Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Research and development of innovative technology for the pin hole detection in the metal strip

Supported by Ministry of industry and trade

Project number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024287

Automated design of control systems by methods of industry 4.0 with the support of virtual technologies

Supported by OP PIK aplikace

Project number: cZ.01.1.02/0.0/0.0/17_147/0020565

Modular camera TQC tester with elements of fartificial intelligence

Supported by OP PIK APLIKACE

Project number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020003

New modular platform for biometric wearable devices with enhanced physiological variables analysis

Supported by OP PIK APLIKACE

Project number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0025155

Geothermal Energy in Special Underground Structures

Supported by H2020

WIDESPREAD-03-2018 - Twinning

Research and development of the intelligent steam valve

Supported by Ministry of industry and trade

Project number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024367

Robotic experimental workplace for accurate evaluation of product quality

Supported by TAČR TREND
Project number: FW01010103

E-Town Development of super-light, long-range small electric vehicles for intergenerational, urban e-mobility concepts powered by smart infrastructure

Supported by Ministry of Education Youth and Sports

Project INTER-EXCELLENCE, INTER-EUREKA

Project number: LTE220001

Komplexní systém pro rozvoj oblasti neinvazivního monitorování plodového EKG

Poskytovatel: TAČR TREND

Čislo projektu: FW03010392

Automated system for calibrating end gauges up to 100 mm

Supported by OP PIK APLIKACE

Project number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026776

In Line Measurement

Contracted research project

Intelligent neuro-rehabilitation system for patients with acquired brain damage in early stages of treatment

Supported by TAČR ÉTA

Project number: TL02000313

Vývoj komplexního senzorického systému pro efektivní řízení snímkování magnetické rezonance

Poskytovatel OP PIK APLIKACE

Čislo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020242

Development of a System for Monitoring and Evaluation of Selected Risk Factors of Physical Workload in the Context of Industry 4.0

Supported by TAČR TREND

Project number: FW03010194

Průběžná údržba monitorovacího systému kontinuálního měření teplot na odvale Heřmanice

Projekt smluvního výzkumu

Dodání a instalace monitorování koncentrace kyslíku na COVIDových jednotkách FNO

Projekt smluvního výzkumu

Development of an autonomous off-grid system for bidirectional communication with wireless nodes

Supported by MPO TRIO

Project number:  FV40132

Development and implementation of complex monitoring systems for the stability conditions of rock massif and building structures located below the water surface

Supported by: OP PIK APLIKACE

Project number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024338

Název projektu
Využití impulsní excitační techniky pro nedestruktivní testování elastických vlastností materiálu
Řešitel
Rok zahájení
2023
Rok ukončení
2025
Poskytovatel
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Kategorie
Obecná forma
Typ
OPTAK - Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost
Předmět výzkumu
Tento projekt s názvem „Vývoj komplexního měřícího systému pro impulzní excitační techniku“ si klade za cíl vytvořit unikátní systém, který bude sloužit k charakterizaci elastických vlastností materiálu v různých tepelných a atmosférických podmínkách. V současné době se k charakterizaci elastických vlastností homogenních izotropních těles nejčastěji používají následující veličiny: • Youngův modul pružnosti v tahu E • modul pružnosti ve smyku G • Poissonovo číslo (Poissonův poměr μ). Experimentálně je poměrně jednoduché změřit E a G v případě laboratorních podmínek, avšak během přesně nastavených podmínek (např. během zvyšování teploty) je daný úkol složitější. V normě [ASTM C 1259-01] je popsán způsob určení parametrů E, G a μ pomocí vzorků různých tvarů (válec, hranol, deska, disk) změřením jeho rozměrů, hmotnosti a rezonančních frekvencí, ze kterých lze určit výše uvedené parametry. Z výše popsaného bude cílem tohoto projektu vytvořit komplexní aparaturu pro měření Youngova modulu pružnosti (E) a modulu pružnosti ve smyku (G) při různých experimentálních podmínkách. Celá aparatura se bude sestávat z komory pro vzorek, impulsního budiče kmitů vzorku a bezkontaktního snímače těchto kmitů, kdy celý systém bude řízen vyvinutou řídicí jednotkou. Jednotlivé elektronické komponenty budou sestaveny řešiteli projektu, stejně jako programové prostředí, kde pro celkové řízení aparatury bude použito open-source řešení pomocí vybraných mikrokontrolerů, které budou komunikovat přes USB port s aplikací navrženou v programovém prostředí Matlab / Python. Takto bude zajištěno ovládání impulsu a řízení teploty v komoře. Zároveň bude posouzena náročnost daných měření (problémy při určování správné rezonanční frekvence, vliv teploty výpalu, zachování tvarů při výpalu, náročnost umístění vzorků na podpěry tak, aby byly podepřeny v uzlových bodech, vliv špatného podepření na správné určení rezonanční frekvence atd.). Realizace projektu je zaměřena na činnosti průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje, pomocí kterých by mělo být dosaženo plánovaných výstupů – vytvoření komplexního měřícího systému pro impulzní excitační techniku. Žadatel bude řešit předkládaný projekt v tzv. účinné spolupráci s výzkumnou organizací (VŠB - Technická univerzita Ostrava). Obě výše uvedené subjekty mají rozsáhlou VaV historii, odborné technické zázemí a disponují potřebným know-how pro úspěšnou realizaci představovaného projektu. Realizace projektu potrvá po dobu 48 (42?) měsíců (od 1.1.2023 do 31.12.2026), kdy jsou jednotlivé činnosti průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje jednoznačně a prokazatelně odděleny. Realizace představovaného projektu umožní firmě TECPA s.r.o. rozšířit své výrobní portfolio a stát se unikátním dodavatelem těchto technologií ve střední a východní Evropě. Díky tomu bude žadatel schopen upevnit své postavení jak na domácím, tak i zahraničním (primárně Evropském) trhu a reagovat na stále větší poptávku po nových, automatizovaných a nedestruktivních metodách pro testování materiálu. Představované řešení bude také plně korespondovat s Národní výzkumnou a inovační strategií pro inteligentní specializaci České republiky 2021 – 2027, kdy představovaný projekt spadá především do tematické oblasti „Pokročilé stroje a technologie“ s doménou výzkumné a inovační specializace „Pokročilé materiály, technologie a systémy“. Na základě těchto skutečností je projekt v souladu s relevantními aspekty RIS3 strategie ČR. Projekt navíc také reflektuje aktuální trendy v oblasti odpadového hospodářství, kdy si klade za cíl snížit produkci odpadu, který vzniká při destruktivním testování materiálů / výrobků. Což vede nejen k šetření přírodních zdrojů a nižší produkci CO2.
Zpět na seznam