Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Inteligentní kybernetická bezpečnost
Kód
SP2022/22
Řešitel
Období řešení projektu
01. 01. 2022 - 31. 12. 2022
Předmět výzkumu
Předkládaný projekt navazuje svým obsahem a náplní na předchozí projekt SP2021/72 Hejnová inteligence v počítačové bezpečnosti a příbuzných problémech. Jeho náplň je v neredundandní korelaci s dalšími projekty skupiny, které doplňuje. Projekt je rozdělen do několika oblastí výzkumu, jehož společným jmenovatelem je umělá inteligence a kybernetická bezpečnost. Projekt bude podporovat vývoj a inovace v a) v oblasti antimalwarových technologií ve spolupráci s firmou ESET (Zelinka, Plucar) b) v oblasti kybernetických zbraní, jejich výzkumu a obranných aplikací (Zelinka, Plucar + studenti) c) vylepšování výkonu a aplikování moderních bioinspirovaných metod (Zelinka, Skanderová + studenti) d) použití umělé inteligence a kybernetické bezpečnosti na poli Esportu a gamesourcingu (Zelinka, Skanderová, Plucar + studenti) Projekt je navrhován skupinou NAVY (http://navy.cs.vsb.cz/Welcome.html) a struktura projektu reflektuje majoritní strukturu skupiny a její hlavní odborné zaměření. V projektu budou zapojeni 2 profesoři, 2 odborní asistenti, doktorandi a studenti magisterského studia. Všechny části jsou vzájemně komplementární a vytváří tak sjednocení na první pohled různých oblastí, v nichž má skupina tradičně výsledky jak v oblasti časopiseckých, tak i monografických publikací. Rovněž se podařilo se získat i další neuniverzitní granty, což dokazuje výzkumnou způsobilost skupiny a oprávněnost navrhovaného tématu. Výkon skupiny ve výše uvedených oblastech výzkumu je jasně měřitelný i za uplynulý rok 2021, kde skupina vyprodukovala články v časopisech v ranku majoritně Q1 a Q2, dále pak i kapitoly v knihách a mnohé další. Skupina rovněž upevnila a rozšířila svou síť mezinárodních kontaktů (University of Florence... máme první IF Q1 publikaci), navázala kontakt s IPSA (Polytechnický ústav vyšších věd, univerzita se specializací na soukromé francouzské letectví a kosmonautiku, s nimiž máme již časopiseckou publikaci v IEEE Q1. To vše a mnohé další, zde nezmíněné, potvrzuje výzkumnou i pedagogickou kvalitu skupiny. Skupina rovněž založila nový předmět o forenzní digitální analýze a připravuje se předmět Umělá inteligence ve hrách (již schválen a zaveden). V oblasti algoritmů bude výzkum zaměřen na studium, naprogramování a následnou inovativní modifikaci vybraných evolučních technik s cílem vylepšit jejich dynamiku a výkonnost. Výzkum se bude týkat hlavně algoritmů hejnové inteligence, jejich vlastností, limitů a vnitřní dynamiky s ohledem na principy řízení - již máme první publikaci v Q1 spolu s několika zahraničními univerzitami. Na základě námi již publikovaných výsledků budeme dále pokračovat ve výzkumu analýzy dynamiky hejnových systémů a možnostech jejich řízení. V oblasti analýzy dynamiky se bude pokračovat ve studiu zejména tří režimů a to chaotického, stochastického a deterministického
Členové řešitelského týmu
Ing. Jan Faltýnek
Ing. Martin Frýdl
Ing. Jiří Frank
prof. Ing. Lačezar Ličev, CSc., prof.h.c.
Bc. Michal Pecina
Ing. Jan Plucar, Ph.D.
Ing. Filip Šigut
Ing. Lenka Skanderová, Ph.D.
Ing. Miloslav Szczypka
Ing. Dmitrij Teterja
Bc. Nikolas Trentin
prof. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D.
Daniel Walter
prof. Ing. Ivan Zelinka, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)
Skupina se bude pravidelně scházet jako doposud 1x týdně, bude se kontrolovat pracovní činnost
a plnění úkolů členů týmu prostřednictvím systému ASANA. Vyplácení mimořádných stipendií bude
jen a pouze po splnění daných úkolů a je očekáváno, že každé čtvrtletí bude vyprodukován alespoň
jeden kvalitní publikační výstup v rozmezí Q1-Q3 s důraznou váhou na Q1. Co se týká možných
kritických bodů plnění plánu, tyto jsou minimalizovány faktem, že se skupina skládá ze
zaměstnanců s pevným úvazkem a studentů, řádně studujících. Nehrozí tedy fatální kolaps plánu
SGS z personálních důvodů

Rozpočet projektu - uznané náklady

Návrh
1. Osobní náklady
Z toho
27000,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek) 20000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 7000,-
2. Stipendia 448000,-
3. Materiálové náklady 0,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek 70000,-
5. Služby 20000,-
6. Cestovní náhrady 245000,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory 90000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory) 0,-
9. Pořízení investic 0,-
Plánované náklady 900000,-
Uznané náklady 0,-
Celkem běžné finanční prostředky 900000,-
Zpět na seznam