Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Research and development of innovative technology for the pin hole detection in the metal strip

Supported by Ministry of industry and trade

Project number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024287

Automated design of control systems by methods of industry 4.0 with the support of virtual technologies

Supported by OP PIK aplikace

Project number: cZ.01.1.02/0.0/0.0/17_147/0020565

Modular camera TQC tester with elements of fartificial intelligence

Supported by OP PIK APLIKACE

Project number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020003

New modular platform for biometric wearable devices with enhanced physiological variables analysis

Supported by OP PIK APLIKACE

Project number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0025155

Geothermal Energy in Special Underground Structures

Supported by H2020

WIDESPREAD-03-2018 - Twinning

Research and development of the intelligent steam valve

Supported by Ministry of industry and trade

Project number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024367

Robotic experimental workplace for accurate evaluation of product quality

Supported by TAČR TREND
Project number: FW01010103

E-Town Development of super-light, long-range small electric vehicles for intergenerational, urban e-mobility concepts powered by smart infrastructure

Supported by Ministry of Education Youth and Sports

Project INTER-EXCELLENCE, INTER-EUREKA

Project number: LTE220001

Komplexní systém pro rozvoj oblasti neinvazivního monitorování plodového EKG

Poskytovatel: TAČR TREND

Čislo projektu: FW03010392

Automated system for calibrating end gauges up to 100 mm

Supported by OP PIK APLIKACE

Project number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026776

In Line Measurement

Contracted research project

Intelligent neuro-rehabilitation system for patients with acquired brain damage in early stages of treatment

Supported by TAČR ÉTA

Project number: TL02000313

Vývoj komplexního senzorického systému pro efektivní řízení snímkování magnetické rezonance

Poskytovatel OP PIK APLIKACE

Čislo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020242

Development of a System for Monitoring and Evaluation of Selected Risk Factors of Physical Workload in the Context of Industry 4.0

Supported by TAČR TREND

Project number: FW03010194

Průběžná údržba monitorovacího systému kontinuálního měření teplot na odvale Heřmanice

Projekt smluvního výzkumu

Dodání a instalace monitorování koncentrace kyslíku na COVIDových jednotkách FNO

Projekt smluvního výzkumu

Development of an autonomous off-grid system for bidirectional communication with wireless nodes

Supported by MPO TRIO

Project number:  FV40132

Development and implementation of complex monitoring systems for the stability conditions of rock massif and building structures located below the water surface

Supported by: OP PIK APLIKACE

Project number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024338

Název projektu
Komplexní systém pro rozvoj oblasti neinvazivního monitorování plodového EKG
Kód
FW03010392
Řešitel
Rok zahájení
2021
Rok ukončení
2024
Poskytovatel
Technologická agentura
Kategorie
Obecná forma
Typ
TREND (2020-2027)
Předmět výzkumu
Prvnı́m cı́lem projektu je vývoj nové softwarové/hardwarové platformy pro rozvoj v oblasti neinvazivnı́ho monitorovánı́ plodového elektrokardiogramu (NI-fEKG). Navržená platforma modulárnı́ho systému bude kompatibilnı́ s dnešnı́mi technologiemi NI-fEKG použı́vanými v klinické praxi. Vyvinutá technologie bude představovat spojenı́ námi vyvinutého softwarového řešenı́ s unikátnı́m prototypem fantomu sloužı́cı́ k modelovánı́ elektrické aktivity srdce plodu a matky včetně rizikových stavů, různých poloh a gestačnı́ho stářı́ plodu, děložnı́ch kontrakcı́, vı́cečetné těhotenstvı́ apod. Technologie fantomu představuje nezbytný stupeň pro realizaci prototypu domácı́ho monitoru NI-fEKG, který představuje druhý cíl tohoto projektu.
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam