Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Virtuální instrumentace pro oblast měření a testování IX.
Kód
SP2022/88
Řešitel
Období řešení projektu
01. 01. 2022 - 31. 12. 2022
Předmět výzkumu
Základním tématem projektu je aplikovaný výzkum v dále uvedených oblastech: • Využití virtuální instrumentace pro oblast automatizovaného testování výrobků pro Průmysl 4.0, • Využití virtuální instrumentace pro vývoj speciálních měřicích systémů a adaptivních filtrů harmonických složek proudu, • Monitorování provozně technických funkcí a managementu energií v inteligentních budovách. Projekt částečně navazuje a dále rozvíjí problematiku řešenou v projektech zaměřených na automatizované testování speciální měřicí techniky pro elektroenergetiku v rámci SGS2011 až SGS2013 a dále v projektech Virtuální instrumentace pro oblast měření a testování v rámci SGS2014 až SGS2021. Řešitelský tým v těchto předchozích letech dosáhl v uvedené oblasti řady výsledků, které vedly k vytvoření množství výsledků hodnocených v RIVu (viz. Zkušenosti řešitelského týmu). Hlavním úkolem projektu je podpora nadějných studentů zejména magisterského a doktorského stupně vzdělání při zapojení do vědecko-výzkumných aktivit v těchto oblastech a jejich postupný přechod k řešení grantových projektů a realizaci smluvního výzkumu. Důraz je kladen na především na aplikační výzkum a spolupráci s průmyslem.
Členové řešitelského týmu
prof. Ing. Petr Bilík, Ph.D.
Ing. Alexandra Bodzás
Ing. Jindřich Brablík
Ing. Radek Byrtus
Ing. Jan Dedek
Ing. Jakub Dohnal
Bc. Jan Durčák
Ing. Lukáš Hlavatý
Bc. Lukáš Jícha
Ing. Pavel Kodytek
Ing. Martin Kryl
Bc. Jakub Kubis
Bc. Ondřej Laboj
Bc. Tomáš Moj
Bc. Vojtěch Pavluš
Bc. Adam Pustówka
Bc. Jakub Řegucký
Ing. Marta Ševčáková
Bc. Adam Sikora
Jan Skákal
Ing. Lukáš Šoustek
Ing. Jakub Štefanský
Bc. Jan Svoboda
doc. Ing. Jan Vaňuš, Ph.D.
Ing. Richard Velička, Ph.D.
doc. Ing. Jan Žídek, CSc.
Bc. Petr Žoček
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)
ílem projektu je rozvoj aplikovaného výzkumu v oblasti automatizovaného testování výrobků a
přístrojové techniky; v oblasti kamerových inspekcí výrobků a v oblasti monitorování provozně
technických funkcí inteligentních budov.
Primárním cílem projektu je vytvořit platformu pro vědeckou práci, která umožní aplikační výzkum
výše specifikovaných oblastí. Sekundárním cílem je využití ve výuce, kde mohou studenti získat
teoretické znalosti a praktické zkušenosti z těchto progresivních oblastí.
Důraz bude kladen na motivaci studentů doktorského a magisterského studia k zapojení se do
výzkumné a publikační činnosti. Předpokládá se vytvoření potřebného odborného zázemí pro
přípravu grantových projektů a smluvního výzkumu. Cílem jsou publikace na kvalitních
konferencích a zejména žurnálech:
• priorita: publikace v žurnálech s IF (z výsledků je zřejmé, že se to týmu daří)
• publikace na tuzemských konferencích (ISI WoS, SCOPUS), min. 4 články,
• publikace na zahraniční konferenci, pokud to situace s pandemií Covid-19 umožní

Rozpočet projektu - uznané náklady

Návrh
1. Osobní náklady
Z toho
0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek) 0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 0,-
2. Stipendia 170000,-
3. Materiálové náklady 60000,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek 100000,-
5. Služby 100000,-
6. Cestovní náhrady 93800,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory 58200,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory) 0,-
9. Pořízení investic 0,-
Plánované náklady 582000,-
Uznané náklady 0,-
Celkem běžné finanční prostředky 582000,-
Zpět na seznam