Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Stochastické modelování spolehlivosti a rizik
Kód
SP2016/18
Řešitel
Školitel řešitele projektu
prof. Ing. Radim Briš, CSc.
Období řešení projektu
01. 01. 2016 - 31. 12. 2016
Předmět výzkumu
Projekt navazuje na systematický výzkum odborné skupiny "Aplikovaná pravděpodobnost a statistika" katedry aplikované matematiky, která získala v RIV2014 celkem 192,36 bodů. V minulých letech byla především generována základní metodika pro vyhodnocení jednak průmyslových rizik a také medicínských rizik, v roce 2015 se projekt zabýval návaznou tvůrčí vědeckou činností především v oblasti aplikované, ale i teoretické statistiky a pravděpodobnosti a statistické teorie čísel. Nově bude v roce 2016 pokračovat řešení otázky paralelizace náročných výpočtů spolehlivosti a rizik, dále využití vzorkovacích metod v bayesovské statistice, aplikace statistických metod v oblasti predikce časových řad. Aplikační oblast byla rozšířena o finančnictví a také zde bude výzkum systematicky navazovat (optimalizace finančních rizik), budou generovány nové metody, zejména v oblasti lékařských rizik, případně inovovány existující metody sloužící pro vyhodnocení, odhad, predikci a optimalizaci spolehlivosti a rizik, vztahujících se k široké sféře průmyslových i neprůmyslových aplikací (zejména lékařských, finančních, ale i jiných průmyslových, zahrnujících komplexní dynamické systémy, atd.). Řešitelé projektu se budou zabývat v roce 2016 tvůrčí vědeckou činností v oblasti rozhodování v rizikových situacích za neurčitosti. Toto rozhodování je ztíženo zejména v situacích, kdy data jsou zatížena nejistotami (např. neúplná cenzorovaná data), nebo v situacích, kdy dat je málo pro efektivní rozhodovací proces. Nejistoty v kontextu s lékařskými riziky budou řešeny několika přístupy (GLIM metodikou, Bayesovským neparametrickým přístupem) a vzájemně porovnávány. Pokud rozhodování v kontextu s nejistotami je spojeno s rizikovými havarijními situacemi (např. vznícení těžební ropné plošiny), kdy může dojít k ohrožení lidských životů, je rozhodovací proces výrazně komplikovanější a vyžaduje zvláštní vědecké přístupy, jako např. modelování na bázi Petriho sítí, stromů poruch, stromů událostí apod. Výzkumný tým se bude také zabývat inovovanými modely používanými v analýze přežití, aplikací těchto modelů na lékařská data, která jsme měli a i nadále budeme mít k dispozici díky spolupráci s Fakultní nemocnicí v Ostravě. Dále budou teoreticky zkoumány vlastnosti systémů nezávislých a podmíněně nezávislých množin, což jasou pojmy tematicky spadající do statistické teorie čísel.
Členové řešitelského týmu
RNDr. Pavel Jahoda, Ph.D.
Mgr. Bohumil Krajc, Ph.D.
Mgr. Lenka Přibylová, Ph.D.
Ing. Martina Litschmannová, Ph.D.
Ing. Kateřina Martinovičová, Ph.D.
Ing. Jan Kracík, Ph.D.
RNDr. Pavel Jahoda, Ph.D.
Ing. Michal Běloch
Ing. Robert Skopal
Ing. Žaneta Vaníčková
Ing. Michal Béreš, Ph.D.
Ing. Simona Bérešová, Ph.D.
Ing. Daniel Krpelík
Ing. Petra Kozielová
Ing. Ondřej Markovič
Ing. David Ulčák
Bc. Jan Sabel
Bc. Patrik Šenk
Bc. Štěpán Bernady
Ing. Lenka Vozárová
Miroslav Socha
Filip Zborovský
Bc. Lucie Matějková
prof. Ing. Radim Briš, CSc.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)
Cílem projektu v oblasti teoretické a aplikační je především vývoj nových analytických s simulačních nástrojů pro modelování rizik a dynamické spolehlivosti objektů vycházejících ze spolupracující aplikační sféry a splečně s výsledky z oblasti statistické teorie čísel jejich následná publikace v odborných časopisech, jejich prezentace na konferencích a v disertačních a diplomových pracích.

V oblasti pedagogické je cílem především zapojení studentů doktorského a magisterského studia do výzkumu probíhajícího v oblasti stochastického modelování na Katedře aplikované matematiky, obohacení jejich dosavadních znalostí, získání nových zkušeností a schopností prezentovat své výsledky na konferencích, na které budou vysíláni s podporou prostředků poskytovaných SGS.

Rozpočet projektu - uznané náklady

Návrh Skutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
40200,- 40200,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek) 30000,- 30000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 10200,- 10200,-
2. Stipendia 150000,- 187200,-
3. Materiálové náklady 0,- 0,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek 1000,- 605,-
5. Služby 0,- 0,-
6. Cestovní náhrady 46772,- 9967,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory 26441,- 26441,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory) 0,- 0,-
9. Pořízení investic 0,- 0,-
Plánované náklady 264413,-
Uznané náklady 264413,-
Celkem běžné finanční prostředky 264413,- 264413,-
Zpět na seznam