Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Research and development of innovative technology for the pin hole detection in the metal strip

Supported by Ministry of industry and trade

Project number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024287

Automated design of control systems by methods of industry 4.0 with the support of virtual technologies

Supported by OP PIK aplikace

Project number: cZ.01.1.02/0.0/0.0/17_147/0020565

Modular camera TQC tester with elements of fartificial intelligence

Supported by OP PIK APLIKACE

Project number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020003

New modular platform for biometric wearable devices with enhanced physiological variables analysis

Supported by OP PIK APLIKACE

Project number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0025155

Geothermal Energy in Special Underground Structures

Supported by H2020

WIDESPREAD-03-2018 - Twinning

Research and development of the intelligent steam valve

Supported by Ministry of industry and trade

Project number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024367

Robotic experimental workplace for accurate evaluation of product quality

Supported by TAČR TREND
Project number: FW01010103

E-Town Development of super-light, long-range small electric vehicles for intergenerational, urban e-mobility concepts powered by smart infrastructure

Supported by Ministry of Education Youth and Sports

Project INTER-EXCELLENCE, INTER-EUREKA

Project number: LTE220001

Komplexní systém pro rozvoj oblasti neinvazivního monitorování plodového EKG

Poskytovatel: TAČR TREND

Čislo projektu: FW03010392

Automated system for calibrating end gauges up to 100 mm

Supported by OP PIK APLIKACE

Project number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026776

In Line Measurement

Contracted research project

Intelligent neuro-rehabilitation system for patients with acquired brain damage in early stages of treatment

Supported by TAČR ÉTA

Project number: TL02000313

Vývoj komplexního senzorického systému pro efektivní řízení snímkování magnetické rezonance

Poskytovatel OP PIK APLIKACE

Čislo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020242

Development of a System for Monitoring and Evaluation of Selected Risk Factors of Physical Workload in the Context of Industry 4.0

Supported by TAČR TREND

Project number: FW03010194

Průběžná údržba monitorovacího systému kontinuálního měření teplot na odvale Heřmanice

Projekt smluvního výzkumu

Dodání a instalace monitorování koncentrace kyslíku na COVIDových jednotkách FNO

Projekt smluvního výzkumu

Development of an autonomous off-grid system for bidirectional communication with wireless nodes

Supported by MPO TRIO

Project number:  FV40132

Development and implementation of complex monitoring systems for the stability conditions of rock massif and building structures located below the water surface

Supported by: OP PIK APLIKACE

Project number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024338

Název projektu
Vývoj algoritmů a systémů pro řídicí, monitorovací a bezpečnostní aplikace IX
Kód
SP2023/009
Řešitel
Období řešení projektu
01. 01. 2023 - 31. 12. 2023
Předmět výzkumu
Projekt je zaměřen na aplikovaný výzkum v oblasti využití mikroprocesorových vestavěných systémů pro zpracování signálů a implementaci řídicích systémů, systémů pro robotiku a funkčně bezpečné aplikace, implementaci řídicích algoritmů a jejich simulace. Projekt navazuje na problematiku řešenou v předcházejícím projektu (Vývoj algoritmů a systémů pro řídicí, monitorovací a bezpečnostní aplikace VIII) a dále ji rozšiřuje. Základním účelem navrženého projektu je podpora doktorandů při zapojení se do výzkumné činnosti v některé z cílových oblastí projektu s cílem přechodu k pozdějšímu samostatnému řešení publikační činnosti, grantových projektů a realizaci smluvního výzkumu.
Členové řešitelského týmu
Ing. Martin Stankuš, Ph.D.
prof. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
doc. Ing. Štěpán Ožana, Ph.D.
doc. Ing. Michal Prauzek, Ph.D.
doc. Ing. Jaromír Konečný, Ph.D.
Ing. Zdeněk Macháček, Ph.D.
Ing. Radim Hercík, Ph.D.
Ing. Blanka Filipová, Ph.D.
doc. Ing. Radovan Hájovský, Ph.D.
Ing. Martin Pieš, Ph.D.
Ing. Martin Mikolajek, Ph.D.
Ing. Zdeněk Slanina, Ph.D.
Ing. Monika Adamíková, Ph.D.
Ing. Jan Velička, Ph.D.
Rostislav Mamčař, DiS.
Ing. Jiří Konečný
Ing. Kamil Bančík
Bc. Vojtěch Kudláček
Bc. Lucie Zámečníková
Bc. Adam Bátrla
Bc. Tomáš Jahn
Ing. Jan Zemánek
Ing. Karolína Gaiová
Ing. Tereza Kučová
Ing. Miroslav Mikuš
Ing. Jan Choutka
Ing. Melvin Alexis Lara de Leon
Ing. Adam Vůjtek
Ing. Alfons Václavík
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)
Cílem projektu je rozvoj aktivit aplikovaného výzkumu v oblasti průmyslových a vestavěných měřicích/řídicích systémů. Důraz bude kladen na zapojení studentů magisterského a doktorského studia do řešení specifikovaných témat s cílem motivace talentovaných studentů k spolupráci na VaV činnosti. Kromě realizace dále uvedených výstupů bude vedlejším cílem projektu také personální rozvoj a rozšíření odborné skupiny tak, aby byla schopna řešit připravované projekty aplikovaného výzkumu ve spolupráci s průmyslovými partnery.

Projekt vychází z dlouhodobé výzkumné činnosti odborné skupiny Průmyslové automatizace a počítačů pro řízení (Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství, FEI, VŠB-TUO). Projekt navazuje na v minulosti dosažené výsledky a dále je rozvíjí. Při řešení projektu bude kladen důraz na podporu publikačních aktivit v časopisech s impaktním faktorem a další hodnocené výsledky.

Předpokládaným výsledkem projektu budou publikace v časopisech s impaktním faktorem a podání projektových přihlášek do grantových agentur dle aktuálních výzev (MPO, TAČR, GAČR).

Rozpočet projektu - uznané náklady

Návrh Skutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,- 0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek) 0,- 0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 0,- 0,-
2. Stipendia 300000,- 300000,-
3. Materiálové náklady 34423,- 65770,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek 34424,- 4347,-
5. Služby 290000,- 332742,-
6. Cestovní náhrady 10000,- 22873,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory 74316,- 74316,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory) 0,- 0,-
9. Pořízení investic 0,- 0,-
Plánované náklady 743163,-
Uznané náklady 800048,-
Celkem běžné finanční prostředky 743163,- 800048,-
Zpět na seznam