Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Volby do AS FEI VŠB-TUO na funkční období 2023 - 2026

Akademický senát fakulty je vedle děkana, vědecké rady a disciplinární komise fakulty jedním ze samosprávných akademických orgánů fakulty. Akademický senát Fakulty elektrotechniky a informatiky se skládá z akademické komory, kterou tvoří akademičtí pracovníci fakulty a ze studentské komory, kterou tvoří studenti všech studijních programů. Členy senátu volí ze svých řad členové akademické obce fakulty. Akademickou obec fakulty tvoří akademičtí pracovníci působící na této fakultě a studenti zapsaní na této fakultě. Funkční období senátu je tříleté.

Členství v senátu je neslučitelné s funkcí rektora, prorektorů, děkana, proděkanů a vedoucích kateder.

Senát se v souladu s vysokoškolským zákonem například

  • schvaluje návrh vnitřních předpisů fakulty,
  • schvaluje rozdělení finančních prostředků fakulty předložené děkanem a kontroluje jejich využívání,
  • schvaluje podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních programech uskutečňovaných na fakultě,
  • schvaluje dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké, výzkumné a vývojové činnosti fakulty vypracovaný v souladu s dlouhodobým záměrem vysoké školy po projednání ve vědecké radě fakulty,
  • vyjadřuje se k návrhům studijních programů uskutečňovaných na fakultě,
  • usnáší o návrhu na jmenování děkana, popřípadě navrhuje jeho odvolání z funkce.

Studentská komora akademického senátu především hájí požadavky, připomínky a návrhy studentů a zlepšuje tak kvalitu výuky na fakultě.

Předběžný plán termínů jednání Akademického senátu FEI VŠB-TUO na akademický rok 2023/2024 je: 14.11., 5.12. v roce 2023 a 9.1., 13.2., 5.3., 16.4., 7.5., 11.6. v roce 2024.

Předsednictvo AS FEI VŠB-TUO

doc. Mgr. Petr Kovář, Ph.D.

předseda akademického senátu fakulty

Ing. Radoslav Fasuga, Ph.D.

místopředseda akademického senátu fakulty

Tobias Janča

předseda studentské komory akademického senátu fakulty

místopředseda akademického senátu fakulty

Ing. Markéta Vašinková

tajemnice akademického senátu fakulty

Zaměstnanecká komora AS FEI VŠB-TUO

Katedra Osoba E-mail Telefon
Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství (450) prof. Ing. Petr Bilík, Ph.D. +420 597 325 955
Katedra informatiky (460) Ing. Radoslav Fasuga, Ph.D. +420 597 325 892
Katedra informatiky (460) Ing. Jan Gaura, Ph.D. +420 597 325 866
Katedra aplikované elektroniky (430) Ing. Tomáš Klein, Ph.D. +420 597 326 008
Katedra aplikované matematiky (470) doc. Mgr. Petr Kovář, Ph.D. +420 597 325 972
Katedra aplikované elektroniky (430) doc. Ing. Martin Kuchař, Ph.D. +420 597 325 834
Katedra telekomunikační techniky (440) doc. Ing. Jan Nedoma, Ph.D. +420 597 326 056
Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství (450) Ing.  Radana Vilímková Kahánková, Ph.D. +420 597 325 991
E-mail: as.fei@vsb.cz

Studentská komora AS FEI VŠB-TUO

Osoba E-mail
Ing. Martin Dratnal
Ing. Lukáš Hlavatý
Jan Hlisnikovský
Tobias Janča
Ing. Markéta Vašinková
E-mail: sk_as.fei@vsb.cz,