Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Aplikovaná statistika a teorie pravděpodobnosti
Kód
SP2020/46
Řešitel
Školitel řešitele projektu
prof. Ing. Radim Briš, CSc.
Období řešení projektu
01. 01. 2020 - 31. 12. 2020
Předmět výzkumu
Projekt SGS navazuje na systematický výzkum odborné skupiny "Aplikovaná pravděpodobnost a statistika" Katedry aplikované matematiky. V minulých letech byla především generována základní metodika a přístupy pro vyhodnocení a kvantifikaci jednak průmyslových rizik a také medicínských rizik a nejistotami okolo kvantifikace rizik. V roce 2019 se projekt zabýval tvůrčí vědeckou činností především v oblasti aplikované, ale i teoretické statistiky a pravděpodobnosti, zejména byla pozornost věnována výzkumu v oblasti teorie obnovy, stochastickému modelování a optimalizaci údržbových procesů (modely pro údržbu v pevných kalendářních časech), výzkumu v oblasti Bayesovy indukce (výzkum vlastností Bayesových estimátorů parametrů při různých modelech stárnutí), apod. V roce 2020 bude výzkum pokračovat, budou vyvinuty a publikovány nové údržbové modely (například model dvoufázové poruchy s plovoucími inspekčními časy, na rozdíl od dosavadních kalendářních inspekcí) se zahrnutím různých reálných procesů stárnutí, vše v kontextu s novými poznatky z teorie obnovy. Vyvinuté metody budou numericky realizovány v prostředí Matlab. V oblasti Bayesovy teorie odhadu bude pozornost zaměřena na další nové modely se směsovou hazardní funkcí s akcentem na Weibullovo rozdělení, na simulační metody na bázi MCMC (Markov Chain Monte Carlo), na porovnání klasické a Bayesovy indukce, efektivní výpočetní metody v tradiční teorii odhadu (např. implementace CE (Cross Entropy) metody při optimalizaci MLE (metoda maximální věrohodnosti)), atd. Řešitelé projektu dále budou pokračovat i v roce 2020 tvůrčí vědeckou činností v oblasti rozhodování v rizikových situacích za neurčitosti. Nejistoty, zejména v kontextu s lékařskými riziky, budou řešeny inovativními statistickými přístupy (např. metodou NPI – Nonparametric Predictive Inference, logistickou regresí, náhodnými lesy, neuronovými sítěmi, atd.) a vzájemně porovnávány. Dále se výzkumný tým bude zabývat inovovanými modely používanými v analýze přežití, aplikací těchto modelů na lékařská data, která jsme měli a i nadále budeme mít k dispozici díky spolupráci s Fakultní nemocnicí v Ostravě a nově také s UP v Olomouci. Jedná se zejména o data pocházející z kolorektálních operací prováděných roboticky, či laparoskopicky, data z oblasti spánkových poruch, apod.
Členové řešitelského týmu
RNDr. Pavel Jahoda, Ph.D.
Mgr. Bohumil Krajc, Ph.D.
Mgr. Lenka Přibylová, Ph.D.
Ing. Martina Litschmannová, Ph.D.
Ing. Jan Kracík, Ph.D.
Ing. Michal Béreš, Ph.D.
Ing. Simona Bérešová, Ph.D.
Mgr. Adéla Kondé
Ing. Petra Kozielová
Bc. Radek Vokáč
Bc. Vít Polášek
Ing. Xuan Sinh Nguyen
prof. Ing. Radim Briš, CSc.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)
Stejně jako v předchozích projektech SGS zůstávají obecné cíle projektu shodné s cíli SGS formulovanými ve směrnici Zásady studentské grantové soutěže, kde je psáno, že
cílem SGS je zvýšit a podpořit vědecko-výzkumné aktivity studentů doktorských a magisterských studijních programů ve spolupráci s akademickými pracovníky. Zvýšit kvalitu a efektivnost vědecké, technické a vzdělávací práce, rozvíjet nové, zejména interdisciplinární obory doktorského a magisterského studia a navazovat spolupráci v těchto oborech se zahraničím a podporovat publikování dosažených výsledků.

Dílčí cíle budou odpovídat konkrétním, aktuálně řešeným, problémům. Cílem projektu v oblasti teoretické a aplikační je, stejně jako u projektu SP2019/16 na který chceme navázat, obecně především vývoj nových analytických a simulačních nástrojů pro modelování rizik a dynamické spolehlivosti objektů vycházejících ze spolupracující aplikační sféry a jejich následná publikace v odborných časopisech, jejich prezentace na konferencích a v disertačních a diplomových pracích. Očekáváme zaslání k publikaci nejméně tří výsledků typu D a tří výsledků typu J s poděkováním SGS 2020 SP2020/46. Posledně jmenované se pokusíme publikovat v odborných časopisech v co nejvyšším kvartilu.

V oblasti pedagogické je cílem především zapojení studentů doktorského a magisterského studia do výzkumu probíhajícího v oblasti stochastického modelování a teorie čísel na Katedře aplikované matematiky, obohacení jejich dosavadních znalostí, získání nových zkušeností a schopností prezentovat své výsledky na konferencích, na které budou vysíláni s podporou prostředků poskytovaných SGS.

Rozpočet projektu - uznané náklady

Návrh Skutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
13400,- 13380,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek) 10000,- 10000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 3400,- 3380,-
2. Stipendia 140000,- 165000,-
3. Materiálové náklady 0,- 0,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek 18000,- 19656,-
5. Služby 3000,- 0,-
6. Cestovní náhrady 50600,- 26964,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory 25000,- 25000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory) 0,- 0,-
9. Pořízení investic 0,- 0,-
Plánované náklady 250000,-
Uznané náklady 250000,-
Celkem běžné finanční prostředky 250000,- 250000,-
Zpět na seznam