Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Slavnostní otevření laboratoře pro virtuální a rozšířenou realitu

Slavnostní otevření laboratoře pro virtuální a rozšířenou realitu
Laboratoře EB307 o technologie virtuální a rozšířené reality.

Dne 7.6.2023 byla studentům a veřejnosti nově zpřístupněna Laboratoř EB307 po doplnění o technologie virtuální a rozšířené reality. Laboratoř je prvním prostorem na VŠB-TUO, který umožňuje skupinám studentů základní seznámení s předmětnou problematikou, průchod virtuálními prostory, vzájemnou komunikaci a interakci ve virtuálním prostoru, její využití ke studiu i případně okrajově souvisejících předmětů a další přípravu a vývoj podkladů pro budoucí aplikace.

Technologie byla naplánována a pořízena v souvislosti a pro podporu řešení projektu „Vzdělávání personálu rozvíjející nízkouhlíkovou ekonomiku v pohraničí II“ podpořeného z Evropského Programu Interreg V-A Česká republika-Polsko. Projekt je zaměřen na inovativní přístup a metody ve vzdělávání studentů a veřejnosti v oblastech dopravy, stavebnictví a turismu. Zahraničním partnerem je Akademia WSB z Polska. Na řešení se podílejí pracovníci fakulty elektrotechniky a informatiky, stavební fakulty, fakulty strojní, fakulty hornicko-geologické a experti z příhraničního regionu MSK.

Oficiální otevření technologie pro využití studenty a veřejností bylo zahájeno úvodním slovem hlavního řešitele Projektu doc. Ing. Bohumila Horáka, Ph.D., který popsal rozsah technologického doplnění a směry využití v Projektu a dalšího možného využití pro výukové, vývojové a výzkumné účely.

Za vedení vysoké školy, se slova ujala prorektorka pro vědu a výzkum VŠB-TUO prof. Mgr. Jana Kukutschová, Ph.D., která ve svém projevu zdůraznila faktor mezifakultní a meziuniverzitní spolupráce. Prof. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D., vedoucí Katedry kybernetiky a biomedicínského inženýrství, která laboratoř EB307 spravuje, zmínil podporu a využití technologií odbornými skupinami katedry.

Oficiálního zahájení provozu technologií se zúčastnili hosté z Polska, spolupracujících univerzitních pracovišť z Ostravy a Olomouce, spolupracujících pracovišť VŠB-TUO a středních škol. Program byl doplněn krátkými úvody do problematiky demonstrující využití standardně dostupných aplikačních nástrojů Autodesk ve výukovém předmětu Základy konstrukčních technologií v elektronice prezentovaný Ing. Davidem Valou, Ph.D., do problematiky demonstrační aplikace nakládání s odpady řešené jako projekt se studenty HGF pod vedením Ing. Filipa Beneše, Ph.D. a do problematiky virtuálního prostoru a propojení výukového obsahu do virtuální reality spolupracující společností RenderWaves. Diskuse o možné spolupráci a využití technologií předcházela workshopu organizovanému pro studenty VŠB-TUO, Akademie WSB a spolupracujících středních škol.  Workshopu se účastnili i kolegové z Ostravské univerzity, UP Olomouc, Slezské univerzity v Katowicích. Na workshopu byla problematika účastníkům prezentována mnohem důkladněji, byli detailně seznámeni jak s instalovanými technologiemi, tak metodami a postupy pro rychlý vstup a využití aplikací virtuální a rozšířené reality.

Závěr dne oficiálního zahájení provozu technologií virtuální a rozšířené reality byl zakončen diskusí k přípravě a zapojení stávajícího řešitelského týmu Projektu do budoucího mezinárodního projektu Horizon.

Vloženo: 8. 6. 2023
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 450 - Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství
Zpět