Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Aplikace osobních diagnostických p?ístroj? pro slabozraké ?i nevidomé
Kód
FRVS2005/1307
Předmět výzkumu
V sou?asné dob? se pou?ívá mnoho osobních diagnostických p?ístroj? pro pou?ití v domácím prost?edí nap?. m??ení krevního cukru, tlaku, cholesterolu, tuku a pop?ípad? ketolátek, dále m??ení tepu apod. Tato za?ízení obvykle udávají výsledky m??ení na zobrazovací jednotce (displeji) vlastního p?ístroje. Mnohé osobní diagnostické p?ístroje zejména glukometry ( m??ení krevního cukru) a tonometry (m??ení krevního tlaku) obsahují rozhraní pro p?ipojení osobního po?íta?e. P?es dané rozhraní je mo?no získávat více statistických údaj?, které hlavn? slou?í pro o?et?ujícího specialistu k posouzení pr?b?hu lé?ení za del?í období a ke stanovení dal?ích lé?ebných postup?. Pou?ití osobního po?íta?e je podmín?no instalací speciálního programového vybavení, které je velmi nákladné. Pro slabozraké ?i nevidomé osoby je ?tení aktuálních údaj? zobrazených na displeji osobních diagnostických p?ístroj? nedostupné. Nevidomý musí mít v?dy p?i m??ení pomoc dal?í osoby. Projekt umo?ní slabozrakým ?i nevidomým pou?ívání osobních diagnostických p?ístroj? bez pomoci jiné osoby. Zárove? roz?i?uje tuto mo?nost pro r?zné p?ístroje analyzující nejen cukr v krvi, ale i tlak krve, stav cholesterolu a ketolátek.
Rok zahájení
2005
Rok ukončení
2005
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Řešitel
Zpět na seznam