Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Research and development of innovative technology for the pin hole detection in the metal strip

Supported by Ministry of industry and trade

Project number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024287

Automated design of control systems by methods of industry 4.0 with the support of virtual technologies

Supported by OP PIK aplikace

Project number: cZ.01.1.02/0.0/0.0/17_147/0020565

Modular camera TQC tester with elements of fartificial intelligence

Supported by OP PIK APLIKACE

Project number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020003

New modular platform for biometric wearable devices with enhanced physiological variables analysis

Supported by OP PIK APLIKACE

Project number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0025155

Geothermal Energy in Special Underground Structures

Supported by H2020

WIDESPREAD-03-2018 - Twinning

Research and development of the intelligent steam valve

Supported by Ministry of industry and trade

Project number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024367

Robotic experimental workplace for accurate evaluation of product quality

Supported by TAČR TREND
Project number: FW01010103

E-Town Development of super-light, long-range small electric vehicles for intergenerational, urban e-mobility concepts powered by smart infrastructure

Supported by Ministry of Education Youth and Sports

Project INTER-EXCELLENCE, INTER-EUREKA

Project number: LTE220001

Komplexní systém pro rozvoj oblasti neinvazivního monitorování plodového EKG

Poskytovatel: TAČR TREND

Čislo projektu: FW03010392

Automated system for calibrating end gauges up to 100 mm

Supported by OP PIK APLIKACE

Project number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026776

In Line Measurement

Contracted research project

Intelligent neuro-rehabilitation system for patients with acquired brain damage in early stages of treatment

Supported by TAČR ÉTA

Project number: TL02000313

Vývoj komplexního senzorického systému pro efektivní řízení snímkování magnetické rezonance

Poskytovatel OP PIK APLIKACE

Čislo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020242

Development of a System for Monitoring and Evaluation of Selected Risk Factors of Physical Workload in the Context of Industry 4.0

Supported by TAČR TREND

Project number: FW03010194

Průběžná údržba monitorovacího systému kontinuálního měření teplot na odvale Heřmanice

Projekt smluvního výzkumu

Dodání a instalace monitorování koncentrace kyslíku na COVIDových jednotkách FNO

Projekt smluvního výzkumu

Development of an autonomous off-grid system for bidirectional communication with wireless nodes

Supported by MPO TRIO

Project number:  FV40132

Development and implementation of complex monitoring systems for the stability conditions of rock massif and building structures located below the water surface

Supported by: OP PIK APLIKACE

Project number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024338

Název projektu
Pokročilé metody zpracování signálů V: Aplikace hybridních metod zpracování signálů a strojového učení pro senzorické systémy
Kód
SP2023/042
Řešitel
Období řešení projektu
01. 01. 2023 - 31. 12. 2023
Předmět výzkumu
Předkládány projekt plynule navazuje na projekt „Pokročilé metody zpracování signálů I (2019)“, který se primárně věnoval adaptivní a neadaptivním metodám. Dále pak na projekt „Pokročilé metody zpracování signálů II (2020), který se věnoval hybridním metodám. Dále na projekt „Pokročilé metody zpracování signálů III (2021)“, který se věnoval využití nových hybridních algoritmů v různých aplikačních oblastech technické kybernetiky a biomedicínského inženýrství. A v neposlední řadě na projekt s názvem „Pokročilé metody zpracování signálů IV: bioinspirované algoritmy“, který se věnoval aplikaci hybridních algoritmů, kde probíhala optimalizace nastavení klíčových parametrů s využitím bioinspirovaných přístupů. Aktuální projekt s názvem „Pokročilé metody zpracování signálů V: Aplikace hybridních metod zpracování signálů a strojového učení pro senzorické systémy“ je zaměřen na výzkum nejmodernějších postupů v analýze výstupních dat ze senzorů v různých aplikačních oblastech, zejména v oblasti monitoringu biosignálů v neinvazívní medicíně, v oblasti zpracování signálů pro sledování životního a pracovního prostředí a v oblasti digitalizace výrobních procesů podle konceptu Průmysl 4.0 a Průmysl 5.0. Výzkum hybridních metod napříč těmito oblastmi zaručuje interdisciplinaritu výzkumu v tomto projektu. Aplikované hybridní metody umožňují využít výhody adaptivního a neadaptivního přístupu ke zpracování signálů. Hybridní algoritmy, se začínají prosazovat v celé řadě různorodých aplikačních oblastí. Obecnou motivací výzkumného projektu je skutečnost, že v současné době je problematice pokročilých metod zpracování a analýzy signálů (např. různé soft computingové metody jako: adaptivní metody, neuro-fuzzy interferenční systémy, umělé neuronové sítě, ekvalizační metody, apod.) věnovaná velká pozornost, jelikož řada moderních aplikací vyžaduje tento progresivní přístup v rámci řešeného systému. Aktuálnost zkoumané problematiky koresponduje s nárůstem výkonnosti mikroprocesorové techniky (vícejádrové procesory, programovatelná hradlová pole – FPGA, apod.). Právě nedostačující výpočetní výkonnost byla v minulosti hlavním limitujícím faktorem pro využití některých komplexních metod zpracování a analýzy signálů. S přihlédnutím k vývoji v několika posledních letech lze konstatovat, že nyní přichází doba změn, která je evokována dosahovanými výkonnostními parametry dostupných prostředků výpočetní techniky a je charakterizována novými trendy ve zpracování a analýze signálů.
Členové řešitelského týmu
prof. Ing. Radek Martinek, Ph.D.
Ing. Jindřich Brablík, Ph.D.
Ing. Lukáš Danys, Ph.D.
prof. RNDr. Václav Snášel, CSc.
doc. Ing. Radana Vilímková Kahánková, Ph.D.
doc. Ing. René Jaroš, Ph.D.
Ing. Jakub Kolařík, Ph.D.
Ing. Lukáš Danys, Ph.D.
Bc. Jan Lískovec
Bc. Kateřina Kubná
Ing. Jindřich Brablík, Ph.D.
Ing. Jakub Kolařík, Ph.D.
Bc. Paweł Wantulok
Ing. Martina Ládrová
Ing. Jan Baroš
Ing. Kateřina Barnová
Ing. Michaela Recmanik
Ing. Akshaya Raj
Lingping Kong
Ing. Martin Dratnal
Ing. Dominik Vilímek
Bc. Petra Vondálová
Bc. Jan Pelíšek
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)
Primárním cílem předkládaného projektu je podpora/motivace nadějných studentů magisterského a především pak doktorského stupně vzdělání v oblasti jejich zapojení do vědecko-výzkumných aktivit. Dále zvýšit kvalitu a efektivnost vědecké, technické a vzdělávací práce, rozvíjet nové, zejména interdisciplinární obory doktorského a magisterského studia a navazovat spolupráci v těchto oborech se zahraničím a podporovat publikování dosažených výsledků. Projekt umožní zapojení nadějných studentů do reálných výzkumných aktivit v aplikační oblast pokročilých metod zpracování signálů a jejich postupný přechod k řešení grantových projektů a realizaci smluvního výzkumu.

Rozpočet projektu - uznané náklady

Návrh Skutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
52000,- 48945,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek) 40000,- 36581,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 12000,- 12364,-
2. Stipendia 1000000,- 1274610,-
3. Materiálové náklady 100000,- 34230,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek 178000,- 56988,-
5. Služby 220000,- 256440,-
6. Cestovní náhrady 250000,- 128784,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory 200000,- 200000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory) 0,- 0,-
9. Pořízení investic 0,- 0,-
Plánované náklady 2000000,-
Uznané náklady 2000000,-
Celkem běžné finanční prostředky 2000000,- 2000000,-
Zpět na seznam