Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
SGS 2 KAM 2024
Kód
SP2024/017
Řešitel
Školitel řešitele projektu
prof. Ing. Radim Briš, CSc.
Období řešení projektu
01. 01. 2024 - 31. 12. 2024
Předmět výzkumu
Projekt SGS navazuje na systematický výzkum odborné skupiny "Aplikovaná pravděpodobnost a statistika" Katedry aplikované matematiky, ale také na výzkum v oblasti optimalizací, kontaktních úloh a teorie grafů. Výzkumná skupina "Aplikovaná pravděpodobnost a statistika" se zabývá tvůrčí vědeckou činností především v oblasti aplikované, ale i teoretické statistiky a pravděpodobnosti. V roce 2024 chceme navázat na výsledky dosažené v předchozích letech, kdy byla vyvíjena a publikována metodika pro optimalizaci údržbových procesů s nedokonalou údržbou s ohledem na minimalizaci nepohotovosti a nákladů na tuto údržbu. Věnovali jsme se také výzkumu pokročilých statistických metod a metod strojového učení v aplikaci na klasifikační problémy v medicíně a výzkumu možných modifikací známých metod a algoritmů. V oblasti Bayesovy teorie odhadu byla pozornost zaměřena na Bayesovské modely v biomechanice založené na heterogenních datech, pravděpodobnostní rekonstrukce objektů z CT snímků, pravděpodobnostní modely pro zpracování dat z mikorčipů pro analýzu DNA, modelování rozdělení stavů jádra atomů Ta 180. V oblasti optimalizace jsme se zabývali využitím optimalizačních metod v oblasti robotiky a řešením úloh tvarové optimalizace. V oblasti diskrétní matematiky chceme navázat na předchozí výzkum, kdy jsme navrhli a implementovali efektivní algoritmus pro hledání pokrytí kompletních grafů pomocí kompletních podgrafů.
Členové řešitelského týmu
RNDr. Pavel Jahoda, Ph.D.
prof. Ing. Radim Briš, CSc.
Mgr. Adéla Kondé
Ing. Jan Kracík, Ph.D.
Ing. Martina Litschmannová, Ph.D.
Mgr. Lenka Přibylová, Ph.D.
doc. Mgr. Petr Vodstrčil, Ph.D.
Ing. František Babka
Yifan Zhang
Ing. Vladimír Arzt
Ing. Lukáš Kapera
Ing. Matěj Mazůrek
RNDr. Alžběta Lampartová
Bc. Nikola Kubeczková
Bc. Tomáš Stehlík
Bc. David Vojáček
Bc. Silvie Illésová
Bc. Roman Macháček
Bc. Tomáš Bezděk
Bc. Tereza Kocurová
Bc. Kateřina Štefánková
Bc. Arnošt Vogel
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)
Stejně jako v předchozích projektech SGS obecnými cíli zůstává podpora vědecko-výzkumných aktivit studentů doktorských a magisterských studijních programů ve spolupráci s akademickými pracovníky, zvýšení kvality a efektivnosti vědecké, technické a vzdělávací práce a podpora publikování dosažených výsledků.
Dílčí cíle budou odpovídat konkrétním, aktuálně řešeným, problémům. Cílem projektu v oblasti teoretické a aplikační je, podobně jako u projektu SP2023/011 na který chceme navázat, obecně především vývoj nových analytických a simulačních nástrojů pro modelování rizik, optimalizace údržbových procesů s nedokonalou údržbou, jejich algoritmizace a jejich numerické modelování. Konkrétně připravujeme článek ve spolupráci s VUT Brno, kde se provádí spolehlivostní analýza složitého komunikačního systému, navázaného na distribuční síť elektrické energie.

V oblasti diskrétní matematiky v dalším roce plánujeme dokončit klasifikaci řádů kompletních grafů pokrytých kompletními podgrafy se 3 a 4 vrcholy současně. Zejména je nutno dořešit malé konečné případy, pro které selhávají obecné konstrukce. Výsledky bychom chtěli shrnout v dalším článku.

Budeme se dále věnovat studiu a tvorbě Bayesovských modelů v biomechanice, pravděpodobnostních modelů pro zpracování dat z mikročipů, využitím optimalizačních metod v oblasti robotiky zejména pro modelování obrazu kamery a její navádění do předepsané polohy a řešením úloh tvarové optimalizace pro proudění, ale jistě i dalším tématům.

Jedním z obecných cílů je jistě i následná publikace dosažených výsledků v odborných časopisech, jejich prezentace na konferencích a v disertačních a diplomových pracích. Konkrétní počty článků, které se s podporou SGS podaří publikovat je však nemožné s jistotou predikovat. Vzhledem k dříve dosaženým výsledkům by se však dalo odhadovat, že se podaří publikovat alespoň dva články v časopisech s IF.

V oblasti pedagogické je cílem především zapojení studentů doktorského a magisterského studia do výzkumu probíhajícího v oblasti stochastického modelování a teorie čísel na Katedře aplikované matematiky, obohacení jejich dosavadních znalostí, získání nových zkušeností a schopností prezentovat své výsledky na konferencích, na které budou vysíláni s podporou prostředků poskytovaných SGS.

Rozpočet projektu - uznané náklady

Návrh
1. Osobní náklady
Z toho
0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek) 0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 0,-
2. Stipendia 200000,-
3. Materiálové náklady 0,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek 85600,-
5. Služby 0,-
6. Cestovní náhrady 150000,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory 48400,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory) 0,-
9. Pořízení investic 0,-
Plánované náklady 484000,-
Uznané náklady 0,-
Celkem běžné finanční prostředky 484000,-
Zpět na seznam