Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Research and development of innovative technology for the pin hole detection in the metal strip

Supported by Ministry of industry and trade

Project number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024287

Automated design of control systems by methods of industry 4.0 with the support of virtual technologies

Supported by OP PIK aplikace

Project number: cZ.01.1.02/0.0/0.0/17_147/0020565

Modular camera TQC tester with elements of fartificial intelligence

Supported by OP PIK APLIKACE

Project number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020003

New modular platform for biometric wearable devices with enhanced physiological variables analysis

Supported by OP PIK APLIKACE

Project number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0025155

Geothermal Energy in Special Underground Structures

Supported by H2020

WIDESPREAD-03-2018 - Twinning

Research and development of the intelligent steam valve

Supported by Ministry of industry and trade

Project number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024367

Robotic experimental workplace for accurate evaluation of product quality

Supported by TAČR TREND
Project number: FW01010103

E-Town Development of super-light, long-range small electric vehicles for intergenerational, urban e-mobility concepts powered by smart infrastructure

Supported by Ministry of Education Youth and Sports

Project INTER-EXCELLENCE, INTER-EUREKA

Project number: LTE220001

Komplexní systém pro rozvoj oblasti neinvazivního monitorování plodového EKG

Poskytovatel: TAČR TREND

Čislo projektu: FW03010392

Automated system for calibrating end gauges up to 100 mm

Supported by OP PIK APLIKACE

Project number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026776

In Line Measurement

Contracted research project

Intelligent neuro-rehabilitation system for patients with acquired brain damage in early stages of treatment

Supported by TAČR ÉTA

Project number: TL02000313

Vývoj komplexního senzorického systému pro efektivní řízení snímkování magnetické rezonance

Poskytovatel OP PIK APLIKACE

Čislo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020242

Development of a System for Monitoring and Evaluation of Selected Risk Factors of Physical Workload in the Context of Industry 4.0

Supported by TAČR TREND

Project number: FW03010194

Průběžná údržba monitorovacího systému kontinuálního měření teplot na odvale Heřmanice

Projekt smluvního výzkumu

Dodání a instalace monitorování koncentrace kyslíku na COVIDových jednotkách FNO

Projekt smluvního výzkumu

Development of an autonomous off-grid system for bidirectional communication with wireless nodes

Supported by MPO TRIO

Project number:  FV40132

Development and implementation of complex monitoring systems for the stability conditions of rock massif and building structures located below the water surface

Supported by: OP PIK APLIKACE

Project number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024338

Název projektu
E-Town - Vývoj superlehkých malých elektrických vozidel s dlouhým dojezdem pro mezigenerační koncepce městské e-mobility využívající inteligentní infrastrukturu
Kód
LTE220001
Řešitel
Rok zahájení
2021
Rok ukončení
2022
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
Obecná forma
Typ
INTER-EUREKA
Předmět výzkumu
Hlavní myšlenkou projektu je výzkum, analýza a návrh maximálně efektivního a komplexního konceptu městské e-mobility založené na malých lehkých osobních vozidlech (včetně možnosti přepravy menších nákladů), který by přinesl kvalitativně novou úroveň jak z hlediska konstrukce a parametrů samotných vozidel, tak současně z pohledu způsobu jejich provozování, nabíjení a správy. Za tímto účelem byl složen mezinárodní tým expertů (Německo a Česká republika) s bohatými zkušenostmi z oblasti konstrukce vozidel, pohonů, výkonové elektroniky, řídicích, testovacích a informačních systémů. V průběhu projektu by měly být pokryty všechny klíčové části konceptu, tedy jak samotná vozidla, jejich nabíjení, správa a v neposlední řadě pak také testování vozidel jak za účelem jejich vývoje, tak také dlouhodobého sledování vlastností a kalibrace infrastrukturních algoritmů. V rámci mezinárodní spolupráce došlo k rozdělení úkolů takovým způsobem, že na německé straně bude primárně ležet zodpovědnost za oblast vozidel, na straně české potom budou řešeny otázky infrastrukturního vybavení a testování, přičemž díky těsné vzájemné spolupráci v rámci všech dílčích úkolů bude zajištěna plná kompatibilita a konzistence všech částí řešení. Partneři Klädtke a IWU plně vyvinou malé elektrické vozidlo jako prototypové kusy (Klädtke: mikrovozidlo, IWU: e-koloběžka) do stavu připravenosti k použití. Partneři ELVAC a VŠB-TUO vyvinou sběrné místo malých elektrických vozidel jako základ inteligentní podpůrné infrastruktury zajišťující unifikaci rozhraní pro mechanické a elektrické připojení malých e-vozidel různých výrobců. Sběrná místa budou obsahovat vyvinutou vysoce energeticky efektivní hybridní nabíječku s podporou běžné napájecí sítě, ale i obnovitelných zdrojů elektrické energie. Uživatelská přívětivost a efektivita infrastruktury bude zajištěna zastřešujícím databázovým a softwarovým systémem. Partneři ELVAC a VŠB-TUO dále vyvinou tester pro e-koloběžky a e-kola, který umožní testování dojezdu e-vozidel pro účely objektivního ověření vlastností e-vozidel před nákupem velké série a ověření vlastností v průběhu stárnutí akumulátoru během provozu. Ochrana práv průmyslového vlastnictví ve formě užitného vzoru se jeví jako velmi užitečná forma ochrany výsledků výzkumu a vývoje před napodobiteli. Zřízením modelových tras v Ostravě a Chemnitz bude zároveň do městské infrastruktury integrován zkušební koncept e-mobility a bude sloužit jako základ pro inovativní řešení mobility pro partnery projektu i zúčastněná města a který se bude v budoucnu dále rozvíjet. Projekt a plánované úkoly navíc vedou k podstatnému nárůstu znalostí, a tím k posílení výzkumného a vývojového potenciálu zúčastněných partnerů projektu v různých oblastech koncepcí vozidel a mobility v oblasti elektrické mobility. Dosažené výsledky a zkušenosti získané projektem poskytují projektovým partnerům nové příležitosti pro spolupráci ve výzkumu a vývoji. Očekává se, že to bude mít pozitivní dopad na budoucí inovační chování všech partnerů projektu, a tím na zajištění stávajících pracovních míst a vytváření nových. VŠB-TUO a Fraunhofer IWU využijí výsledky projektu k rozšíření svých vědeckých a technických znalostí. To se projeví ve vysoce kvalitních publikacích, studentských závěrečných pracích a disertacích.
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam