Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Řízení technologických soustav s OAZE 2022
Kód
SP2022/19
Řešitel
Období řešení projektu
01. 01. 2022 - 31. 12. 2022
Předmět výzkumu
Vývoj technologií, globalizace a další aspekty rozvoje společnosti způsobují rozvoj a využívání alternativních a obnovitelných zdrojů energií ve všech oblastech lidské činnosti. Současné nasazení OAZE je v současnosti často jen dílčí a nezahrnuje plně komplexní aspekty potřeb života člověka. Předmětem výzkumu je návrh, popis, sestavení, měření a řízení soustav s OAZE směřujících k cílené integraci funkčních vlastností jednotlivých prvků a zajištění nezávislého dlouhodobě udržitelného stavu či rozvoje. Prvky jsou soustavy a jejich kombinace pro řízení budov, čerpání a čištění vody, ohřev TUV, napájení elektro-energetické soustavy rodinných domů kombinované s prvky osobní přepravy a transportu materiálu či prvky vedlejších služeb. Soustavy s OAZE pak budou zahrnovat fotovoltaické a fototermické systémy, tepelná čerpadla, kogenerační zdroje. Studovány budou struktury těchto systémů zajišťující komplexní zázemí pro nezávislý dlouhodobě udržitelný život člověka. Návrh projektu plně navazuje na týmem řešené projekty v minulém období. Cílem projektu je výzkum struktur takových komplexních systémů s OAZE, které budou zajišťovat komplexní zázemí (voda, energie) pro nezávislý dlouhodobě udržitelný život člověka a společnosti. Projekt je zaměřen na podporu studentů formou stipendií s minimem nároků na odměny ostatních pracovníků.
Členové řešitelského týmu
Jana Růžička
doc. Ing. Bohumil Horák, Ph.D.
Bc. Vojtěch Jandásek
Rohit Dattaram Kirve
Bc. Milan Křivánek
Ing. Hemanth Manoharan
Ing. Petra Mücková
Ing. Dominik Muroň
Bc. Agata Palášková
Mgr. Matvei Potapov
Bc. Adam Šimela
Ing. David Vala, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)
Stručný popis předpokládaných výsledků projektu:
1. Výsledkem projektu bude rozpracování výše uvedené problematiky tak, aby mohly být i jeho dílčí výstupy použity jako základ pro budoucí rozsáhlé projekty nebo nabídky komerční spolupráce. Současně budou některé výstupy zapracovány do studijních podkladů předmětu ISTE. Činnosti v rámci SGS současně podpoří aktivity INTERREG VA CZ-PL v období jeho udržitelnosti (2021-2025) a aktuálně probíhající projekt INTERREG VA CZ-PL (2020-2024)
2. Oblasti řešení budou zahrnuty do nabídky témat a případně přípravy diplomových a disertačních prací (3 témata pro studenty Bc. Studia, 3 témata pro studenty Mgr. Studia a 1 téma pro studenty PhD studia).
3. Řešitelé zorganizují a zúčastní se exkurzí, stáží, letní školy (Budou vypsána 2 témata na stáže studentů v rámci ERASMUS či jiných podpůrných projektů, bude realizována mezinárodní letní škola). Vzhledem ke stávající situaci s ohledy na postup pandemie COVID.
4. Řešitelé uplatní dílčí výsledky formou příspěvků na konferencích či konferenčních panelech (PDeS, Wofex, NZEE, ..) v impaktovaných časopisech z databáze SCOPUS či časopisech s nenulovým IF (v rámci možností výše a předepsané struktury rozpočtu).
5. Praktické výsledky řešení budou navrženy na průmyslovou ochranu a nabídnuty ke komerčnímu využití. Užitné/průmyslové vzory / funkční vzorky budou prototypově ověřovány v rámci možností Prototypové laboratoře CPIT (v rámci možností výše a předepsané struktury rozpočtu).
Postup řešení a časový harmonogram (je uvažována situace bez restrikcí spojených s pandemií COVID):
I-III/2022 Analýza současného stavu, návrhy směrů řešení, jednání o uzavření HS/projektová příprava. Nákup materiálu a návrh prototypových řešení a experimentů.
IV-V/2022 Řešení a ověření vlastností dílčích prototypů. Realizace technické dokumentace, příprava publikací, aktivní účast na konferenčním panelu, příprava publikací, příprava mezinárodních letních škol.
VI-IX/2022 Prezentace výsledků aktivit na konferencích a v rámci organizace letních školy. Pokračování prací na řešení. Rozhodnutí o průmyslové ochraně dílčích výsledků, formální zpracování a podání dílčích výsledků k průmyslové ochraně.
X-XII/2022 Vyhodnocení dosažených výsledků a příprava plánu prací pro závěrečné období a pokračování projektových aktivit v roce 2023.

Rozpočet projektu - uznané náklady

Návrh Skutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,- 0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek) 0,- 0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 0,- 0,-
2. Stipendia 22398,- 22398,-
3. Materiálové náklady 12000,- 12000,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek 0,- 0,-
5. Služby 10000,- 10000,-
6. Cestovní náhrady 10000,- 10000,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory 6044,- 6044,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory) 0,- 0,-
9. Pořízení investic 0,- 0,-
Plánované náklady 60442,-
Uznané náklady 60442,-
Celkem běžné finanční prostředky 60442,- 60442,-
Zpět na seznam