Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

SGS - Studentská grantová soutěž od roku 2014

Kritéria hodnocení projektů zůstavají stejná jako v roce 2012 a 2013, od roku 2014 platí následující pravidla:

 • Nejméně 20% z celkových nákladů projektu tvoří stipendia.
 • Mezi jednotlivými položkami lze přesouvat částky do výše 30% (kde základem jsou celkové náklady projektu), pokud tím nedojde k porušení zásad SGS, bez nutnosti žádat o povolení oborovou komisi. Všechny změny budou vysvětleny v závěrečné zprávě.
 • Není možné měnit navržené osobní náklady (s výjimkou navýšení stipendií). Pouze ve výjimečných případech je možné zažádat o změnu oborovou komisi.
 • Odměny pro zaměstnance jsou povoleny pouze do výše 10tis.Kč na akademického pracovníka do 40let.
 • Doplňkové (režijní) náklady tvoří 10% poskytnuté podpory. Např. pokud celkové náklady jsou 700tis.Kč, pak režie jsou 70tis.Kč.
 • Jednotlivé položky rozpočtu musí být v Evidenci projektů zdůvodněny.
 • Pokud bude výsledek evidován na projekt SGS v RIV, musí být v článku uvedena dedikace.
 • Dále bude možné vypisovat pozice postdoců:
  • Zaměstnanecký poměr může trvat maximálně od března daného roku do ledna roku následujícího (tedy 11 měsíců).
  • Maximální výše mzdy je stanovena na 26tis.Kč hrubého měsíčně. Z projektu musí být placeno i sociální a zdravotní pojištění.
  • Maximální doba od získání Ph.D. musí být u kandidáta na postdoc 5 let (ke dni uzávěrky podávání projektů).
  • Vzhledem k termínu řešení projektů, bude postdoc placen za měsíce prosinec případně leden fakultou, ve zbývajících měsících z projektu SGS (pokud bude v projektu navržena doba trvání postdoc pozice 11 případně 10 měsíců).
  • Pokud je v rámci projektu podán návrh na postdoc pozici, musí být součástí přihlášky i jednostránkový životopis uchazeče ukazující vynikající výsledky ve vědě a výzkumu.

Všechna omezení uvedená v dokumentu Zásady studentské grantové soutěže, viz https://innet.vsb.cz/cs/veda-a-vyzkum/studentska-grantova-soutez/, zůstávají v platnosti.

Návrh projektu je možné podat pouze elektronicky v Evidenci projektů, až konečné verze schválených projektů musí být dodány vytištěné a podepsané na oddělení podpory projektů FEI.

Termín podávání projektů: 1.11.-20.12.

Aktualizace: 13.3.2020

 

SGS - Studentská grantová soutěž 2013

Kritéria hodnocení projektů zůstavají stejná jako v roce 2012. V SGS 2013 bude možné vypisovat pozice postdoců. Platí následující pravidla:

 • Zaměstnanecký poměr může trvat maximálně od března daného roku do ledna roku následujícího (tedy 11 měsíců).
 • Maximální výše mzdy je stanovena na 26tis.Kč hrubého měsíčně. Z projektu musí být placeno i sociální a zdravotní pojištění.
 • Maximální doba od získání Ph.D. musí být u kandidáta na postdoc 5 let (ke dni uzávěrky podávání projektů).
 • Vzhledem k termínu řešení projektů, bude postdoc placen za měsíce prosinec případně leden fakultou, ve zbývajících měsících z projektu SGS (pokud bude v projektu navržena doba trvání postdoc pozice 11 případně 10 měsíců).
 • Pokud je v rámci projektu podán návrh na postdoc pozici, musí být součástí přihlášky i jednostránkový životopis uchazeče ukazující vynikající výsledky ve vědě a výzkumu.
 • Všechna omezení uvedená v dokumentu Zásady studentské grantové soutěže, viz https://innet.vsb.cz/cs/veda-a-vyzkum/studentska-grantova-soutez/, zůstávají v platnosti.

Termín podávání projektů: 1.11.-20.12.2012

 

SGS - Studentská grantová soutěž 2012

Oborové komise fakulty stanovila kritéria hodnocení projektů:

 • Kvality předloženého projektu.
 • Počtu bodů řešitelského týmu v RIV 2011 (tedy za roky 2006-2010).
 • Podílu pracovníků s podstatným výkonem v RIV 2011 na řešení projektu.
 • Poměru cena/výkon projektu, kde cena je tvořena náklady projektu, výkon je součet bodů klíčových osob řešitelského týmu v RIV 2011.
 • Výkonu ve VaV řešitelského týmu v roce 2011.
 • Pokud bude akademický pracovník či student v týmech více projektů, musí explicitně napsat rozdělení svého počtu bodů v RIV 2011 na jednotlivých projektech.
 • Komise podporuje vznik mezioborových projektů.

Poznámky:

 • Ostatní požadavky jsou uvedeny v dokumentu Zásady studentské grantové soutěže, viz https://innet.vsb.cz/cs/veda-a-vyzkum/studentska-grantova-soutez/
 • Předkládaný projekt musí explicitně obsahovat vyjádření k jednotlivým bodům hodnocení.
 • Snahou oborové komise bude zachovat rozdělení financí mezi katedry, tak jak přispěly k výkonu fakulty.
 • Snahou oborové komise bude zachovat určitou míru solidarity mezi katedrami a oběma částmi fakulty (elektrotechnika; informační a komunikační technologie).
 • Spolupříjemcem projektu může být i komerční firma, její podíl na financování projektu musí být adekvátní.
 • V případě většího objemu rozdělovaných finančních prostředků, bude oborová komise přijímat i malý počet perspektivních projektů týmů, které aktuálně nemají větší vědecký výkon. Jedná se tedy o obdobu divokých karet ze sportovních turnajů.
 • Představu o počtu bodů v RIV 2011 si můžete udělat zde:   http://www.isvav.cz/h11/prepareResultForm.do
  po zadání příjmení a organizace 'Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Fakulta elektrotechniky a informatiky' jako předkladatele výsledku.
 • Termín podávání projektů: 1.11.-20.12.2011