Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Vývoj a výzkum algoritmů pro service-oriented gateway experimentálních vozidel využívající cloud computing II
Kód
SP2024/046
Řešitel
Období řešení projektu
01. 01. 2024 - 31. 12. 2024
Předmět výzkumu
Na Katedře elektroniky (FEI, VŠB-TUO) naváže odborná skupina „Automobilové elektronické systémy a výkonová elektronika“ na dosažené výsledky řešení SGS z předchozího roku a v roce 2024 bude dále rozvíjet řešenou problematiku přenosu dat z automobilových systémů a jejich další zpracování mimo vozidlo. Výzkumným cílem tohoto projektu v oblasti nových aplikací a algoritmů pro zpracování dat bude rozvoj připravených základních struktur z úvodního projektu. Tato druhá fáze projektu bude mít za cíl především dokončení samotné platformy service-oriented gateway a finální implementaci do experimentálního vozidla katedry, sběr vhodných dat pro zpracování a logování při jízdních zkouškách. Dalším cílem bude rozpracování samotných aplikací pro tuto platformu s ohledem na výzkumný záměr. Katedra elektroniky v současné době disponuje špičkovými laboratořemi pro vývoj a výzkum elektronických automobilových systémů. Mezi klíčové vybavení patří válcový zatěžovací dynamometr pro reálné jízdní simulace motocyklů, osobních a lehkých užitkových vozidel, komponentní HIL testovací systém – přesněji sestava pro validaci zkoumaných topologií a řídicích algoritmů výkonových měničů a řídicích systémů, digitální analyzátory a osciloskopy LeCroy, Keysight Technologies, Fluke (analýzy CAN bus, LIN bus, FlexRay, SPI, UART), profesionální stanice pro IR pájení (včetně technologie BGA), profesionální licencovaný software pro analýzu powermanagementu nejmodernějších vozidel, softwarové simulační prostředky, softwarové prostředky pro profesionální návrh plošných spojů, programátory mikrokontrolérů a programovatelných ECU, profesionální přístroje pro paralelní a sériovou diagnostiku vozidel a mnoho dalších. Díky tomuto zázemí jsme schopni se na vysoké úrovni věnovat výzkumu a vývoji v oblasti moderních elektronických automobilových systémů, včetně nových topologií a řídicích algoritmů. V rámci řešení (viz Cíle a milníky projektu) vznikne platforma pro service-oriented gateway, která umožní implementaci jednotlivých služeb a funkčních algoritmů, které budou předmětem výzkumných aktivit tohoto a dalších navazujících projektů. Výstupy projektu tak budou reálně ověřeny a otestovány přímo na vozidle formou jízdní zkoušky. Především u jednotlivých aplikací pro tuto platformu vidíme velký potenciál ve výzkumných možnostech a následné publikaci výsledků projektu.
Členové řešitelského týmu
Ing. Tomáš Mrověc, Ph.D.
doc. Ing. Petr Šimoník, Ph.D.
Ing. Tomáš Klein, Ph.D.
Ing. Petr Krupa
Ing. Miroslav Wondra
Ing. Joy Jason Ligori
Ing. Jan Hradílek
Bc. Josef Drozd
Ing. Josef Brož
Bc. Pavol Slíž
Bc. Daniel Suchánek
Pavel Kempný
Tomáš Lachman
Patrik Knopp
Michal Štverka
Lukáš Vlček
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)
Projekt se zaměřuje na dva hlavní cíle. Prvním hlavním cílem je dokončení vývoje programovatelné platformy pro service-oriented gateway experimentálních vozidel využívající cloud computing (experimentální vozidla připojená k internetu). Na základě získaných kompetencí a předchozího řešení proběhl základní návrh platformy a její implementace do experimentálního vozidla. S využitím této platformy bude možné realizovat další navazující činnosti. Dalším hlavním cílem projektu, který kooperuje s prvním cílem, je výzkum v oblasti OTA služeb, které mohou přinést zajímavé řešení pro řízení a správu elektronických systémů moderních vozidel. Výzkumem algoritmů a funkčních řešení pro testovací vozidla, které budou ověřeny reálným experimentem, vznikne prostor pro proof-of-concept řešení nových aplikací uplatnitelných v moderních automobilech. Součástí druhého cíle je vývoj v oblasti zpracování dat formou cloudového řešení. Všechny hlavní cíle budou řešeny především se zaměřením na testovací vozidla a jejich online služby.
Dílčí cíle projektu
C1. Dokončení vývoje programovatelné platformy pro service-oriented gateway pro experimentální vozidla.
C2. Korekce programovatelné platformy pro service-oriented gateway pro experimentální vozidla podle výsledků testů.
C3. Návrh OTA služeb využitelných pro testovací vozidla.
C4. Výběr a inicializace vhodné cloudové platformy.
C5. Implementace navržených OTA služeb do cloudové platformy a provázání s programovatelnou platformou pro service-oriented gateway.
C6. Výzkum za účelem vydefinování vhodných přínosných aspektů pro testovací vozidla.
C7. Testovací jízdy se záznamem jízdních dat vozidla a ověřením funkčnosti platformy.
C8. Publikace dílčích výsledků na mezinárodních konferencích a v odborných časopisech.

Rozpočet projektu - uznané náklady

Návrh
1. Osobní náklady
Z toho
26800,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek) 20000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 6800,-
2. Stipendia 204000,-
3. Materiálové náklady 147752,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek 0,-
5. Služby 110000,-
6. Cestovní náhrady 20000,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory 56506,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory) 0,-
9. Pořízení investic 0,-
Plánované náklady 565058,-
Uznané náklady 0,-
Celkem běžné finanční prostředky 565058,-
Zpět na seznam