Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Vývoj algoritmů a systémů pro řídicí, monitorovací a bezpečnostní aplikace X
Kód
SP2024/021
Řešitel
Období řešení projektu
01. 01. 2024 - 31. 12. 2024
Předmět výzkumu
Zaměření projektu spočívá v aplikovaném výzkumu na využití mikroprocesorových vestavěných systémů pro zpracování signálů, implementaci řídicích systémů, robotiku a funkčně bezpečné aplikace, včetně implementace řídicích algoritmů a jejich simulace. Projekt navazuje na témata zkoumaná v předchozím projektu (Vývoj algoritmů a systémů pro řídicí, monitorovací a bezpečnostní aplikace IX) a dále je rozšiřuje. Základním cílem navrženého projektu je poskytnout podporu doktorandům při jejich začlenění do výzkumného prostředí v některé z cílových oblastí projektu. Tím se má umožnit postupné přecházení k samostatné práci v oblasti publikační činnosti, získávání grantů a realizaci smluvního výzkumu.
Členové řešitelského týmu
Ing. Martin Stankuš, Ph.D.
Ing. Blanka Filipová, Ph.D.
doc. Ing. Radovan Hájovský, Ph.D.
Ing. Radim Hercík, Ph.D.
doc. Ing. Jaromír Konečný, Ph.D.
prof. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
Ing. Zdeněk Macháček, Ph.D.
Ing. Martin Mikolajek, Ph.D.
doc. Ing. Štěpán Ožana, Ph.D.
Ing. Martin Pieš, Ph.D.
doc. Ing. Michal Prauzek, Ph.D.
Ing. Zdeněk Slanina, Ph.D.
Ing. Karolína Gaiová
Ing. Jan Velička, Ph.D.
Ing. Jan Choutka
Ing. Miroslav Mikuš
Ing. Kamil Bančík
Ing. Jiří Konečný
Ing. Miroslav Schneider
Ing. Adam Vůjtek
Ing. Melvin Alexis Lara de Leon
Ing. Radek Byrtus
Ing. Alfons Václavík
Ing. Tereza Kučová
Ing. Ondřej Svoboda
Tri Tran Huu Minh
Ing. Jan Zemánek
Bc. Maxim Klus
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)
Cílem projektu je posílení aktivit v oblasti aplikovaného výzkumu zaměřeného na průmyslové a vestavěné měřicí/řídicí systémy. Důraz bude kladen na začlenění studentů magisterského a doktorského studia do řešení specifikovaných témat s cílem motivovat talentované studenty ke spolupráci na výzkumně vývojových činnostech. Vedle dosažení uvedených výstupů bude projekt rovněž zaměřen na personální rozvoj a rozšíření odborného týmu, aby byl schopen efektivně spolupracovat na plánovaných projektech aplikovaného výzkumu s průmyslovými partnery.

Projekt vychází z dlouhodobého výzkumu odborného týmu Průmyslové automatizace a počítačů pro řízení (Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství, FEI, VŠB-TUO). Navazuje na dosažené výsledky z minulosti a aktivně je rozvíjí. Při řešení projektu bude kladen důraz na podporu publikačních aktivit v časopisech s impaktním faktorem a dosažení dalších hodnotných výsledků.

Očekávanými výsledky projektu jsou publikace v časopisech s impaktním faktorem a podání projektových žádostí do grantových agentur v souladu s aktuálními výzvami (MPO, TAČR, GAČR).

Rozpočet projektu - uznané náklady

Návrh
1. Osobní náklady
Z toho
0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek) 0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 0,-
2. Stipendia 300000,-
3. Materiálové náklady 90000,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek 47969,-
5. Služby 100000,-
6. Cestovní náhrady 50000,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory 65329,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory) 0,-
9. Pořízení investic 0,-
Plánované náklady 653298,-
Uznané náklady 0,-
Celkem běžné finanční prostředky 653298,-
Zpět na seznam