Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Cíl studia

Cílem doktorského studijního programu je dále rozvíjet u výborných absolventů magisterského studia jejich schopnosti samostatné tvůrčí práce v oblasti výzkumu, vývoje a zdokonalování technologií. Dalším studiem teoretických i aplikačních předmětů podle individuálního studijního plánu a zpracováním disertační práce z některého oboru elektrotechniky a informatiky student prokáže schopnost tvůrčím způsobem rozšířit dosavadní poznatky zkoumané části studovaného oboru. Teoretické poznatky jsou zároveň natolik široké, aby se absolventi uplatnili jako vysokoškolští učitelé, vědečtí pracovníci, případně manažeři ve výzkumu, vývoji či marketingu.

Podmínky absolvování

Studium se uskutečňuje podle individuálních studijních plánů, zahrnujících odborné předměty teoretické a předměty související s tématem disertační práce a cizí jazyk. Studium má dvě části: studijní část ukončenou státní doktorskou zkouškou a část zaměřenou na zpracování disertační práce ukončenou její obhajobou. Disertační prací student prokazuje, že je schopen tvůrčím způsobem řešit, ústně a písemně prezentovat zadaný problém a obhájit své vlastní přístupy k řešení.

Předpoklady pro přijetí

Podmínkou přijetí ke studiu do studijního programu je ukončené vysokoškolské vzdělání stejného nebo příbuzného oboru, uzavřené státní závěrečnou zkouškou a úspěšné absolvování přijímacího řízení. Pravidla zařazování  předmětů do st. plánu Individuální studijní plán sestavuje se studentem jeho školitel, a to s ohledem na téma disertační práce. Plán schvaluje oborová rada.

Způsob a podmínky kontroly studia

Znalosti a schopnosti studenta se prověřují zkouškami z předmětů studijního plánu, a to před minimálně dvoučlennou komisí. Výsledek zkoušky je hodnocen "vyhověl"/"nevyhověl". Na závěr studijní části se koná státní doktorská zkouška, která zahrnuje vědeckou rozpravu ze tří předem stanovených předmětů a rozpravu k tezím disertační práce. Státní doktorská zkouška se koná před zkušební komisí. Komise pro státní doktorskou zkoušku je usnášeníschopná, jestliže jsou přítomni nejméně 3 členové včetně předsedy nebo místopředsedy. Z přítomných členů nesmí být alespoň 1 zaměstnanec VŠB–TUO. Disertační práce je hodnocena třemi oponenty. Veřejná obhajoba disertační práce se koná před komisí pro obhajobu. Při obhajobě je nezbytná přítomnost nejméně pěti členů komise pro obhajobu včetně dvou oponentů.

Směrnice týkající se doktorského studia:

Další informace: