Evropská unie

Kód Řešitel Název projektu
686782 - PACMAN Sojka Eduard doc. Dr. Ing. Prognostics And Computer Aided Maintenance — PACMAN

Grantová agentura ČR

Kód Řešitel Název projektu
GA18-23891S Duží Marie prof. RNDr., CSc. Hyperintensionální usuzování nad texty přirozeného jazyka
GA17-03037S Augustynek Martin doc. Ing., Ph.D. Hodnocení investic do vývoje zdravotních prostředků
GA17-22615S Lukáš Dalibor doc. Ing., Ph.D. Využití časové reverzace ultrazvukových signálů v nedestruktivním hodnocení materiálů a konstrukcí

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Kód Řešitel Název projektu
FV40132 Pieš Martin Ing., Ph.D. Vývoj autonomního ostrovního systému pro obousměrnou komunikaci s bezdrátovými uzly sítě
FV40111 Bernat Petr Ing., Ph.D. Inteligentní čerpací jednotka s telemetrií
CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_084/0010310 Kudělka Miloš doc. Mgr., Ph.D. HemaSeqDx Diagnostická souprava pro hematoonkologii
CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_084/0009815 Vozňák Miroslav prof. Ing., Ph.D. Vývoj pokročilých průmyslových senzorů a rozšíření portfolia IoT služeb
FV20519 Hájovský Radovan Ing., Ph.D. Vývoj MEMS pro monitoring nestability zemních těles
FV20581 Vašinek Vladimír prof. RNDr., CSc. Zařízení pro měření a zpracování biosignálů s využitím optovláknových senzorů
EG15_019/0004315 Koziorek Jiří doc. Ing., Ph.D. Modulární systém řízení dynamických pohonů vysoké bezpečnosti
EG15_019/0004694 Hájovský Radovan Ing., Ph.D. Výzkum a vývoj progresivních systémů včasného varování dosažených kritických stavů ohrožujících bezpečnost a stabilitu objektů, včetně řešení sanačních opatření na eliminaci vzniklého nebezpečí.
EG15_019/0004955 Macháček Zdeněk Ing., Ph.D. Získávání energie z média nebo prostředí bez napájení bateriemi při měření energetických médií pro metrologické použití v síti Smart Grid
FV10396 Vašinek Vladimír prof. RNDr., CSc. SIDAS - Systém inteligentní detekce a signalizace kolizních stavů pro zvýšení traťové bezpečnosti
FV10422 Koziorek Jiří doc. Ing., Ph.D. Výzkum a vývoj optických a vláknově optických senzorů teploty pro automobilové aplikace
FV10706 Hájovský Radovan Ing., Ph.D. Výzkum a vývoj inteligentní sítě senzorů pro monitorování bezpečnosti záchytných sítí a bariér pro potřeby geotechniky.

Ministerstvo vnitra

Kód Řešitel Název projektu
VI20192022171 Alexa Petr Doc. Dr.RNDr. Využití radiačních metod pro detekci a identifikaci CBRNE materiálů
VI2VS/444 Vašinek Vladimír prof. RNDr., CSc. Inteligentní technické textilie pro zvýšení bezpečnosti kritických infrastruktur
VI2VS/491 Vozňák Miroslav prof. Ing., Ph.D. Zabezpečená brána pro Internet věcí (SIoT)
VI20172019071 Sokanský Karel prof. Ing., CSc. Analýza viditelnosti účastníků silničního provozu za účelem zvýšení jejich bezpečnosti za soumraku a v noci
VI20152020008 Vašinek Vladimír prof. RNDr., CSc. Komplexní bezpečnost kritických infrastruktur a objektů řešená optovláknovými senzory s užitím moderních informačních systémů

Technologická agentura

Kód Řešitel Název projektu
TH04010188 Ličev Lačezar prof. Ing., CSc., prof.h.c. OrthoSoft - Počítačové 3D plánování operací v ortopedii a onkologické ortopedii
TH04010428 Kraut Radim Ing., Ph.D. Výzkum možností robotizace technologie kompletace kovových výrobků s pryží
TK02020050 Slanina Zdeněk Ing., Ph.D. Robotický transportní a fixační monoblok s automatizovaným procesem bezpečného transportu úložných obalových souborů s vyhořelým jaderným palivem v prostorách hlubinného úložiště
TL02000050 Šaloun Petr doc. RNDr., Ph.D. Výzkum a vývoj podpůrných sítí a informačních systémů pro neformální pečující o osoby po cévních mozkových příhodách
TL02000313 Augustynek Martin doc. Ing., Ph.D. Chytrý neuro-rehabilitační systém pro pacienty se získaným poškozením mozku v časných stádiích léčby
TN01000024 Snášel Václav prof. RNDr., CSc. Národnı́ centrum kompetence - Kybernetika a umělá inteligence
TH03030023 Zelinka Ivan prof. Ing., Ph.D. Systém automatizovaného monitorování a modelování znečištění podzemních vod z nebodových průmyslových zdrojů (SAMMWAP)
TK01020162 Vašinek Vladimír prof. RNDr., CSc. Vývoj metody zrychleného stárnutí pasivních fotonických komponent se zaměřením na provozy se zvýšeným výskytem ionizujícího záření.
TK01020178 Vašinek Vladimír prof. RNDr., CSc. Vývoj a testování hybridních kabelů, hermetických kabelových průchodek a modulů pro jadernou energetiku
TL01000302 Penhaker Marek prof. Ing., Ph.D. Vývoj zdravotních prostředků jako efektivní investice pro veřejné i soukromé subjekty
TL01000335 Platoš Jan doc. Ing., Ph.D. Využití epidemiologických dat výzkumné společenskovědní studie zdravého životního stylu (HBSC) pro aplikační sféru
TH03010468 Augustynek Martin doc. Ing., Ph.D. Integrovaný aktivní monitorovací systém pro pacienty s externími kardiostimulátory
TF04000049 Bilík Petr doc. Ing., Ph.D. Chytrý přidržovací kolík pro lisy plošného tváření plechů 4.0
TH03010424 Černý Martin doc. Ing., Ph.D. Vývoj zařízení pro vzdálené ověření správné funkce externích kardiostimulátorů
TE02000103 Palacký Petr doc. Ing., Ph.D. Centrum inteligentních pohonů a pokročilého řízení strojů CIDAM
TE01020197 Černohorský Jindřich doc. RNDr., CSc. Centrum aplikované kybernetiky 3