Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Výzkum a vývoj v oblasti elektroenergetiky a projektování
Kód
SP2024/018
Řešitel
Školitel řešitele projektu
doc. Ing. Roman Hrbáč, Ph.D.
Dr. Ing. Michal Jasiński
doc. Ing. Petr Kačor, Ph.D.
doc. Ing. Václav Kolář, Ph.D.
doc. Ing. Tomáš Novák, Ph.D.
Období řešení projektu
01. 01. 2024 - 31. 12. 2024
Předmět výzkumu
Projekt bude řešit aktuální problematiku netradičních zdrojů energie, která souvisí s jejich připojováním do distribuční sítě. Připojování velkého množství těchto zdrojů vede ke zvýšení zpětných vlivů a z hlediska regulace výkonu může dojít až k nestabilitě elektrizační soustavy. Další rozšiřování větrných a solárních systémů musí být spojeno s optimalizací jejich řízení a akumulací energie. Předmětem výzkumu je rovněž zvýšení spolehlivosti dodávky elektřiny, optimalizace ztrát, zkratových a napěťových poměrů. Z provozního hlediska je nutno zjišťovat stav elektrických zařízení a rovněž analyzovat databázi poruch a závad, která povede k optimalizaci údržby zařízení distribuční sítě. Projekt se bude zabývat rovněž "obousměrným provozem" distribuční sítě, tzn. nejen řízením zdrojů, ale i spotřeby. Bude zkoumáno snížení vlivu obnovitelných zdrojů na elektrickou síť s využitím akumulace energie. S tím souvisí i problematika elektrických strojů, přístrojů a ochran. Další částí projektu je analýza alternativních zdrojů pro kogeneraci. Tyto zdroje mají možnost částečné akumulace, takže mohou přispět k vyrovnání odběrového diagramu. Rovněž se bude pokračovat výzkumu v oblasti řízení technologických celků v elektrických stanicích. Pokračovat bude i výzkum světelné techniky
Členové řešitelského týmu
prof. Ing. Radomír Goňo, Ph.D.
doc. Ing. Roman Hrbáč, Ph.D.
Dr. Ing. Michal Jasiński
doc. Ing. Petr Kačor, Ph.D.
doc. Ing. Václav Kolář, Ph.D.
doc. Ing. Tomáš Novák, Ph.D.
Ing. Jan Fulneček, Ph.D.
doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D.
Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D.
Ing. Petr Orság, Ph.D.
Ing. Matouš Vrzala, Ph.D.
Ing. Lukáš Vávra
Ing. Jan Petrov
Ing. Aneta Bednárová
Ing. Antonina Havrylovych
Ing. Jan Sobotík
Ing. Tomáš Goňo
Bc. Radim Fedič
Ing. Filip Novák
Ing. Lukáš Demel
Ing. Stanislav Rusnok
Ing. Pavel Sobota
Ing. David Polok
Ing. Miloš Šikula
Ing. Richard Stráník
Ing. Martin Houžva
Ing. Stanislav Kratochvil
Bc. Samuel Gabaj
Bc. Michal Marszalek
Bc. Oliver Fabo
Bc. David Lýsek
Bc. Jakub Šimek
Bc. Ondřej Šodek
Bc. Adam Konetzný
Bc. Jan Bašta
Bc. Jiří Reitšmíd
Bc. František Holaň
Bc. Jan Pivsetok
Bc. Václav Kadlec
Bc. Jiří Bělohlávek
Bc. Josef Fiala
Bc. Adam Kozmon
Bc. Pavel Stenchlý
Ing. Miroslava Goňo, Ph.D., MBA
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)
Výsledkem projektu bude rozpracování výše uvedené problematiky tak, aby mohly být
jeho výstupy použity jako základ pro podrobnější zpracování v celostátních projektech.
Konkrétní výsledky budou prezentovány v diplomových a disertačních pracích,
publikacích na Web of Science a SCOPUS, aby se zvýšila excelence řešitelského
kolektivu. V rámci mezinárodní spolupráce se studenti zúčastní odborné exkurze a
aktivit mezinárodního projektu.

Rozpočet projektu - uznané náklady

Návrh
1. Osobní náklady
Z toho
0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek) 0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 0,-
2. Stipendia 96000,-
3. Materiálové náklady 32407,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek 100000,-
5. Služby 190000,-
6. Cestovní náhrady 10000,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory 47601,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory) 0,-
9. Pořízení investic 0,-
Plánované náklady 476008,-
Uznané náklady 0,-
Celkem běžné finanční prostředky 476008,-
Zpět na seznam