvorba elektronických studijních materiálů přizpůsobených specifickým potřebám handicapovaných, zajištění poradenské činnosti a kontaktu studenta s pedagogy již na třech velkých útvarech univerzity. Pozornost bude věnována propagaci těchto služeb, jakožto i osvětě mezi veřejností. Projekt dále přispěje k rozvoji spolupráce partnerských univerzit a dalších pracovišť regionu. Pilotně bude v rámci projektu řešena problematika specifické skupiny seniorů. Rovněž pilotně proběhne ověření výměnných pobytů studentů mezi partnerskými vysokými školami. Dále bude testována v pilotní realizaci pracovní pozice handicapovaného pracovníka v Centru Slunečnice. Projekt zejména ve svých položkách pilotního ověřování nových postupů vytváří výstupy využitelné dalšími vysokými školami a jinými organizacemi.
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam