Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
O programu

Cílem studia je vychovat interdisciplinární odborníky s širokým rozhledem, dostatečnými teoretickými znalostmi a dobrými praktickými zkušenostmi, kteří jsou schopni s porozuměním sledovat, aplikovat a rozvíjet moderní technologické směry v digitálně orientovaném průmyslu (Průmysl 4.0).

Díky zvládnutí moderních nástrojů z oblasti informatiky a kybernetiky, mohou tito odborníci nejen komplexně aplikovat, ale i navrhovat koncepčně nová řešení kyberfyzických systémů (CPS) pro moderní průmyslovou výrobu a posilovat tak konkurenceschopnost České republiky. Pro digitálně orientovaný průmysl 21. století jsou absolventi tohoto studijního programu vybaveni znalostmi a zkušenostmi nabytými v průběhu projektově orientovaného studia - na základě této výbavy mohou nastoupit do projektových týmů vývojářů a výrobců moderních SW a HW nástrojů nebo zakládat inovační firmy, přicházející s novými řešeními v návrhu a aplikaci systémů, které monitorují a shromažďují data z fyzických průmyslových procesů, zajišťují globální přístup k těmto datům a rozhodujícím způsobem rozšiřují funkčnost a konkurenceschopnost výrobních podniků.

Připojení těchto systémů k virtuálnímu prostředí globálně propojených služeb a informačních systémů otevírá novou éru inovací v průmyslu a nabízí originální platformy pro podnikání. Budoucí kyberfyzické systémy přispějí k bezpečnosti, efektivnosti, komfortu a zdraví člověka a pomohou řešit klíčové výzvy naší společnosti, jako jsou stárnoucí populace, limitované zdroje, mobilita, posun k obnovitelným zdrojům energie.

Profil absolventa

Absolvent, jakožto odborný pracovník s elektrotechnickou kvalifikací, v rozsahu své odborné způsobilosti:

 • Přichází s novými koncepty zapojení informačních technologií do digitálně orientovaného průmyslu v podobě kyberfyzických (smart) systémů (CPS).
 • Systémově integruje s hlubokým porozuměním komplexní CPS systémy založené na praktickém využití informačních technologií.
 • Navrhuje a realizuje moderní CPS systémy založené na aplikaci informačních technologií včetně jejich řídicích algoritmů (Internet of Things).
 • Navrhuje a realizuje moderní technologicky pokročilé způsoby sběru a analýzy rozsáhlých kolekcí dat (Big Data).
 • Navrhuje a realizuje integraci moderních prostředků zvyšujících energetickou efektivitu provozu moderních budov (Smart Buildings).
Uplatnění

Absolventi mohou působit zejména v oblasti koncepčního návrhu a automatizace výrobních linek a procesů. Dokáží koncepčně řešit úlohy týkající se hardwaru i softwaru kyberfyzických systémů v moderním průmyslu, ovládají rovněž základy projektování těchto systémů.

Možné pracovní pozice: projektant, programátor, architekt MAR systémů, technolog výrobních linek.

Mezi nejvýznamnější zaměstnavatele absolventů patří inženýrské firmy působící v oblasti průmyslové automatizace, výrobci technologických celků, strojů, přístrojů, automobilových systémů, dopravních zařízení, firmy, zabývající se inženýrskou činností v oblasti automatizace, měření, vývojem vestavěných elektronických systémů, firmy zabývající se strojírenskou výrobou, produkcí elektronických výrobků, působících v oblasti metalurgií a mnoha dalších, kde je nutné řešit automatizaci a digitalizaci výroby.

Vzhledem k tomu, že obor je poměrně široký a kombinuje znalosti kybernetiky a informatiky, absolventi nacházejí často uplatnění i ve společnostech zabývajících se informačními technologiemi, komunikačními technologiemi apod.

Skladba výuky

Bakalářské studium je 3 leté. V průběhu každého akademického roku musí student získat min 60 kreditů, celkem 180 kreditů během celého bakalářského studia.
Studijní zátěž je rozložena rovnoměrně. Během každého semestru student získá přibližně 30 kreditů v rámci povinných a povinně volitelných předmětů. V posledním ročníku je studijní zátěž snížena tak, aby se studenti mohli dostatečně věnovat své závěrečné práci.
Student má možnost absolvování také volitelných předmětů, které zapisují dle svých preferencí, aby si doplnili požadovaný počet kreditů v jednotlivých semestrech/ročnících.

Během tříletého studia student absolvuje:

 • Předměty společného elektrotechnického základu - v prvním ročníku.
 • Odborné technické předměty - v nich se již studenti profilují od druhého ročníku. 

Státní závěrečná zkouška má tři části:

 • obhajoba bakalářské práce
 • ústní zkouška - dva okruhy v rozsahu předmětů profilujícího základu:

Kybernetika - obsahuje látku následujících předmětů:

 • Senzory a měření
 • Signály a soustavy
 • Kybernetika
 • HW platformy I
 • HW platformy II
 • Virtuální instrumentace I
 • Virtuální instrumentace II

Informatika - obsahuje látku následujících předmětů:

 • Úvod do SW inženýrství
 • Objektově orientované programování
 • Algoritmy I
 • Operační systémy
 • Základy strojového učení
 • Počítačová bezpečnost
  Možnost dalšího studia

  Absolventi bakalářského studijního programu Počítačové systémy pro průmysl 21.století mohou pokračovat ve studiu na navazujícím magisterském programu Průmysl 4.0, který přímo na tento studijní program navazuje. Dále mohou studenti pokračovat v doktorském studijním programu Kybernetika.

  Garant programu

  doc. Ing. Jan Žídek, CSc.

  Garantuje předměty:

  • v bakalářském studiu - 6 předmětů v jazyce českém i anglickém.
  • v navazujícím studiu - 6 předmětů v jazyce českém i anglickém.
  • v doktorském studiu - 1 předmět v jazyce českém i anglickém.