Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Research and development of innovative technology for the pin hole detection in the metal strip

Supported by Ministry of industry and trade

Project number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024287

Automated design of control systems by methods of industry 4.0 with the support of virtual technologies

Supported by OP PIK aplikace

Project number: cZ.01.1.02/0.0/0.0/17_147/0020565

Modular camera TQC tester with elements of fartificial intelligence

Supported by OP PIK APLIKACE

Project number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020003

New modular platform for biometric wearable devices with enhanced physiological variables analysis

Supported by OP PIK APLIKACE

Project number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0025155

Geothermal Energy in Special Underground Structures

Supported by H2020

WIDESPREAD-03-2018 - Twinning

Research and development of the intelligent steam valve

Supported by Ministry of industry and trade

Project number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024367

Robotic experimental workplace for accurate evaluation of product quality

Supported by TAČR TREND
Project number: FW01010103

E-Town Development of super-light, long-range small electric vehicles for intergenerational, urban e-mobility concepts powered by smart infrastructure

Supported by Ministry of Education Youth and Sports

Project INTER-EXCELLENCE, INTER-EUREKA

Project number: LTE220001

Komplexní systém pro rozvoj oblasti neinvazivního monitorování plodového EKG

Poskytovatel: TAČR TREND

Čislo projektu: FW03010392

Automated system for calibrating end gauges up to 100 mm

Supported by OP PIK APLIKACE

Project number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026776

In Line Measurement

Contracted research project

Intelligent neuro-rehabilitation system for patients with acquired brain damage in early stages of treatment

Supported by TAČR ÉTA

Project number: TL02000313

Vývoj komplexního senzorického systému pro efektivní řízení snímkování magnetické rezonance

Poskytovatel OP PIK APLIKACE

Čislo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020242

Development of a System for Monitoring and Evaluation of Selected Risk Factors of Physical Workload in the Context of Industry 4.0

Supported by TAČR TREND

Project number: FW03010194

Průběžná údržba monitorovacího systému kontinuálního měření teplot na odvale Heřmanice

Projekt smluvního výzkumu

Dodání a instalace monitorování koncentrace kyslíku na COVIDových jednotkách FNO

Projekt smluvního výzkumu

Development of an autonomous off-grid system for bidirectional communication with wireless nodes

Supported by MPO TRIO

Project number:  FV40132

Development and implementation of complex monitoring systems for the stability conditions of rock massif and building structures located below the water surface

Supported by: OP PIK APLIKACE

Project number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024338

Název projektu
Virtuální instrumentace pro oblast měření a testování X.
Kód
SP2023/090
Řešitel
Období řešení projektu
01. 01. 2023 - 31. 12. 2023
Předmět výzkumu
Základním tématem projektu je aplikovaný výzkum v dále uvedených oblastech: • Využití virtuální instrumentace pro oblast automatizovaného testování výrobků pro Průmysl 4.0, • Využití virtuální instrumentace pro vývoj speciálních měřicích systémů a adaptivních filtrů harmonických složek proudu, • Monitorování provozně technických funkcí a managementu energií v inteligentních budovách. Projekt částečně navazuje a dále rozvíjí problematiku řešenou v projektech zaměřených na automatizované testování speciální měřicí techniky pro elektroenergetiku v rámci SGS2011 až SGS2013 a dále v projektech Virtuální instrumentace pro oblast měření a testování v rámci SGS2014 až SGS2022. Řešitelský tým v těchto předchozích letech dosáhl v uvedené oblasti řady výsledků, které vedly k vytvoření množství výsledků hodnocených v RIVu (viz. Zkušenosti řešitelského týmu). Hlavním úkolem projektu je podpora nadějných studentů zejména magisterského a doktorského stupně vzdělání při zapojení do vědecko-výzkumných aktivit v těchto oblastech a jejich postupný přechod k řešení grantových projektů a realizaci smluvního výzkumu. Důraz je kladen na především na aplikační výzkum a spolupráci s průmyslem.
Členové řešitelského týmu
prof. Ing. Petr Bilík, Ph.D.
doc. Ing. Jan Žídek, CSc.
Ing. Richard Velička, Ph.D.
doc. Ing. Jan Vaňuš, Ph.D.
Bc. Tomáš Unverdorben
Bc. Milan Skula
Bc. Lucie Zámečníková
Bc. Dominik Grzegorz
Bc. Paweł Wantulok
Bc. Jakub Kubis
Ing. Jindřich Brablík, Ph.D.
Ing. Pavel Kodytek
Bc. Tomáš Moravec
Ing. Filip Tomanec
Bc. Matěj Šindelář
Bc. Josef Wawrzyk
Bc. Boris Pustějovský
Ing. Lukáš Černohorský
Bc. Tobiáš Petrůj
Bc. Patrik Děcký
Bc. Jakub Szlaur
Ing. Daniel Šrubař
MSc. Quoc Trung Nguyen
Minh Ly Duc
Ing. Juliana Maya Boscan
Ing. Lukáš Hlavatý
Ing. Jakub Štefanský
Ing. Alexandra Bodzás
Ing. Lukáš Šoustek
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)
Cílem projektu je rozvoj aplikovaného výzkumu v oblasti automatizovaného testování výrobků a
přístrojové techniky; v oblasti kamerových inspekcí výrobků a v oblasti monitorování provozně
technických funkcí inteligentních budov.
Primárním cílem projektu je vytvořit platformu pro vědeckou práci, která umožní aplikační výzkum
výše specifikovaných oblastí. Sekundárním cílem je využití ve výuce, kde mohou studenti získat
teoretické znalosti a praktické zkušenosti z těchto progresivních oblastí.
Důraz bude kladen na motivaci studentů doktorského a magisterského studia k zapojení se do
výzkumné a publikační činnosti. Předpokládá se vytvoření potřebného odborného zázemí pro
přípravu grantových projektů a smluvního výzkumu. Cílem jsou publikace na kvalitních
konferencích a zejména žurnálech:
• priorita: publikace v žurnálech s IF (z výsledků je zřejmé, že se to týmu daří)
• publikace na tuzemských konferencích (ISI WoS, SCOPUS), min. 4 články,
• publikace na zahraniční konferenci, pokud to situace s pandemií Covid-19 umožní.

Rozpočet projektu - uznané náklady

Návrh Skutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,- 0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek) 0,- 0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 0,- 0,-
2. Stipendia 300000,- 311500,-
3. Materiálové náklady 97577,- 11200,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek 86434,- 132841,-
5. Služby 418577,- 453800,-
6. Cestovní náhrady 50000,- 43247,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory 91953,- 91953,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory) 0,- 0,-
9. Pořízení investic 0,- 0,-
Plánované náklady 1044541,-
Uznané náklady 1044541,-
Celkem běžné finanční prostředky 1044541,- 1044541,-
Zpět na seznam