Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Integrace zdravotně handicapovaných studentů do studia na VŠB-TU Ostrava
Kód
ROZP2008/CSM20
Předmět výzkumu
Systematická péče o zdravotně handicapované a znevýhodněné studenty má na VŠB-TU v Ostravě dlouhou tradici. Po skončení civilní služby začala jednotlivá pracoviště budovat střediska poskytující asistenční a poradenskou činnost zdravotně handicapovaným studentům. Příkladem tohoto přístupu může být zřízení nového pracovního místa na Fakultě elektrotechniky a informatiky - FEI díky financování z rozvojového projektu před třemi lety. Činnost koordinátorky působící na tomto místě je věnována zejména poskytování asistenčních a poradenských služeb umožňujících integraci zdravotně handicapovaných studentů do studia na FEI. Systematičnost v poskytování asistenčních a poradenských služeb se fakultě zúročuje v nárůstu počtu handicapovaných studentů ( v současné době se jedná o 14 studentů) a v nárůstu úspěšnosti jejich studia. Základním principem v práci koordinátorky studia zdravotně handicapovaných studentů na FEI je jejich integrace do standardních studijních skupin a poskytnutí individuální asistenční a poradenské služby. Pomocí finančních prostředků z rozvojových programů systematicky eliminujeme rovněž bariéry, které znemožňují plnohodnotné studium zdravotně handicapovaným studentům. Postupně se činnost tohoto střediska propojovala s dalšími centry poskytujícími obdobné služby na jiných útvarech univerzity. Vloni a letos v rámci společného rozvojového projektu zastřešujícího služby zdravotně handicapovaným a znevýhodněným studentům na FEI a katedře jazyků byla rozšířena působnost poskytovaných služeb na výuku němčiny – na katedře jazyků byly zpracovány speciální studijní podklady pro studenty se zdravotním handicapem (dyslexie, dysgrafie). V příštím roce by mělo dojít k dalšímu kvalitativnímu posunu tím, že v rámci předkládaného společného rozvojového projektu bude propojena i činnost Centra pro handicapované studenty Slunečnice působícího na Ekonomické fakultě VŠB-TU v Ostravě. Stávající pracoviště na FEI budou pokračovat v poskytovaných službách zdravotně handicapovaným studentům. Na katedře jazyků budou využity zkušenosti z letošního roku pro přípravu speciálních studijních materiálů pro výuku angličtiny. Tímto způsobem bude zajištěna služba studijních osobních asistentů, tvorba elektronických studijních materiálů přizpůsobených specifickým potřebám handicapovaných, zajištění poradenské činnosti a kontaktu studenta s pedagogy již na třech velkých útvarech univerzity. Pozornost bude věnována propagaci těchto služeb, jakožto i osvětě mezi veřejností. Projekt dále přispěje k rozvoji spolupráce partnerských univerzit a dalších pracovišť regionu. Pilotně bude v rámci projektu řešena problematika specifické skupiny seniorů. Rovněž pilotně proběhne ověření výměnných pobytů studentů mezi partnerskými vysokými školami. Dále bude testována v pilotní realizaci pracovní pozice handicapovaného pracovníka v Centru Slunečnice. Projekt zejména ve svých položkách pilotního ověřování nových postupů vytváří výstupy využitelné dalšími vysokými školami a jinými organizacemi.
Rok zahájení
2008
Rok ukončení
2008
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
Obecná forma
Typ
Rozvojové projekty MŠMT
Řešitel
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam