Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Kdy je vyžadováno schválení Etickou komisí FEI (EK FEI):

  • Schválení etickou komisí je vyžadováno ze zákona – v ČR platí pouze pro výzkumné projekty v oblasti biomedicíny.
  • Jedná se o projekt, v němž jsou využívány biomedicínské metodické přístupy (např. magnetická rezonance, odběr krve nebo dalšího biologického materiálu, měření biologických parametrů) pro výzkum v jiné vědní oblasti (např. výzkum v oblasti psychologie nebo sportovních studií).
  • Schválení etickou komisí vyžaduje poskytovatel dotace (např. grantová agentura) nebo redakce odborného časopisu.

Dle oborových etických standardů se doporučuje schválení EK FEI i v následujících případech:

  • Předmětem výzkumu jsou děti, zranitelné skupiny, participanti s omezenou schopností dát souhlas nebo participanti v závislém postavení.
  • Projekty z oblasti psychologie, zejména v případě zastřeného výzkumu (při výzkumu je používána tzv. cover story).
  • Pokud jsou v rámci výzkumu zpracovávány osobní údaje zvláštní kategorie (dříve citlivé osobní údaje) - tj. vypovídající o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, genetické údaje, biometrické údaje za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby a údaje o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby.

V případě, že výzkum probíhá na datech, která byla získána od externího subjektu, je nutné uzavřít s daným subjektem Smlouvu o sdílení dat. V případě potřeby poskytnutí ukázky Smlouvy o sdílení dat kontaktujte EK FEI na .

Zjednodušený postup v rozhodování o tom, jaké dokumenty potřebujete před zahájením výzkumu/kvalifikační práce, v níž budete pracovat s daty měřenými na lidech ukazuje následující schéma.

  EK_FEI_schema

V případě projektů a disertačních prací je žadatelem řešitel projektu (resp. doktorand). V případě bakalářských a diplomových prací žádost na EK FEI předkládá student prostřednictvím svého vedoucího práce, který tímto podáním vyjadřuje souhlas se záměrem realizovat biomedicínský výzkum studenta.

Další informace naleznete v Řádu EK FEI.

Zápisy

2024

2023

Stanoviska

2024

2023