Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Research and development of innovative technology for the pin hole detection in the metal strip

Supported by Ministry of industry and trade

Project number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024287

Automated design of control systems by methods of industry 4.0 with the support of virtual technologies

Supported by OP PIK aplikace

Project number: cZ.01.1.02/0.0/0.0/17_147/0020565

Modular camera TQC tester with elements of fartificial intelligence

Supported by OP PIK APLIKACE

Project number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020003

New modular platform for biometric wearable devices with enhanced physiological variables analysis

Supported by OP PIK APLIKACE

Project number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0025155

Geothermal Energy in Special Underground Structures

Supported by H2020

WIDESPREAD-03-2018 - Twinning

Research and development of the intelligent steam valve

Supported by Ministry of industry and trade

Project number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024367

Robotic experimental workplace for accurate evaluation of product quality

Supported by TAČR TREND
Project number: FW01010103

E-Town Development of super-light, long-range small electric vehicles for intergenerational, urban e-mobility concepts powered by smart infrastructure

Supported by Ministry of Education Youth and Sports

Project INTER-EXCELLENCE, INTER-EUREKA

Project number: LTE220001

Komplexní systém pro rozvoj oblasti neinvazivního monitorování plodového EKG

Poskytovatel: TAČR TREND

Čislo projektu: FW03010392

Automated system for calibrating end gauges up to 100 mm

Supported by OP PIK APLIKACE

Project number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026776

In Line Measurement

Contracted research project

Intelligent neuro-rehabilitation system for patients with acquired brain damage in early stages of treatment

Supported by TAČR ÉTA

Project number: TL02000313

Vývoj komplexního senzorického systému pro efektivní řízení snímkování magnetické rezonance

Poskytovatel OP PIK APLIKACE

Čislo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020242

Development of a System for Monitoring and Evaluation of Selected Risk Factors of Physical Workload in the Context of Industry 4.0

Supported by TAČR TREND

Project number: FW03010194

Průběžná údržba monitorovacího systému kontinuálního měření teplot na odvale Heřmanice

Projekt smluvního výzkumu

Dodání a instalace monitorování koncentrace kyslíku na COVIDových jednotkách FNO

Projekt smluvního výzkumu

Development of an autonomous off-grid system for bidirectional communication with wireless nodes

Supported by MPO TRIO

Project number:  FV40132

Development and implementation of complex monitoring systems for the stability conditions of rock massif and building structures located below the water surface

Supported by: OP PIK APLIKACE

Project number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024338

Název projektu
Pokročilé metody zpracování signálů VI: Pokročilý adaptivní senzorový systém
Kód
SP2024/059
Řešitel
Období řešení projektu
01. 01. 2024 - 31. 12. 2024
Předmět výzkumu
Předkládány projekt plynule navazuje na projekt „Pokročilé metody zpracování signálů I (2019)“, který se primárně věnoval adaptivní a neadaptivním metodám. Také navazuje na projekt „Pokročilé metody zpracování signálů II (2020), který se věnoval hybridním metodám. Ještě reflektuje výsledky projektu „Pokročilé metody zpracování signálů III (2021)“, který se věnoval využití nových hybridních algoritmů v různých aplikačních oblastech technické kybernetiky a biomedicínského inženýrství. Dále na projekt s názvem „Pokročilé metody zpracování signálů IV: bioinspirované algoritmy (2022)“, který se věnoval aplikaci hybridních algoritmů, kde probíhala optimalizace nastavení klíčových parametrů s využitím bioinspirovaných přístupů. A aktuálně na projekt s názvem „Pokročilé metody zpracování signálů V: Aplikace hybridních metod zpracování signálů a strojového učení pro senzorické systémy (2023)“, který se věnoval kombinaci progresivních optimalizačních metod v kombinaci s novými hybridními algoritmy. Aktuální projekt s názvem „Pokročilé metody zpracování signálů VI: Pokročilý adaptivní senzorový systém (2024)“ je zaměřen na vývoj a integraci pokročilých senzorových systémů pro analýzu v různých aplikačních oblastech. Tento projekt je klíčový pro shromažďování a zpracování dat z různých typů senzorů pro následné analýzya pro integraci do cloudové infrastruktury a analýzu velkých dat. Výzkum bude zahrnovat vývoj komplexního hardwarového a softwarového řešení pro integraci různých typů senzorů, založeného na konceptech Fog / Edge / Cloud Computing a využívajícího IoT / IIoT technologie. Tento přístup umožňuje účinné manipulace se signály, včetně redukce šumu pomocí pokročilých kombinovaných algoritmů. Tento multidisciplinární výzkum se rozšiřuje nad rámec běžných aplikačních oblastí, čímž napomáhá vývoji špičkových metod pro analýzu dat získaných ze senzorů v různých oblastech. Zvláště se to týká sledování biosignálů v neinvazivní medicíně, monitoringu životního a pracovního prostředí prostřednictvím zpracování signálů a digitalizace výrobních procesů v souladu s principy Průmyslu 4.0 a 5.0.
Členové řešitelského týmu
prof. Ing. Radek Martinek, Ph.D.
doc. Ing. Radana Vilímková Kahánková, Ph.D.
Ing. Lukáš Danys, Ph.D.
Ing. Jakub Kolařík, Ph.D.
Ing. Jindřich Brablík, Ph.D.
Mazin Abed Mohammed Mohammed
Abdullah Lakhan, Ph.D.
doc. Ing. René Jaroš, Ph.D.
Ing. Jan Baroš
Ing. Kateřina Barnová
Ing. Michaela Recmanik
Ing. Akshaya Raj
Ing. Martin Dratnal
Ing. Dominik Vilímek
Ing. Martina Ládrová
Ing. Martina Paličková Mikolášová
Ing. Robert Šamárek
Ing. Ondřej Svoboda
Bc. Martin Lajdolf
Bc. Michaela Bojková
Bc. Andrea Vinklerová
Bc. Eva Štěpánková
Bc. Jakub Prívara
Bc. Michal Magiera
Bc. Michal Baron
Bc. Monika Weissová
Bc. Klára Hynková
Bc. Josef Wawrzyk
Bc. Matúš Červienka
Bc. Jan Krmela
Bc. Ondřej Burkot
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)
Primárním cílem předkládaného projektu je podpora/motivace nadějných studentů magisterského a především pak doktorského stupně vzdělání v oblasti jejich zapojení do vědecko-výzkumných aktivit. Dále zvýšit kvalitu a efektivnost vědecké, technické a vzdělávací práce, rozvíjet nové, zejména interdisciplinární obory doktorského a magisterského studia a navazovat spolupráci v těchto oborech se zahraničím a podporovat publikování dosažených výsledků. Projekt umožní zapojení nadějných studentů do reálných výzkumných aktivit v aplikační oblast pokročilých metod zpracování signálů a jejich postupný přechod k řešení grantových projektů a realizaci smluvního výzkumu.

Rozpočet projektu - uznané náklady

Návrh
1. Osobní náklady
Z toho
65000,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek) 50000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 15000,-
2. Stipendia 750000,-
3. Materiálové náklady 200000,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek 190000,-
5. Služby 215000,-
6. Cestovní náhrady 200000,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory 180000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory) 0,-
9. Pořízení investic 0,-
Plánované náklady 1800000,-
Uznané náklady 0,-
Celkem běžné finanční prostředky 1800000,-
Zpět na seznam