Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Modelování rizik v průmyslu a biomedicíně
Kód
SP2014/42
Řešitel
Školitel řešitele projektu
prof. Ing. Radim Briš, CSc.
Období řešení projektu
01. 01. 2014 - 31. 12. 2014
Předmět výzkumu
Projekt navazuje na systematický výzkum odborné skupiny "Statistika" katedry aplikované matematiky, který v RIV 2012 (tedy za roky 2007-2011)dosáhl 525,47 bodů. V minulých letech byla generována základní metodika pro vyhodnocení jednak lékařských rizik a také průmyslových rizik. Projekt se bude zabývat návaznou tvůrčí vědeckou činností především v oblasti aplikované, ale i teoretické statistiky a pravděpodobnosti. Bude generovat nové metody, zejména v oblasti optimalizace, případně inovovat existující metody sloužící pro vyhodnocení, odhad a predikci spolehlivosti a rizik, vztahujících se k široké sféře průmyslových i neprůmyslových aplikací (např. lékařských, energetických, zahrnujících komplexní dynamické systémy, atd.). Dále se bude projekt zabývat tvůrčí vědeckou činností v oblasti rozhodování v rizikových situacích za neurčitosti. Toto rozhodování je ztížené zejména v situacích, kdy data jsou zatížena nejistotami (např. neúplná cenzorovaná data), nebo v situacích, kdy dat je málo pro efektivní rozhodovací proces. Pokud rozhodování je v kontextu s nejistotami spojeno s rizikovými situacemi, kdy může dojít k ohrožení lidských životů, je rozhodovací proces výrazně komplikovanější a vyžaduje zvláštní vědecké přístupy.
Členové řešitelského týmu
Bc. Pavel Náplava
Ing. Simona Bérešová
Ing. Michal Béreš, Ph.D.
Ing. Žaneta Vaníčková
Ing. Ondřej Grunt, Ph.D.
Ing. Lukáš Rapant, Ph.D.
Ing. Michal Běloch
Ing. Jana Nowaková, Ph.D.
Ing. Kateřina Martinovičová, Ph.D.
Mgr. Pavel Skalný, Ph.D.
RNDr. Pavel Jahoda, Ph.D.
prof. Ing. Radim Briš, CSc.
Ing. Jan Kracík, Ph.D.
Ing. Martina Litschmannová, Ph.D.
Mgr. Lenka Přibylová, Ph.D.
Mgr. Bohumil Krajc, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)
Cílem je systematicky vyvíjet další analytické a simulační algoritmy (např. CE metoda, MCMC přístup, apod.) pro modelování rizik a dynamické spolehlivosti objektů vycházejících ze spolupracující aplikační sféry i dosažení nových výsledků teoretického výzkumu v oblastech souvisejících se statistikou a teorií pravděpodobnosti.
Pracovníci s podstatným výkonem v RIV (Briš, Jahoda, Litschmannová) budou působit hlavně jako vedoucí doktorských a diplomových prací studentů. Parciální části řešených témat budou prezentovány v podobě společných příspěvků na vybraných konferencích doma i v zahraničí, případně ve vědeckých časopisech.

Rozpočet projektu - uznané náklady

Návrh Skutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
26800,- 26800,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek) 20000,- 20000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 6800,- 6800,-
2. Stipendia 180000,- 180000,-
3. Materiálové náklady 0,- 0,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek 0,- 0,-
5. Služby 0,- 0,-
6. Cestovní náhrady 45200,- 45200,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory 28000,- 28000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory) 0,- 0,-
9. Pořízení investic 0,- 0,-
Plánované náklady 280000,-
Uznané náklady 280000,-
Celkem běžné finanční prostředky 280000,- 280000,-
Zpět na seznam