Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Studium chování magnetických systémů užitím metod vektorové magnetometrie
Kód
FRVS2005/1505
Předmět výzkumu
Magnetooptika je rychle se rozvíjející vědní disciplína zejména díky svým aplikacím při záznamu a čtení informací. Kromě toho jsou magneto-optické jevy (nejčastěji Kerrův jev) rovněž využívány pro studium chování systémů jako jsou tenké a ultra-tenké magnetické vrstvy, amorfní pásky, dráty nebo vícevrstevné magnetické struktury. V současné době jsou magneto-optické metody vektorové magnetometrie často užívány především díky své dostatečné citlivosti . Díky malé hloubce vniku světla v kovech jsou také vhodné pro zkoumání povrchových jevů, kde jsou cílem zájmu většinou jevy obří magnetoimpedance (GMI) a magnetorezistance (GMR). Samotný projekt bude zaměřen na systematické, teoretické a experimentální zkoumání měkkých žíhaných amorfních pásků Co66Fe4B15Si15 připravených vakuovými technologiemi. Tyto pásky při vložení do magnetického pole vykazují silný magnetoimpedanční efekt a jsou dnes používány v oblasti magnetických senzorů. K dispozici budou vzorky nežíhané, žíhané při různých velikostech magnetického pole i mechanicky leštěné a následně žíhané vzorky. Proto budeme schopni porovnat vliv mechanického leštění a žíhání při odlišných hodnotách magnetického pole na naměřené magnetizační křivky, z čehož budeme moci usoudit na vlastnosti a praktickou aplikovatelnost jednotlivých typů pásků. Součástí projektu bude také studování dnes méně sledovaných vlastností, jako např. vlivu mechanických deformací na magnetické chování zkoumaných vzorků.
Rok zahájení
2005
Rok ukončení
2005
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Řešitel
Zpět na seznam