Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Zpracování a pokročilá analýza biomedicínských dat IX
Kód
SP2024/007
Řešitel
Období řešení projektu
01. 01. 2024 - 31. 12. 2024
Předmět výzkumu
Díky současným moderním laboratorním zařízením v nemocnicích a na lékařských fakultách je získáváno nebývalé množství dále zpracovatelných, tzv. biomedicínských dat. Tato data jsou díky novým technologiím na jedné straně z technického pohledu velmi přesná, na druhé straně se výzkumníci potýkají s různými problémy spojenými s nečistotami způsobenými zejména lidským faktorem. Mezi tyto problémy biomedicínských dat obvykle patří jejich neúplnost a nepřesnost způsobená zejména nedodržením metodiky sběru dat. Při všech analytických přístupech je často potřeba zohlednit jak mimořádně velký rozsah zpracovávaných dat (např. sekvence DNA), tak jejich komplexnost a heterogenitu (genetické a klinické profily pacientů spojené s vývojem v čase, se signálovými daty jako je EEG apod.), což často vyžaduje paralelní a distribuované přístupy a specifické sekvence použití metod v přesně definovaných automatizovaných či semi-automatických procesech (tzv. pipelines využívající např optické mapování, sekvenování DNA a RNA a analýzu dat z microarray čipů). Tento komplexní pohled se promítá do nových oblastí, tzv. Precision Medicine a Precision Health (léčba a péče o zdraví vycházející z dlouhodobého sběru rozsáhlých dat o pacientovi.).
Členové řešitelského týmu
RNDr. Eliška Ochodková, Ph.D.
doc. Ing. Petr Gajdoš, Ph.D.
doc. Mgr. Miloš Kudělka, Ph.D.
Ing. Michal Radecký, Ph.D., MBA
Ing. Marek Běhálek, Ph.D.
Ing. Michal Vašinek, Ph.D.
RNDr. Ing. Martin Radvanský, Ph.D.
Ing. Jan Janoušek
prof. RNDr. Václav Snášel, CSc.
Rizk Masoud Rizkallah Abd
Bc. Lukáš Jochymek
Ing. Vít Doleží
Ing. Markéta Vašinková
Ing. Filip Peterek
Bc. Emanuel Dopater
Bc. Ondřej Sivek
Ing. Lukáš Papík
Ing. Tomáš Anlauf
Ing. Kristýna Kubíková
Ing. Jakub Plesník
Bc. Petr Ptáček
Mgr. Ondřej Janča
Ing. Martin Radvanský
Arootin Gharibian
Bc. Veronika Imrýšková
Bc. Radomír Čech
Bc. Tomáš Chvostek
Bc. Jan Slobodník
Bc. Ondřej Filip
Bc. Adam Nevrlý
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)
Cílem projektu je navázat na předcházející projekty a pokračovat tak ve výzkumu a vývoji metod pro získávání skrytých informací z biomedicínských dat (biomeciacal data mining). Projekt bude zacílen zejména na vysokou míru interdisciplinarity kombinující informatiku, statistiku, lidskou medicínu a biologii zaměřenou zejména na genetiku.

Rozpočet projektu - uznané náklady

Návrh
1. Osobní náklady
Z toho
0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek) 0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 0,-
2. Stipendia 550000,-
3. Materiálové náklady 210000,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek 217000,-
5. Služby 298000,-
6. Cestovní náhrady 255000,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory 170000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory) 0,-
9. Pořízení investic 0,-
Plánované náklady 1700000,-
Uznané náklady 0,-
Celkem běžné finanční prostředky 1700000,-
Zpět na seznam