Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Stochastické modelování
Kód
SP2015/84
Řešitel
Školitel řešitele projektu
prof. Ing. Radim Briš, CSc.
Období řešení projektu
01. 01. 2015 - 31. 12. 2015
Předmět výzkumu
Výzkumný tým projektu, jehož celkový bodový zisk v RIV 2014 činí 312,53 bodů, se bude věnovat jak teoretické práci v oblasti matematické statistiky a statistické teorie čísel - půjde o studium a inovaci metod sloužících pro modelování, kvantifikaci a predikci spolehlivosti, či rizik, vztahujících se k široké sféře průmyslových i neprůmyslových aplikací (zejména lékařských), tak následné aplikaci výše zmiňovaných metod stochastického modelování při vytěžování dat popisujících konkrétní průmyslové, či medicínské problémy. V oblasti vyhodnocování lékařských dat chceme navázat na dlouholetou spolupráci s Fakultní nemocnicí Ostrava.
Členové řešitelského týmu
Ing. Daniel Krpelík
Ing. Simona Bérešová
Ing. Michal Béreš, Ph.D.
Ing. Žaneta Vaníčková
Mgr. Veronika Kubíčková
Ing. Robert Skopal
Ing. Ondřej Grunt, Ph.D.
Ing. Michal Běloch
Ing. Jana Nowaková, Ph.D.
RNDr. Pavel Jahoda, Ph.D.
prof. Ing. Radim Briš, CSc.
Ing. Jan Kracík, Ph.D.
Ing. Kateřina Martinovičová, Ph.D.
Ing. Martina Litschmannová, Ph.D.
Mgr. Lenka Přibylová, Ph.D.
Mgr. Bohumil Krajc, Ph.D.
RNDr. Pavel Jahoda, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)
Cílem projektu v oblasti teoretické a aplikační je systematický vývoj analytických s simulačních algoritmů pro modelování rizik a dynamické spolehlivosti objektů vycházejících ze spolupracující aplikační sféry a následná publikace dosažených výsledků v teorii i praxi v odborných časopisech, jejich prezentace na konferencích a v disertačních a diplomových pracích.

V oblasti pedagogické je cílem především zapojení studentů doktorského a magisterského studia do výzkumu probíhajícího v oblasti stochastického modelování na Katedře aplikované matematiky, obohacení jejich dosavadních znalostí, získání nových zkušeností a schopností prezentovat své výsledky na konferencích, na které budou vysíláni s podporou prostředků poskytovaných SGS.

Rozpočet projektu - uznané náklady

Návrh Skutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
61640,- 61640,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek) 46000,- 46000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 15640,- 15640,-
2. Stipendia 138000,- 156750,-
3. Materiálové náklady 0,- 0,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek 1360,- 13160,-
5. Služby 0,- 0,-
6. Cestovní náhrady 60000,- 29450,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory 29000,- 29000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory) 0,- 0,-
9. Pořízení investic 0,- 0,-
Plánované náklady 290000,-
Uznané náklady 290000,-
Celkem běžné finanční prostředky 290000,- 290000,-
Zpět na seznam