Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Research and development of innovative technology for the pin hole detection in the metal strip

Supported by Ministry of industry and trade

Project number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024287

Automated design of control systems by methods of industry 4.0 with the support of virtual technologies

Supported by OP PIK aplikace

Project number: cZ.01.1.02/0.0/0.0/17_147/0020565

Modular camera TQC tester with elements of fartificial intelligence

Supported by OP PIK APLIKACE

Project number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020003

New modular platform for biometric wearable devices with enhanced physiological variables analysis

Supported by OP PIK APLIKACE

Project number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0025155

Geothermal Energy in Special Underground Structures

Supported by H2020

WIDESPREAD-03-2018 - Twinning

Research and development of the intelligent steam valve

Supported by Ministry of industry and trade

Project number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024367

Robotic experimental workplace for accurate evaluation of product quality

Supported by TAČR TREND
Project number: FW01010103

E-Town Development of super-light, long-range small electric vehicles for intergenerational, urban e-mobility concepts powered by smart infrastructure

Supported by Ministry of Education Youth and Sports

Project INTER-EXCELLENCE, INTER-EUREKA

Project number: LTE220001

Komplexní systém pro rozvoj oblasti neinvazivního monitorování plodového EKG

Poskytovatel: TAČR TREND

Čislo projektu: FW03010392

Automated system for calibrating end gauges up to 100 mm

Supported by OP PIK APLIKACE

Project number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026776

In Line Measurement

Contracted research project

Intelligent neuro-rehabilitation system for patients with acquired brain damage in early stages of treatment

Supported by TAČR ÉTA

Project number: TL02000313

Vývoj komplexního senzorického systému pro efektivní řízení snímkování magnetické rezonance

Poskytovatel OP PIK APLIKACE

Čislo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020242

Development of a System for Monitoring and Evaluation of Selected Risk Factors of Physical Workload in the Context of Industry 4.0

Supported by TAČR TREND

Project number: FW03010194

Průběžná údržba monitorovacího systému kontinuálního měření teplot na odvale Heřmanice

Projekt smluvního výzkumu

Dodání a instalace monitorování koncentrace kyslíku na COVIDových jednotkách FNO

Projekt smluvního výzkumu

Development of an autonomous off-grid system for bidirectional communication with wireless nodes

Supported by MPO TRIO

Project number:  FV40132

Development and implementation of complex monitoring systems for the stability conditions of rock massif and building structures located below the water surface

Supported by: OP PIK APLIKACE

Project number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024338

Název projektu
Biomedicínské inženýrské systémy XIX
Kód
SP2023/028
Řešitel
Období řešení projektu
01. 01. 2023 - 31. 12. 2023
Předmět výzkumu
Projekt navazuje na vědecko-výzkumnou činnost realizovanou v předchozích letech v rámci interních grantů Biomedicínské inženýrské systémy. Řešitelská skupina má tedy dostatek zkušeností s realizací a kvalitními výstupy projektů tohoto typu. Řešiteli projektu byli vždy doktorandi a nadějní studenti magisterského studia, kteří v rámci těchto projektů realizovali své disertační, diplomové práce. V rámci projektu garantovaného školitelem doktorandů je prof. Ing. Marek Penhaker, Ph.D. jsou vytvořeny pracovní skupiny řešící dílčí úkoly projektu, které jsou složeny vždy z jednoho doktoranda či zaměstnance ve funkci vedoucí skupiny, případně zaměstnance ve funkci zodpovědného vedoucího skupiny, mladší doktorandi ve funkci řešitel a v neposlední řadě studenti ve funkci řešitelů dílčích problémů projektu. Projekt jednoznačně vede k výchově nadějných VaV pracovníků od analýzy konkrétních problémů, přes návrhy řešení a realizace až po prezentaci výstupů dle aktuální vydané metodiky VaV MŠMT. Průkaznost kvality podávaného projektu je, že byly v předchozích letech vždy řešeny aktuální vědecko-výzkumné problémy vycházející především z praxe. Dokladem toho je i řešením projektu, kde v minulém roce 2022 bylo publikováno přes 9 publikací impaktovaných žurnálech. Souhrnně projekt splnil předpokládané výsledky projektu dle evidence vědy a výzkumu metodiky MŠMT. Na projektu se podílejí 100 % pouze pracovníci s nenulovým výkonem v RIV 2021. V průběhu řešení projektu budou řešeny tyto dílčí úkoly: Cíle projektu: 1. Inteligentní dávkování léků - Inteligentní modulární dávkování léků. Předmětem výzkumu je výzkum a vývoj inteligentního dávkovače léků, díky kterému bude možné SW monitorovat kdy uživatel léky z dávkovače vytáhl a další pokročilé funkce pro monitorování dávkování a účinnosti léků. Jedná se o zařízení, které bude možné přizpůsobit pro různé skupiny uživatelů, senioři, lidé s hendikepem, psychiatričtí pacienti. Pro všechny tyto skupiny, které mají jiné potřeby a nároky na dávkování lze zařízení přizpůsobit. 2. Rozpoznání emocí z biologických signálů - aktivita se zabývá měřením biologických signálů: HRV a impedance kůže s cílem extrakce signifikantních příznaků, které kvantifikují dílčí biologické signály. U těchto příznaků se předpokládá, že by měly mít potenciál odhadnout vybrané emoce člověka. 3. Model KVS s možností stanovení CO – realizace modelu KVS s možností měření srdečního výdeje vybranými dilučními metodami včetně vyvíjeného senzoru Glykodiluce za účelem jeho verifikace. 4. Zpracování velkých dat na platformě FPGA – Předmětem výzkumu budou metody přenosu a zpracování velkého objemu dat na programovatelné logice FPGA zejména pro biomedicínské aplikace. Potřeba vychází především z časově velmi náročných výpočtů v neurologii a kardiologii, kde se očekává zkrácení výpočetního času. Efektivnímu využití FPGA techniky pro tuto oblast však často stojí v cestě malá datová propustnost komunikačních linek na vývojových deskách nebo malá kapacita rychlé paměti na čipu FPGA. Tyto nedostatky lze v jistých případech řešit efektivnějším návrhem hardwarové výpočetní struktury, která bude předmětem výzkumu a vývoje. 5. Výzkum a vývojové činnosti v oblasti moderních metod pro detekci pádů, a měření biologických signálů bezkontaktními metodami. Vývoj inovativních senzorických řešení pro chytrou ortotiku a protetiku. 6. Rozvoj telemedicínských a asistivních technologií a aplikace fuzzy expertních systémů. Výzkum a vývojové činnosti v oblasti moderních metod pro detekci pádů, a měření biologických signálů bezkontaktními metodami. Návrh a realizace nových fuzzy modelů pro diagnostiku zvolených onemocnění, jako například diagnostika poruch stabilizačního systému.
Členové řešitelského týmu
prof. Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
prof. Ing. Martin Augustynek, Ph.D.
prof. Ing. Martin Černý, Ph.D.
Ing. Jan Kubíček, Ph.D.
Ing. David Oczka, Ph.D.
Ing. Vladimír Kašík, Ph.D.
Ing. Daniel Barvík, Ph.D.
Ing. Vendula Mahrová
Ing. Tomáš Mimra
Bc. Tadeáš Bartošek
Bc. Michal Baron
Bc. Tadeáš Blokscha
Bc. Dominik Frydecký
Bc. Veronika Gebauerová
Bc. Dominik Gorný
Bc. Petra Hofferová
Bc. Jakub Holý
Bc. Tereza Hrnčířová
Bc. Natálie Iříková
Bc. Kamila Krupová
Bc. Jiří Lerche
Bc. Pavla Nikelová
Ing. Marta Oškrobaná
Bc. Vojtěch Pavelek
Bc. Jana Putová
Bc. Tomáš Rýpar
Bc. Jakub Tůma
Bc. Petr Vláčil
Bc. Daria Vorobiova
Bc. Matúš Červienka
Bc. Jiří Holík
Bc. Karolína Kašná
Bc. Tereza Martiníková
Bc. Marie Skočková
Bc. Eva Štěpánková
Bc. Filip Židlík
Ing. Michal Procházka
Ing. Dan Hrubý
Ing. Michal Strýček
Bc. Vojtěch Benda
Bc. Michaela Bojková
Bc. Martin Hudský
Bc. Aleš Koštoval
Bc. Jan Krmela
Bc. Martin Lajdolf
Bc. Michal Matoška
Bc. Andrea Vinklerová
Bc. Milan Závada
Ing. Terezie Kubošková
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)
Příprava a návrh řešení dílčích úkolů se opírá o dlouhodobou dílčí spolupráci založenou jak na osobních kontaktech, tak institucionální spolupráci subjektů VŠB – TUO, FN Ostrava a Městské Nemocnice Ostrava v minulosti. Tato spolupráce je nyní zastřešena nejen formálně. Globálním cílem je úspěšně aplikovat znalosti a dovednosti řešitelů v oblasti Biomedicínského inženýrství do řešení reálných praktických problémů z klinické praxe a zvýšit a podpořit vědecko-výzkumné aktivity studentů doktorských a magisterských studijních programů ve spolupráci s akademickými pracovníky. Harmonogram řešení je následující: Analytická fáze proběhla v rámci přípravy žádosti projektu a všichni řešitelé mají jasnou představu, jaké problémy a s jakými kroky bude potřeba řešit. Fáze přípravy řešení zahrnuje období leden až březen – kdy bude zprovozněno měření v dílčích částech projektu a dokoupeny senzory a prostředky pro měření tak, aby byl připraven HW k měření a zprovozněny snímače pro snímání dat. Ve druhé fázi duben – srpen proběhnou testy a první měření na realizovaném HW. Data budou otestována na správnost a započne fáze předzpracování dat a odladění problémů v měřicích řetězcích a případně nespolehlivosti měření. Ve třetí fázi červenec až září, budou publikovány první dílčí výsledky měření a zpracování dat a současně budou řešeny problémy analýzy a vyhodnocení biosignálů a měřených dat. Současně budou magisterští studenti finalizovat realizační části diplomových prací. Ve čtvrté fázi září – prosinec budou k dispozici finální výsledky a hotové algoritmy a metodiky zpracování, optimalizace dat tak, aby byly podány patenty, užitné vzory, funkční vzorky, presentovány finální výsledky řešení a zpracovávaná závěrečná zpráva projektu.

1. Inteligentní dávkování léků - Bude realizován prototyp dávkovače léků se senzorickým řešením a s potřebnou elektronikou. Bude realizována SW aplikace pro správu a vzdálený přístup pro řízení a monitorování dávkování. Budou realizované prototypové zkoušky. Výstupem bude 1x prototyp dávkovače, 1x FV, 1x UV, 1x SW, 1x publikace.
2. Rozpoznání emocí z biologických signálů - v rámci této aktivity se předpokládá, že vznikne extraktor příznaků, které korespondují s vybranými emocemi člověka. V rámci výstupů se předpokládá, že vznikne statistická analýza signifikantnosti těchto příznaků a klasifikační procedura, která má potenciál tyto příznaky diferencovat. Výstupem této aktivity se předpokládá žurnálová publikace na vybrané příznaky biologických signálů pro predikci vybraných emocí.
3. Výstupem bude model KV s možností nastavení vybraných parametrů pro měření CO. 1x FV, 1x SW, 1x IF publikace.
4. Zpracování velkých dat na platformě FPGA – v rámci této aktivity se předpokládá návrh logické struktury FPGA, která bude umožňovat rychlé vícekanálové vyhodnocení biosignálů, jako EEG nebo EKG. Současně s výpočty bude umožňovat i zrychlený přenos dat do/z nadřazeného systému. Výstupem se předpokládá 1xUV, 1xFV, 1xSW, 1x publikace.
5. Výstupem bude výzkum v oblasti detekce pádů,1 v oblasti bezkontaktních metod měření biologických signálů. 1 publikace v oblasti senzorických řešení pro chytrou ortotiku.
6. Rozvoj telemedicínských a asistivních technologií a aplikace fuzzy expertních systémů. Výstupem budou 2 publikace zaměřené na metodiku detekce pádů a na využití UWB technologií. Dále vznikne dva fuzzy model zaměřující se na diagnostiku poruch stability s následnou publikací.

Rozpočet projektu - uznané náklady

Návrh Skutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,- 0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek) 0,- 0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 0,- 0,-
2. Stipendia 300000,- 231970,-
3. Materiálové náklady 270000,- 602692,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek 0,- 0,-
5. Služby 331216,- 215336,-
6. Cestovní náhrady 230000,- 81218,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory 125691,- 125691,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory) 0,- 0,-
9. Pořízení investic 0,- 0,-
Plánované náklady 1256907,-
Uznané náklady 1256907,-
Celkem běžné finanční prostředky 1256907,- 1256907,-
Zpět na seznam