Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Research and development of innovative technology for the pin hole detection in the metal strip

Supported by Ministry of industry and trade

Project number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024287

Automated design of control systems by methods of industry 4.0 with the support of virtual technologies

Supported by OP PIK aplikace

Project number: cZ.01.1.02/0.0/0.0/17_147/0020565

Modular camera TQC tester with elements of fartificial intelligence

Supported by OP PIK APLIKACE

Project number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020003

New modular platform for biometric wearable devices with enhanced physiological variables analysis

Supported by OP PIK APLIKACE

Project number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0025155

Geothermal Energy in Special Underground Structures

Supported by H2020

WIDESPREAD-03-2018 - Twinning

Research and development of the intelligent steam valve

Supported by Ministry of industry and trade

Project number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024367

Robotic experimental workplace for accurate evaluation of product quality

Supported by TAČR TREND
Project number: FW01010103

E-Town Development of super-light, long-range small electric vehicles for intergenerational, urban e-mobility concepts powered by smart infrastructure

Supported by Ministry of Education Youth and Sports

Project INTER-EXCELLENCE, INTER-EUREKA

Project number: LTE220001

Komplexní systém pro rozvoj oblasti neinvazivního monitorování plodového EKG

Poskytovatel: TAČR TREND

Čislo projektu: FW03010392

Automated system for calibrating end gauges up to 100 mm

Supported by OP PIK APLIKACE

Project number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026776

In Line Measurement

Contracted research project

Intelligent neuro-rehabilitation system for patients with acquired brain damage in early stages of treatment

Supported by TAČR ÉTA

Project number: TL02000313

Vývoj komplexního senzorického systému pro efektivní řízení snímkování magnetické rezonance

Poskytovatel OP PIK APLIKACE

Čislo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020242

Development of a System for Monitoring and Evaluation of Selected Risk Factors of Physical Workload in the Context of Industry 4.0

Supported by TAČR TREND

Project number: FW03010194

Průběžná údržba monitorovacího systému kontinuálního měření teplot na odvale Heřmanice

Projekt smluvního výzkumu

Dodání a instalace monitorování koncentrace kyslíku na COVIDových jednotkách FNO

Projekt smluvního výzkumu

Development of an autonomous off-grid system for bidirectional communication with wireless nodes

Supported by MPO TRIO

Project number:  FV40132

Development and implementation of complex monitoring systems for the stability conditions of rock massif and building structures located below the water surface

Supported by: OP PIK APLIKACE

Project number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024338

Název projektu
Smart instrumentation - Vývoj a ověřování pokročilých měřicích systémů pro aplikační oblast přenosu a distribuce elektrické energie.
Kód
LH12183
Řešitel
Rok zahájení
2012
Rok ukončení
2014
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
Obecná forma
Typ
KONTAKT II
Předmět výzkumu
V oblasti přenosu a distribuce elektrické energie dochází v posledních letech k dramatickému posunu filozofie těchto systémů. Od tradičního schématu charakterizovaného centralizací zdrojů výroby s deterministickým chováním a distribuovanou spotřebou stochastického charakteru bez akumulační schopnosti se tyto systémy vyvíjejí směrem k distribuovaným zdrojům výroby s často stochastickým charakterem (fotovoltaické a větrné elektrárny) a nástupem technologií umožňujících distribuovanou akumulaci energie na straně spotřeby (e-mobilita – elektromobily). Tento posun filozofie je doprovázen rychlým vývojem komunikačních technologií umožňujících masívní výměnu informací v globálním měřítku. Pro zajištění energetické bezpečnosti a zamezení havarijních stavů vyvolaných nerovnováhou mezi výrobou a spotřebou energie v podmínkách maximálního využití alternativních zdrojů energie je potřeba změny v technologii budování přenosových a distribučních systémů elektrické energie. Součástí těchto systémů se dnes stávají inteligentní moduly se schopností zpracování a výměny dat s ostatními prvky sítě – nastupují chytré sítě (smart grids). Smart Grids můžeme definovat jako inteligentní, samočinně se řídící a regulující přenosové/distribuční sítě, schopné přenášet elektřinu vyrobenou z jakéhokoliv zdroje od centralizované i decentralizované výrobny až ke konečnému spotřebiteli, a to vše s minimem lidských zásahů. Pracoviště Katedry kybernetiky a biomedicínského inženýrství se dlouhodobě zabývá problematikou vestavěných řídicích systémů, řídicích systémů s mikrokontroléry, řízením provozu budov, bezdrátovým přenosem dat, měřením a řízením systémů s obnovitelnými a alternativními zdroji energií, výzkumem a vývojem systémů pro měření kvality dodané elektrické energie, výzkumem a vývojem jednotek vyhodnocení fázorů a vývojem další speciální měřicí techniky pro elektroenergetiku. Katedra je v evropském měřítku špičkovým pracovištěm vybaveným technologiemi pro návrh a implementaci systémů pro měření a testování na bázi virtuální instrumentace. V rámci řešení předkládaného projektu bude navázána spolupráce s obdobně orientovaným pracovištěm Hunan University v Čínské lidové republice. V průběhu řešení projektu dojde k provázání výzkumných aktivit obou pracovišť s očekávanými synergickými efekty v podobě posílení kvality a mezinárodního dopadu výsledků výzkumných a vývojových aktivit obou pracovišť.
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam