Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Vývoj adaptivních více-úrovňových metod pro 3-dimenzionální topologickou a tvarovou optimalizaci v elektromagnetismu
Kód
GP201/05/P008
Řešitel
Rok zahájení
2005
Rok ukončení
2007
Poskytovatel
Grantová agentura ČR
Kategorie
Obecná forma
Typ
Postdoktorské granty (GP)
Předmět výzkumu
Současný vývoj výpočetní techniky a metod numerické matematiky umožňuje modelování a simulaci složitých elektrotechnických zařízení. Modely jsou založeny na Maxwellových rovnicích, jejichž simulace vede na soustavy lineárních rovnic s až miliónemneznámýc h, které lze dnes na běžném počítači řešit v čase takřka přímo úměrném počtu neznámých. Algoritmy jsou založeny na více-úrovňovém rozdělení výpočetní oblasti, tzv. diskretizaci, a na jejím adaptivním zjemnění. V tomto projektu se budeme zabývatnávrhem op timálních geometrií elektrotechnických zařízení na základě minimalizace daného kritéria přes množinu přípustných hodnot návrhových parametrů. Tyto úlohy jsou obtížné, jelikož výpočet kritéria zahrnuje řešení Maxwellových rovnic. Návrhové parametry zde budou popisovat geometrii, tj. počet a strukturu jejích navzájem oddělených komponent, tzv. topologie, a tvar těchto komponent. Moderní algoritmy optimalizace se pak snaží zkrátit výpočetní čas.
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam