Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Oborová komise stanovila tato pravidla pro SGS 2013-2017 (i nadále platí směrnice Zásady studentské grantové soutěže, viz https://innet.vsb.cz/cs/veda-a-vyzkum/studentska-grantova-soutez/)

  • Nejméně 20% z celkových nákladů projektu tvoří stipendia.
  • Mezi jednotlivými položkami lze přesouvat částky do výše 30% (kde základem jsou celkové náklady projektu), pokud tím nedojde k porušení zásad SGS, bez nutnosti žádat o povolení oborovou komisi. Všechny změny budou vysvětleny v závěrečné zprávě.
  • Není možné měnit navržené osobní náklady (s výjimkou navýšení stipendií). Pouze ve výjimečných případech je možné zažádat o změnu oborovou komisi.
  • Odměny pro zaměstnance jsou povoleny pouze do výše 10tis.Kč na akademického pracovníka do 40let. Toto omezení se nevztahuje na pozici postdoc, pokud byla v projektu vypsána.
  • Doplňkové (režijní) náklady tvoří 10% poskytnuté podpory. Např. pokud celkové náklady jsou 700tis.Kč, pak režie jsou 70tis.Kč.
  • Jednotlivé položky rozpočtu musí být v Evidenci projektů zdůvodněny.
  • Pokud bude výsledek v SGS evidován na projekt SGS v RIV, musí být v článku uvedena dedikace např.: Work is partially supported by Grant of SGS No. SP2013/42, VŠB - Technical University of Ostrava, Czech Republic.