Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Absolventi navazujícího magisterského studia mají všechny potřebné znalosti a dovednosti pro uplatnění v praxi, případně pro další vzdělání.

O navazujícím magisterském studiu

  • Všechny potřebné znalosti a dovednosti pro uplatnění v praxi, případně pro další vzdělání.
  • Absolventi navazujícího magisterského studijního programu získávají akademický titul inženýr (Ing.).
  • Navazující magisterské studium trvá 2 roky.
  • Dle zvoleného programu je studium možno studovat v prezenční nebo kombinované formě.

Navazující magisterské programy

Aplikovaná elektronika

Aplikovaná elektronika

Magisterský studijní program Aplikovaná elektronika je zaměřen na samostatnou tvůrčí činnost v dílčích oblastech elektrotechniky, mezi které patří průmyslová elektronika, výkonová elektronika a elektrické pohony. Studium je proto zaměřeno na prohloubení teoretického základu elektrotechnických oborů a dále na detailnější seznámení s moderními poznatky v užším zaměření, na které navazuje téma diplomové práce. Magisterské studium umožňuje studentům navázat na příbuzné bakalářské studijní obory,...

Laboratoř interferometrie

Aplikovaná fyzika

Aplikovaná fyzika na VŠB - TU Ostrava nabízí nejen široké teoretické znalosti v oblasti fyziky, ale hlavně praktické zapojení do práce ve firmách. Součástí studijních plánů jsou praxe ve firmách svázaných s vědeckovýzkumnými zaměřeními klíčových odborníků Katedry fyziky FEI VŠB - TU Ostrava. Na problematiku těchto firem jsou také navázána témata kvalifikačních prací. Experimentální část kvalifikační (diplomové magisterské) práce tak studenti řeší přímo v příslušné firmě, která má zájem na tom,...

Automobilové elektronické syst

Automobilové elektronické systémy

Na základě požadavků odborné praxe z oblasti automobilového průmyslu, především na úroveň a rozsah znalostí, je cílem tohoto oboru stabilně vychovávat absolventy se znalostí pokročilých hardwarových struktur a softwarových řešení automobilových elektronických systémů. Silné požadavky jsou také na znalosti specifických softwarových prostředků, využívaných při vývoji těchto systémů. Odborné předměty jsou tak koncipovány s ohledem na nezbytné znalosti a požadavky odborné praxe. Výuka je...

Logo BME

Biomedicínské inženýrství

Magisterský studijní program Biomedicínské inženýrství je dvouletý studijní program, který je akreditován současně na ministerstva školství a také na ministerstvu zdravotnictví. Absolventi se po úspěšném absolvování stávají elektrotechnickým inženýrem a také zdravotnickým nelékařský pracovníkem.
Studijní program zahrnuje vzdělání inženýrské a medicínské. Zájemci se mohou hlásit jak z bakalářských programů biomedicínská technika a také i z jiných elektrotechnických nebo zdravotnických...

Elektroenergetika

Elektroenergetika

Cílem studia dvouletého magisterského programu Elektroenergetika je vychovat inženýra se širokým základem znalostí jak teorie, tak praktických aplikací z oblasti celé elektroenergetiky, s možností dále rozvíjet získané znalosti v doktorském studiu. Absolventi oboru jsou schopni řešit jak provozní technické tak i výzkumné problémy v oblasti výroby, přenosu, rozvodu a užití elektrické energie včetně zaměření na elektrické stroje a přístroje. Vazba na energetické společnosti a průmyslové partnery...

Informační a komunikační bezpečnost

Informační a komunikační bezpečnost

Tento magisterský stupeň studia si klade za cíl vychovat experty na počítačovou bezpečnost s uplatněním jak ve státní, tak soukromé sféře. Studenti se seznámí se strukturou a funkcionalitou počítačových virů, moderními technikami hackerů a způsobu obrany proti nim, bude umět zabezpečit moderní výpočetní systémy či provádět školení zaměstnanců o základních principech bezpečného chování v kybernetickém prostoru. Studenti se seznámí nejen s problematikou bezpečnosti u klasických výpočetních...

Informatika

Informatika

Studijní program Informatika je logickým pokračováním bakalářského programu stejného zaměření. Studenti mají možnost specializovat se na některou z definovaných oblastí informatiky. Oblasti, kterým se studenti mohou věnovat, zahrnují strojové učení, hluboké učení, analýzy sociálních sítí, strojové vidění, paralelní programování, vývoj softwarových systémů, teoretickou informatiku počítačové sítě a systémy, biologicky inspirované algoritmy a mnoho dalších. Poměr praktických a teoretických...

KIT

Komunikační a informační technologie

Absolvent dvouletého studijního programu Komunikační a informační technologie (KIT) rozvíjí dovednosti a znalosti v zaměřeních Komunikační sítě, Mobilní a rádiové komunikace (MaRK) a Optické komunikace a senzory (OKaS). Vyniká širokými teoretickými a praktickými znalostmi v oblastech výše uvedených zaměření, které dokáže uplatnit jak na technických, tak na řídících pozicích.

Projektování elektrických systémů a technologií

Projektování elektrických systémů a technologií

Tento unikátní v ČR, SR, ale i v EU jediný magisterský studijní program byl koncipován v úzké spolupráci s praxí a požadavky na znalého a široce odborně vzdělaného a kreativního absolventa. Jeho znalosti a dovednosti mu umožní bez problémů nastoupit k výkonu povolání, případně pokračovat vdoktorské SP.

RID

Řídicí a informační systémy

Navazující magisterský studijní program Řídicí a informační systémy poskytuje absolventům vzdělání, které je nezbytné pro zajištění dnes tolik žádané automatizace, digitalizace výroby a robotizace ve firmách v průmyslu i dalších oblastech lidské činnosti. Digitalizace průmyslu je klíčový trend, na který jsou absolventi programu dobře připraveni. Získávají komplexní odborné znalosti a praktickou zkušenost pro uplatnění v celé řadě těchto firem, a to jak inženýrských, které se vyvíjejí a dodávají...

Miniatura

Výpočetní a aplikovaná matematika

Navazující magisterský program se dělí na dvě specializace a je určen pro absolventy technických i přírodovědných programů. Absolventi specializace Aplikovaná matematika jsou schopni díky znalosti vztahů a souvislostí mezi jednotlivými odvětvími matematiky (především numerické analýzy, statistiky a diskrétní matematiky) nacházet u praktických problémů jejich matematickou strukturu a na jejím základě vytvářet a následně řešit příslušné matematické modely. Absolventi specializace Výpočetní metody...