Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Možnosti umělé inteligence s aplikacemi kybernetické bezpečnosti
Kód
SP2024/008
Řešitel
Období řešení projektu
01. 01. 2024 - 31. 12. 2024
Předmět výzkumu
Projekt představuje pokračování a rozšíření předchozího projektu SP2023/050, který se zaměřoval na využití umělé inteligence v oblasti kybernetické bezpečnosti. Jeho obsah je pečlivě navržen tak, aby se nepřekrýval, ale naopak doplňoval a rozšiřoval práci dalších projektů v rámci naší skupiny. Rozkládá se do několika výzkumných oblastí, kde hlavními tématy jsou umělá inteligence a kybernetická bezpečnost. Cílem projektu je podporovat další vývoj a inovace v těchto klíčových oblastech.
Členové řešitelského týmu
prof. Ing. Ivan Zelinka, Ph.D.
prof. Ing. Lačezar Ličev, CSc., prof.h.c.
Ing. Jan Plucar, Ph.D.
Mgr. Ing. Libuše Horáčková
Ing. Radek Lichnovský
Ing. Štěpán Chvatík
Ing. Michael Machů
Ing. Ondřej Knebl
Ing. Radovan Rečka
Ing. Filip Šigut
Ing. Miloslav Szczypka
Ing. Aktham Youssef, M.Tech.
Ing. Vojtěch Novák
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)
Vzhledem k dosaženým výsledkům v minulých letech a faktům, které byly prezentovány, je zřejmé, že navrhovaný plán je založen na realistických předpokladech a je plně realizovatelný. Tento plán je pečlivě vypracován s ohledem na současný stav a vývoj v relevantních oblastech, jako jsou kybernetická bezpečnost, UI, kvantové výpočty, Esport a další, což je doloženo četnými publikacemi skupiny v odborných časopisech. Zvláštní důraz je kladen na homogenitu týmu, který se vyznačuje stabilním a dlouhodobým výkonem v oblasti publikací. Tento aspekt je klíčový, protože kontinuita a kvalita výzkumné práce týmu přispívají k úspěšnému dosahování cílů projektu. Členové týmu mají bohaté zkušenosti s účastí na
výzkumných projektech, což je zárukou efektivního a cíleného přístupu k plnění úkolů projektu. Minimalizace rizik spojených s tímto návrhem je dalším významným faktorem. Díky pevně zavedeným pracovním postupům, zkušenostem týmu a důkladnému pochopení oblastí, na které se projekt zaměřuje, jsou potenciální rizika výrazně snížena. Tato kombinace faktorů - homogenní tým, stabilní výkon v publikacích a účast na výzkumných projektech - poskytuje pevný základ pro
úspěšnou realizaci navrhovaného plánu.

Rozpočet projektu - uznané náklady

Návrh
1. Osobní náklady
Z toho
0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek) 0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 0,-
2. Stipendia 600000,-
3. Materiálové náklady 150000,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek 200000,-
5. Služby 120000,-
6. Cestovní náhrady 100000,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory 130000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory) 0,-
9. Pořízení investic 0,-
Plánované náklady 1300000,-
Uznané náklady 0,-
Celkem běžné finanční prostředky 1300000,-
Zpět na seznam