Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Efektivní paralelní implementace metod hraničních prvků
Kód
7AMB17AT028
Řešitel
Rok zahájení
2017
Rok ukončení
2018
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
Obecná forma
Typ
7A: Šestý rámcový program Evropského společenství pro výzkum, technický rozvoj a demonstrační činnosti
Předmět výzkumu
V rámci projektu bude vyvinuta nová metoda rozložení oblastí založená na párování mezi metodami FETI a BETI s využitím nesymetrické numerické realizace Steklov-Poincarého operátoru. Tento cíl bude implementačně řešen vytvořením rozhraní mezi knihovnou BEM4I a ESPRESO. Dalším z cílů je vytvoření efektivního paralelního řešiče prostoro-časových integrálních rovnic pro rovnici vedení tepla. Dílčí úkoly zahrnují jeho paralelizaci ve sdílené paměti pomocí OpenMP a v distribuované paměti pomocí MPI. Dále bude v rámci projektu vyvinuta vysoce paralelní implementace metody hraničních prvků pro Helmholtzovu rovnici. Sestavení systémových matic bude vektorizováno pomoci SIMD instrukčních sad, paralelizováno pomocí OpenMP a submatice budou distribuovány mezi výpočetní uzly pomocí MPI. Jedním z cílů bude navíc studium možného využití vyvíjeného software v dalších aplikacích. Mezi ně zahrnujeme FEM/BEM párování v inverzních úlohách v kontextu problémů popsaných Helmholtzovou rovnicí, tvarovou optimalizaci a rozšíření paralelní prostoro-časové metody na vlnovou rovnici a neceločíselné derivace. Neméně důležitým cílem je položení základů pro budoucí spolupráci mezi zúčastněnými stranami v oblasti rychlých paralelních metod hraničních prvků a souvisejících aplikací. V průběhu projektu budou pořádány přednášky, které umožní vzájemnou výměnu znalostí a prezentaci aktuálního stavu projektu, což prohloubí další spolupráci. Jedním z cílů bude také spolupráce na přípravách dalších společných projektů (např. v rámci programu Horizon 2020 či bilaterálních projektů GAČR/FWF).
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam