Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Paralelní zpracovaní velkých dat XI
Kód
SP2024/006
Řešitel
Období řešení projektu
01. 01. 2024 - 31. 12. 2024
Předmět výzkumu
Tento projekt navazuje na předešlé úspěšné projekty, které se zabývaly analýzou dat v různých sférách lidské činnosti. Nynější projekt se zaměřuje na několik oblastí a odráží aktuální výzkumný zájem skupiny pro Analýzu a zpracování dat a jejich výzkumných projektů.
Členové řešitelského týmu
Mgr. Pavla Dráždilová, Ph.D.
prof. Ing. Jan Platoš, Ph.D.
doc. Mgr. Jiří Dvorský, Ph.D.
prof. Ing. Pavel Krömer, Ph.D.
Ing. Jana Nowaková, Ph.D.
Ing. Vojtěch Uher, Ph.D.
prof. RNDr. Václav Snášel, CSc.
Ing. Ladislav Zjavka, PhD.
Mgr. Asim Mohammed Eltahir Ali
Ing. Štěpán Chvatík
Bc. Jiří Kadlec
Ing. Lukáš Klein
Bc. Petr Kožušník
Bc. Patrik Kubiš
Lam Chan Quan Loi
Bc. Sabína Mackovčáková
Bc. Lukáš Maloň
Ing. Bc. Jan Mojžíšek
Phien Ngoc Nguyen
Nhan Trong Nguyen
Hoa Thanh Doan Nguyen
Maryam Olfati
Bc. Veronika Pěčonková
Ing. Ivo Pešák
Ing. Petr Prokop
Ing. Radek Svoboda
Bc. Alžbeta Šavelová
Bc. Alžbeta Švancárová
Ing. David Vronka
Xiaopeng Wang
Ing. Jan Zdražil
Bc. Josef Žáček
Ing. Vojtěch Kotík, Ph.D.
Yujia Sun
Bc. Jakub Pšenčík
Bc. Adam Vrána
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)
Celá skupina se specializuje na analýzu dat, a to nejen v průmyslových oblastech, ale také
v sociologických sférách, přičemž využívá různé formy dat. Nejvýraznější jsou data ve formě vektorů,
která odpovídají senzorickým záznamům, dotazníkovým šetřením a podobně. Další formou dat jsou
časové řady, které vycházejí z předchozích forem dat.
Zde se angažujeme ve vyhledávání podobných záznamů a predikci v různých odvětvích. Průmysl
vytváří rozsáhlý objem těchto záznamů, převážně ze senzorů různých typů, kde je nezbytné
agregovat údaje přes dlouhá časová období s různou kvalitou a řešit chybějící nebo nesprávné údaje.
Zvláštní pozornost věnujeme predikci v časových řadách a to již více než 5 let.
Dále se věnujeme zpracování dat z výrobních podniků s cílem optimalizace výroby a predikce selhání.
Pracujeme též na aplikaci metod v oblasti pohybu a sportu, konkrétně optimalizaci testovacích
procesů, extrakci důležitých atributů a kvalitní vizualizaci výsledků.
Další oblasti naší práce zahrnují analýzu komplexních sítí a textů. V oblasti sítí se zaměřujeme na
aplikace námi navržené cyklické vzdálenosti pro detekci komunit v komplexních sítích, zatímco v
analýze textových dat zkoumáme velké jazykové modely založené na síti typu Transformer a jejich
aplikace pro různé úlohy.
V rámci dalších projektů se budeme věnovat optimalizačním metodám, zejména ve vícekriteriální
variantě, kde hledáme optimální řešení pro více omezujících kritérií. Poslední novou oblastí, na které
pracujeme, je aplikace hlubokých neuronových sítí v analýze obrazu z průmyslových kamer a
medicínských přístrojů, s cílem efektivní integrace těchto analýz do průmyslových oddělení nebo
medicínské praxe.

Rozpočet projektu - uznané náklady

Návrh
1. Osobní náklady
Z toho
0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek) 0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 0,-
2. Stipendia 550000,-
3. Materiálové náklady 80000,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek 220000,-
5. Služby 330000,-
6. Cestovní náhrady 350000,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory 170000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory) 0,-
9. Pořízení investic 0,-
Plánované náklady 1700000,-
Uznané náklady 0,-
Celkem běžné finanční prostředky 1700000,-
Zpět na seznam